SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA:
PŘIŠEL ČAS, ABYCH ODHALIL DALŠÍ TAJEMSTVÍ, NAZNAČENÉ V CITÁTU Z KNIHY KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ:

Nechť je vám všem, kdo jste spojeni s Novým zjevením a patříte do výše zmíněné kategorie známo, že zmíněná jedna entita, která byla stvořena z ideje Budoucí nové přirozenosti Pána Ježíše Krista před tím, než se proces stvoření dal do pohybu, byla stvořena se zvláštním úmyslem – aby se inkarnovala na planetu Nula za účelem přenosu Nového zjevení a za účelem reprezentování těchto entit, které byly zároveň s ní stvořeny v této fázi před-stvoření. To je pro tebe velkým překvapením, Petře, a velmi, velmi, velmi se zdráháš přijmout takovou představu. Ale, prosím, přemýšlej chvíli a uvidíš, že potřeba takové reprezentace je logická. Někdo musel reprezentovat toto zvláštní období veškeré činnosti Pána Ježíše Krista. Je tu i jiný důvod, proč bylo třeba této inkarnace z této úrovně. Ale tato potřeba se vztahuje k Absolutnímu účelu Pána Ježíše Krista a ten by vám nyní byl zcela nesrozumitelný. Stane se vám zřejmým, až se navrátíte domů na tu úroveň, kde jste byli stvořeni.
Takže tu máme následující: Jedna osoba se inkarnovala z této úrovně před-stvoření. Byla jí, kromě jiných věcí, přidělena role zprostředkovatele přenosu Nového zjevení. Kdyby byl za tím účelem pověřen někdo jiný – z nějaké jiné fáze procesu stvoření Stvoření, byly by entity, které byly stvořeny před tím, než se proces stvoření Stvoření dal do pohybu, vyloučeny z přímého poučení o povaze negativního stavu a o tom, proč bylo dovoleno, aby se aktivoval. Rozumějte, prosím, tomu, že každé poučení má své vlastní úrovně a stupně. Cokoli je uvedeno do universality všeho, je zde uvedeno skrze REPREZENTANTY KAŽDÉ ZVLÁŠTNÍ ÚROVNĚ Stvoření.

OSOBA, O KTERÉ PÍŠU, JE MOJE PŘÍMÁ INKARNACE JANA.

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA  PROSTŘEDNICTVÍM AA RAFAELA V TĚLE MICHALA

SPLYNUTÍ S BOŽÍ POVŠECHNOSTÍKdyž Ježíš Kristus splnil v roce 1987 své poslání, splynula jeho relativní duše s absolutním Božstvím Nejvyššího, který se od té doby jmenuje Pán Ježíš Kristus. Toto pojmenování má hluboký duchovní význam, který je vysvětlen v Novém Zjevení od Petra Daniel Francucha.
Vám, lidským bytostem, kdož jste uvězněni v tělech Pseudotvůrců, je těžko pochopitelné něco z toho, co má do činění s procesy, které hýbají veškerou existencí. Některým z vás, kteří jste dospěli do bodu velkého duchovního pokroku, a čtete tyto slova a přijímáte je bez obtíží, je možné sdělit alespoň teoreticky proces fúze Ježíše se Mnou v několika řádkách.
Celý je to proces, při němž je nutné dát do pohybu velké kvanta absolutních energií. Relativní duch (tedy Ježíš) byl vyveden vně dvanácti dimenzionální strukturu Multivesmíru a dostal se do oblasti Božích prvorozenců, kteří obepínají nekonečné absolutní Jádro. Zde byl po určitý čas ( = nečas) připravován ke vstupu osvícení Září a Světlem. Byl držen v "rukou" Prvorozenců, kteří jej uvedli do Mé síně před Moje dveře.
Tehdy Prvorozenci odešli a Ježíš byl připraven splynout s absolutnem, které se nacházelo za těmito dveřmi. Jednotlivé relativní elementy, které jsou jinak provždy pevně a nedělitelně spjaty s každou relativní bytostí, odpadly, aby byly rozptýleny a vráceny zpět do Zdroje, kde čekají, až se z nich vytvoří nově uspořádaná idea, kterou budou další mnohé bytosti.
Nastala restrukturalizace a úplné přetvoření duše Ježíše Krista a taktéž jeho lidského těla. Pohlédl do Mých očí a byl zahrnut absolutní láskou. Tehdy došlo k explozi i implozi zároveň a byl přijat do Mne. Tehdy se stal absolutním na věky věků, nedělitelnou součástí Stvořitele.
Toto se událo v roce 1987 v lidských pojmech měření lineárního času, který je platný pro planetu Nula ve 3. dimenzi v zóně vymístění a jejím přilehlém okolí. Proces fúze je pro jakoukoliv relativní entitu nepochopitelný, proto zde byla použita lidská přirovnání.
Tento proces čeká i přímou ženskou inkarnaci Pána Ježíše Krista, která pobývá mezi vámi a plní stoprocentně Můj dokonalý plán.
<3 Váš Pán Ježíš Kristus <3