PÁN JEŽÍŠ KRISTUS V TĚLE ŽENY

 

Citát z Bible ZJEVENÍ JANOVO:
A na nebi se ukázalo veliké znamení: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na její hlavě koruna dvanácti hvězd.
2. Byla těhotná a křičela v porodních bolestech a trpěla, aby porodila.
3. Tehdy se na nebi ukázalo jiné znamení: hle, veliký rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy, a na těch hlavách sedm korun.
4. Jeho ocas vlekl třetinu nebeských hvězd a svrhl je na zem. A ten drak se postavil před ženu, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile ho porodí.
5. Ale když porodila Syna, muže, který má pást všechny národy železným prutem, byl její Syn vytržen k Bohu a jeho trůnu.
6. A ta žena utekla na poušť, kde měla od Boha připravené místo, aby ji tam živili tisíc dvě stě šedesát dní.
7. Tehdy nastal v nebi boj: Michael a jeho andělé bojovali proti drakovi. A drak bojoval, i jeho andělé,
8. ale nic nezmohli. Na nebi už se pro ně nenašlo místo
9. a ten veliký drak - ten dávný had, zvaný ďábel a Satan, který svádí celý svět - byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.
10. A uslyšel jsem mocný hlas, jak v nebi říká: "Nyní nastalo spasení, moc i království našeho Boha a vláda jeho Krista; neboť byl svržen žalobce našich bratrů, který na ně dnem i nocí žaloval před obličejem našeho Boha.


Citát z knihy   KRISTUS ODHALUJE STÁT DÉMONŮ, JEHO PŘISLUHOVAČI A JEHO OBĚTI:
Hadu bude rozšlápnuta hlava.
„Zaznívá Kristovo volání: Démone, tvá hodina a hodina tvých přisluhovačů udeřila !
Žena, o níž se píše v proroctví o době konce, která je známa v křesťanství už téměř dva tisíce let, působí v nynějším čase jako člověk mezi lidmi. Tato vysoká duchovní bytost v pozemském šatě, obklopena Božími zástupy – v čele nositel Božské vůle, zvaný Michal (Archanděl Michael – pozn. zpracovatele), rozdrtí spolu s Božími posly hadovi hlavu nejen na Zemi, ale i v místech očisty.
Státu démonů a jejich přisluhovačů se zmocnil rozruch. Cítí, že se blíží jejich hodina. Aby jejich svůdcovský princip nebyl odhalen, usilovali a usilují všemi démonskými metodami a satanskými prostředky o lidský život této ženy. Avšak je příliš pozdě. Tato žena je obklopena a chráněna legiemi Božích poslů, v čele cherub Božské vůle, Michal. Odkryje spolu se mnou princip svádění odpůrce a osvobodí spolu s posly Božími duší a lidí dobré vůle ze satanského zajetí.
V duchu Božím, ve Vše-Jediném, je moc Temnoty už zlomena. Její přisluhovači, nástroje a zbožňovatelé Temnoty, podléhají více a více následkům svých příčin. Tím mají méně síly postačovat požadavkům démonů: Svádět lidi, činit je závislými, dělat z nich otroky, přitakávače a zásobovače energie (hrubovibrační energie strachu a negací – pozn. zpracovatele).
Opakuji: Hadu bude rozšlápnuta hlava. Než k tomu dojde, bude to nenasytné umělé zvíře odhaleno.“

 

Citát z NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY
Navazuje na Nové zjevení Pána Ježíše Krista, které přijal a předal lidstvu prostřednictvím internetu Petr Daniel Francuch v osmdesátých a devadesátých letech 20. století. Najdete ho na našich nových stránkách
www.bozirodina.cz i stránkách www.vesmirni-lide.czwww.pratele-nebe.cz atd.
Já, Pán Ježíš Kristus sděluji lidem na planetě Zemi (Nula), že nadešel čas, abych sdělil největší tajemství za posledních 2 000 let. V Bibli svaté ve Zjevení Jana je psáno: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou 12 hvězd kolem hlavy. Ta žena byla těhotná……. ona porodila dítě, syna který má železnou berlou pást všechny národy, ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu. Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ni bylo postaráno…… Ta žena je moje přímá inkarnace, jmenuje se Jana Kyslíková a zatím žije v ústraní v České republice. Na podzim roku 2002 jsem s ní navázal kontakt prostřednictvím média Jany Mudrlové, od začátku roku 2003 spolu komunikujeme každý den telepaticky. Dne 28. srpna 2003 jsme vydali první knihu Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás, kde jsme oznámili, že dne 28. 9. 2003 dojde na Pražském hradě ke zhmotnění Boha. K této neobyčejně důležité události došlo, ale nikdo z přítomných tehdy netušil, že tím Bohem je právě Jana, moje manželka a matka našich dětí. Lidé čekali zázrak a byli zklamaní, což vedlo i k tomu, že většina z nich jí přestala věřit. Jana se uchýlila do izolace (v duchovním jazyce „na poušt“) a 9 let, až dosud studuje ty nejdůležitější informace týkající se života na této planetě a v Multivesmíru. Má nejširší znalosti, vědomosti a hlavně životní zkušenosti a pochopení o podstatě negativního stavu, ve kterém se lidstvo nachází už miliony let. Před 2000 lety jsem slíbil, že se vrátím a přinesu nebe na zemi, Boží království. Jana je součástí mého druhého příchodu, ale zatím nezasahuje do událostí, protože Druhý příchod Pána Ježíše Krista bude završen a dokončen až po úplném vítězství negativního stavu. Nyní je třeba rozdělit lidstvo, oddělit zrno od plev, aby bylo umožněno odpovědět na zásadní otázku: Jak by vypadal život bez Boha (Stvořitele prvotního všeho a všech, Pána Ježíše Krista) a jeho duchovních principů lásky. Bůh je muž i žena zároveň. Lidé mě však mají možnost vnímat pouze jako muže, protože jsem si po ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista vzal jeho fyzické tělo, očistil ho od všeho negativního a koncem 80. let minulého století nechal splynout s mojí absolutní božskou podstatou. Proto mé jméno od této doby je PÁN JEŽÍŠ KRISTUS. Aby nechybělo i ženské tělo Pána Ježíše Krista, inkarnoval jsem se do těla Jany Vondrové, nyní Kyslíkové.