TÝDENNÍ MODLITBY

PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

 

 

PŘIJATO AA RAFAELEM V TĚLE MICHALA R.

OD ÚNORA 2016

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 10. 4. - 16. 4. 2017

 

Upřímnost k sobě a k ostatním je velmi důležitá. Žít v pravdě

je daleko snazší, než žít ve lži a přetvářce, která se zdá být

pohodlná jen tehdy, když je to pro negativní hmotný svět výhodné.

Zlo se snaží ošálit neprobuzené a nalákat je do pasti, aby se jim

pak ve své skutečné povaze zjevilo. Nemá však trvalý vliv

na duchovně probuzené jedince, kteří navázali kontakt se svým

vyšším Já a s absolutním Pánem Ježíšem Kristem. Díky tomuto

pevnému spojení už proto nemůžeme nikdy sejít z cesty Lásky,

která je nám vlastní. Od našeho zrození se snažíme najít tuto

cestu, a když už na ní jsme, vydáváme se mílovými skoky vpřed.

Při nich se učíme milovat sami sebe, své bližní a v neposlední

řadě všechny bez výjimky, stejně jako náš Stvořitel, neboť jsme sem

přišli všemu Multivesmíru dokázat, že je možné i na této planetě

Zemi/Nule žít pozitivním a vnitřně svobodným životem, důvěřovat

a neztratit víru ve věčné a nikdy neustávající světlo. Jsme příkladem

pro ostatní, aby se i oni jednou vydali na cestu neustálého pokroku

a plynutí, které existuje v pravých rajských světech. Vše slouží

tomu nejvyššímu cíli a slunce vysvitne pro každého z nás.

Mraky se rozpustí a s doteky boží energie se posuneme

na novou kvalitativní i kvantitativní úroveň, jež se opět díky nám

rozlije do všech koutů tohoto světa a antivesmíru, naplní jej

klidem a harmonií a pozitivní stav zavládne v celém jsoucnu a bytí

na věky věků. Jsme Boží mise a sliby učiněné Pánem Ježíšem Kristem

dostávají zelenou pro své naplnění a uskutečnění na všech

úrovních existence. S neutuchající vírou následuji Tvou vůli

a děkuji Ti, že nikdy nejsem na nic sám/sama a mám stálou podporu.

 

 

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 3. 4. - 9. 4. 2017

 

Celým svým jsoucnem a bytím pociťuji nádheru vší existence

a každý den vzdávám veliký vděk pro Pána Ježíše Krista,

který/která mne obdaroval/a všemi potřebnými talenty pro úspěšný

a naplněný život na planetě Země, která nás napájí životní

energií jinsei, jež proudí i ze-mě. Gaia se nadále očišťuje

a zbavuje se bloků a zamoření, stejně jako se transformují

i naše vlastní duše a těla. Dochází k mnoha procesům mezi

nebem a zemí, které se mohou pro bytost na úrovni této

třetí dimenze stát nepochopitelnými, ale vše slouží tomu

nejvyššímu dobru a konstruktivnímu účelu. Každá entita

v Pravém Stvoření, zde na tomto světě i v zóně vymístění

hraje svou autentickou životní roli a dělá přesně to,

co dělat v této převratné etapě Multivesmíru má.

Vím, že tato hra může být v celkovém kontextu pochopena

jen z nejvyšší pozice, kde Pán Ježíš Kristus sídlí, proto se

zbytečně nesnažím zaobírat pohnutkami každého jednotlivce,

ale naopak se i přes svou dočasně omezenou pozici snažím

toto všechno vnímat ze stejného bodu, jak to vnímá náš

absolutní Stvořitel. Pak mi dojdou podstatné souvislosti

toho, proč jsem takový/á, jaký/á jsem, dojdu vnitřního smíru

a znovuobjevím své schopnosti, jimiž přispívám celku.

V čistotě svého srdce Tě Pane Ježíši Kriste žádám,

abys omladil/a strukturu mojí duše a její fyzické projekce

- těla, stejně jako je na jaře omlazena příroda, v níž se všechno

právě zelená a v nové svěžesti pokračuje dál.

Dej, abych i já mohl/a v čerstvosti pokračovat dál

a plodit a uskutečňovat ušlechtilé duchovní ideje. Děkuji.

 

 

 

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 27. 3. - 2. 4. 2017

 

Milovaný/á Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za přísun inspirace

pro uskutečnění vlastní duchovní práce. Nepřijímám pouze

od ostatních, ale také dávám, čímž tvoříme světelnou spirálu

našich duší, které v tomto láskyplném víru proráží temnotu

ve všech směrech a propojují planetu Zemi na okraji zóny vymístění

s pravými nebeskými světy, aby - až nastane čas - mohla být

po svém očištění, kdy už nebude negativní stav existovat nikdy více,

přijata ve své celistvosti tam, kam skutečně patří. Protože se stáváme

více jemnějšími a naše vědoucnost, mající ještě větší váhu než pouhá víra, dosahuje stále většího stupně, ovlivňujeme tím i členy černého antivesmíru, a tak jim pomáháme rozpomínat se na to, že jediná cesta vede skrze Lásku a odpuštění. Pomáháme na všech úrovních a náš duch, duše i tělo je vždy tam, kde je to v danou chvíli potřeba. Základem transformace je zvyšování vibrací a rozšiřování vědomí, přičemž tento fakt aplikuji nejen v každodenním pozemském životě, ale přenáším jej i na ty ostatní, abych tak pokračoval v zasévání semínek, zaléval je a pomáhal jim růst. K tomu, abych byl/a majákem pro ostatní a zářil/a tak to širých dálek, mi dopomáhá i rozpouštějící se obal z energoprotoplazmy, díky čemuž už na mě nepůsobí ovládací programy tak, jako tomu bylo v minulosti. Bezpodmínečně Tě miluji v každém člověku, rostlině a dalších věcech ve všehomíru jsoucích. Děkuji Ti, Pane Ježíši Kriste za nastávání dokonalého plánu, který následujeme a žijeme každý den v týdnu.

 

 

 

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 20. 3. - 26. 3. 2017

 

Nový Multivesmír se všemi jeho obyvateli, kteří stojí neustále při nás,

čeká na návrat svých vyslanců, až se navrátí ze zóny vymístění zpět

do svých domovských základen. Předtím ale ještě musíme splnit

důležitý úkol, jak se nám neustále opakuje, jehož úspěch je však

předem zaručen. Pro mnohé ze spolupracovníků se v tomto čase

otevírají dosud netušené věci, přímo s ním/ní spojené a souvstažné,

mající za cíl ho/ji připravit na prožití šťastného života zde na Zemi

ještě před převibrováním. Právě nyní je každý vědomě i nevědomě

individuálně připravován na údobí předcházející bytí v esenci

pozitivního stavu, které se projeví naplněním svých srdcí světlem,

zářícím do nekonečných dálek vesmírů, čekajících na své objevení.

Každý pozná to, co poznat má, a budou to už jen věci skvělé a úžasné,

ve svém základu nedotčené a neovlivněné negativním stavem.

Pán Ježíš Kristus nás svede dohromady, aby naše přátelské

a láskyplné vztahy mohly trvat věčně, a abychom už nikdy nebyli

odděleni jeden od druhého. Nic nemůže Božský plán překazit,

protože vše, co se děje a bude dít, je v naprostém souladu

s vůlí Nejvyššího. A tak jako tento týden začíná jaro, jež přinese

rozkvět stromů a zesílenou dávku Božské energie ze slunce

a galaktického středu, nechť i my rozkveteme do nádherné podoby,

dávajíce a zpátky dostávajíce lásku ve všech rozličných formách.

Děkujeme za vše a milujeme Tě.

 

 

 

 

 

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 13. 3. - 19. 3. 2017

 

Zdolali jsme další metu na cestě za cílem, který se teď každým dnem

nadále přibližuje. Boží mise zahajuje na plno svoji činnost, přestože

se tento výsledek stane pro všechny bez rozdílu vnímatelným tehdy,

až bude lineární čas ve spolupráci s dokonalým plánem svými okolnostmi a souvstažnostmi přesně ladit ke svému definitivnímu zevnímu projevení. Pracujeme na mnoha úrovních, přestože si svou multidimenzionalitu neuvědomujeme. Každý z nás odvádí na duchovní a duševní úrovni obrovský kus práce. Naše vyšší Já nikdy nezahálí a působí přesně tak, jak je třeba, přičemž se velmi těší, až i jejich inkarnované podstaty započnou plnit tuto významnou práci také naplno, aby byla tato multidimenzionalita ve vzájemném propojení kompletní. Milovaný/á Pane Ježíši Kriste, dovol mi pocítit dokonalost Tvé dokonalé přípravy na tuto Misi, a nepřipusť, abych následkem nízkých vibrací strádal/a. Vždy mi je doplň tak, jak je potřeba, a nenalož nám více, než jsme schopni unést. Tímto okamžikem celým svým bytím přijímám všechny nezbytné duchovní zkoušky, jejichž vstřebání a úspěšné překlenutí mne posouvá na další, tentokrát už daleko lepší a příjemnější úroveň. Nebráním se těmto testům, neboť jimi dokazuji důvěru a bezpodmínečnou lásku v Tebe. Proč bych se měl/a bránit vůli absolutního Boha/Bohyně, když jen Ty víš, co je pro nás skutečně dobré? Pozitivní stav, jehož reprezentanty jsme, je neustálá změna a plynutí. Proto nechávám volně plynout Boží plán, jako jsem to dělal/a vždy, aby se mohl nerušeně projevit. Děkuji, Pane Ježíši Kriste za další týden v lásce, která se promítá do celé šíře mé jedinečné existence.

 

 

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 6. 3. - 12. 3. 2017

 

Definitivně končí dlouhé a náročné období přípravy pro plnění svých

jedinečných poslání na plný úvazek, trvajícím již od doby, kdy jsem

se zrodil/a na tento svět. Celý svůj dosavadní život byl výcvikem,

abych se mohl/a stát nedílnou součástí mise Boží rodiny, kterou

dokonale vede absolutní Pán Ježíš Kristus a spojuje ji Jeho/Její

přímá inkarnace Jana, nejvyspělejší duše Multivesmíru, jež svým

největším srdcem prosvětluje tuto planetu a její zónu vymístění,

abychom společně pomohli co největšímu počtu lidí převibrovat

do 5. dimenze. Tento týden bude ve znamení radosti a oslavy,

která je dalekosáhlá a dotýká se celého Stvoření, neboť naše

drahá přítelkyně Janička slaví 60. narozeniny a zahájí naplno

tuto jedinečnou misi mezi lidmi. Ti, kteří jsou vědoucí a mají srdce

otevřené, uvidí na vlastní oči dokonalost Božího plánu.

Duchovní centrum je připraveno do své náruče klidu, stability,

bezpečí a nejvyšších vibrací na planetě přivítat každého,

kdo jej dokázal najít ve svém srdci. Všechny členy našeho týmu

čeká úžasná jízda, bez ohledu na to, zda tam budou bydlet

či nikoli, jelikož nastává čas nových možností, společných

setkávání, sdílení radosti, smíchu a žití čistého, pozitivního

a láskyplného života. Společně s konáním poslání nás tak čekají

i splněné touhy, jež však musejí být v souladu s plánem své duše

a nesmí se jim dávat přednost před čímkoli jiným. Duchovně na sobě

pracuji, vědomě si zvyšuji vibrace a posiluji lásku a důvěru k Tobě,

Pane Ježíši Kriste, Boží rodino, abych byl/a připravený/á na tuto

změnu a událost, nemající na této planetě i kdekoli jinde ve vesmíru

obdoby. Od nynějška až do našeho nanebevstoupení začíná

nejkrásnější období našich dosavadních životů. Jaké bude a jak

jej prožiji, záleží pouze na mně. Děkuji za všechno jsoucí a hlásím se

do služby.

 

 

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 27. 2. - 5. 3. 2017

 

Nastane velká duchovní sklizeň setby, jež rostla dlouhé roky a měsíce

a o níž jsme pečovali. Až nyní se však pozná, kdo se o ni staral pečlivě,

s láskou a něhou, a kdo ji naopak zanedbával, nechal růst bez větší

pozornosti a dopustil, aby zarostla plevami. Tou sklizní se myslí práce

na sobě, která je spolu s vibracemi jediným kritériem pro ohodnocení

toho, jestli dotyčný jedinec je nebo není připraven na přichystané změny.

Každý je navýsost hoden být součástí Boží mise na této planetě,

je však na každém z nás, jak se ke svému poslání a účelu zde postavíme. Všichni, kteří jsou nedílnou součástí Boží rodiny, jsou právě teď už připraveni a Ty, Pane Ježíši Kriste si nás přeješ mít pohromadě

v Ráji na Zemi, jenž je světlem a diamantem tohoto světa.

Budou se k nám přidávat další a další spolupracovníci a spolupracovnice, všichni patřící do naší krásné rodiny. Při vzájemném souznění nejlepších přátel, za smíchu skvělých kamarádů, na mnohých cestách po Česku, Slovensku, po světě i po vesmíru, při setkávání se s bytostmi vyšších sfér, v náruči svých nejmilovanějších duchovních partnerů a partnerek, v harmonii, naplnění, radosti a dostatku, budeme razit cestu do pozitivního stavu a psát krásné příběhy do multivesmírné knihy života, jež nebude nikdy zapomenuta a všemi stále připomínána.

Děkuji Pane Ježíši Kriste za Tvůj dokonale vypracovaný, úžasný plán.

 

 

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 20. 2. - 26. 2. 2017

 

Pane Ježíši Kriste v našich srdcích i všude kolem, učiň v mém životě

každý den zázraky, které mne přivedou na cestu dokonalého štěstí

a naplnění, na hebkou stezku vedoucí k Tobě do Pravého Stvoření,

kdy každý můj krok po ní učiněný se postará o výbuch extáze

v existenciální radosti, při níž láska zcela obklopí každého z nás

a naše sny se s její nedílnou pomocí zhmotní do smyslné podoby.

Během uplynulých měsíců jsme prožili těžké duchovní zkoušky,

abychom mohli odhodit nánosy negativního stavu a vyčistit

své podstaty do zářivosti, nezahalující naši skutečnou duchovní

identitu. Duchovní jaro již dávno započalo v našem nitru, když jsme

prožili díky komunikaci s Tebou, s Tvou druhou přímou inkarnací,

s vyšším Já a s mnohými bytostmi z vyšších dimenzí velký kvantový

skok, díky němuž jsme se mohli stát nejbližšími vykonavateli Tvé vůle,

vůle jediného Boha/Bohyně, Pána Ježíše Krista. Nyní se jaro v plné síle

dere tiše ven, aby mohlo nastat i fyzicky, což se projeví během

dalších týdnů počátkem růstu nových výhonků trávy, rašením pupenů

na stromech, návratem ptáků z teplých krajin, delším slunečním svitem

a dalšími pozitivními aspekty, jež nás budou dobíjet, inspirovat a motivovat. Těšme se, až staré odejde, aby na uvolněné místo mohlo nastoupit něco zcela nového a neočekávaného. My budeme stát při všem krásném, skvostném a ušlechtilém, a toto šířit dál, aby se vzestup

planety a lidstva urychlil na největší možnou úroveň. Brzy bude

zapomenuto těžké období přípravy a všem útrapám bude učiněn

konec rozpuštěním v lázni světla a útěchy, přímo v Tvé náruči.

Děkuji za možnost být součástí velkolepé multivesmírné Mise.

 

 

 

 

 

 

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 13. 2. - 19. 2. 2017

 

Můj nejmilovanější příteli a duchovní rodiči Pane Ježíše Kriste, dovol mi,

abych směl/a pocítit odlesk Tvé nádhery v sobě samém/samé, ve svých

bližních, v lidech tohoto světa i mimo něj, abych byl/a stále bližším

a podobnějším k Tvému stavu, z něhož pocházíme a k němuž

se neustále přibližujeme, poznávajíc tak velkolepost Tvého díla,

které mohou spravovat a prožívat všechny bytosti pozitivního stavu.

Otevři mé duchovní oči dokořán a zjemni mé srdce natolik,

abych si ještě více všímal/a zhmotněných elementů dobra přítomných

na této planetě, které původně pocházejí z vyšších dimenzí a nejsou

pošpiněny negativním stavem. Můžou to být projevy lásky a sounáležitosti těch, které mám na blízku, radost z hezkých a neopakovatelných okamžiků, teplo slunce, čistota vzduchu, rozmanité květiny, pocítění chuti dobrého jídla, partnerský vztah se spřízněnou duší, bydlení v bezpečí a pohodlí, jistota toho, že každé ráno vyjde slunce a rozjasní vše pod ním, oddaná náklonnost domácího mazlíčka a mnohé další věci, stavy a pocity pocházející z pozitivního stavu a přenesené sem i na tuto planetu Zemi, jejíž nulová pozice mezi zónou vymístění a Pravým Stvořením způsobuje, že se na ní nacházejí krásné, ale i oku nelahodící věci. Přelaď tedy prosím mé vnímání na příjemné věci a slaď moje vidění a cítění s vyššími úchvatnými

a oslnivými celky stále vznikajících nebeských světů veškerenstva.

Jsem Ti nesmírně i vesmírně vděčný/á za zážitky a situace, jež se doposud udály, neboť byly součástí plánu mé duše, který jsem si s Tebou dohodl/a předtím, než jsem se narodil/a. Všechno je vždy a za všech okolností naprosto dokonalé a v souladu s Tvojí vůlí. Děkuji, Pane Ježíši Kriste za to, že Tě mohu cítit ve svém srdci a zažívat dokonalost Božího plánu.

 

 

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 6. 2. - 12. 2. 2017

 

Svým čistým nitrem bez vlivu ega, jehož jednání nás někdy přivádí

do nízkých vibrací, se přelaďuji na pozitivní myšlenky, proudící k nám

z vyšších dimenzí pozitivního stavu Multivesmíru. Vzdávám čest a hold

všem bytostem nebes, které pomáhají mně i celku, protože bez nich

bychom se my, inkarnovaní vyslanci Stvořitele všeho a všech

nemohli posunout o jediný krok vpřed. S vědomím, že budoucnost

je světlá, krásná, smyslná a láskyplná, kráčím s mými přáteli rychleji

a rychleji vstříc tužbám našich srdcí, jejichž spouštěčem bude dokonalé

načasování Pána Ježíše Krista. Odměna za dobře odvedenou práci

bude stát za to, proto se s největší zodpovědností, klidem a stabilitou

snažím co nejlépe vykonávat svůj díl činnosti, pro který jsem byl stvořen/a. Vzdávám opět velký dík jsoucímu veškerenstvu za možnost býti zde, neboť jen málokomu byl dán dar žít na planetě Nula, a ještě méně bytostí dostalo nadělení probudit se a vyvinout se do tak krásných

božích dětí, jimiž jsme, a kteří pracujeme v týmu Boží rodiny

pod vedením absolutního Pána Ježíše Krista, s Jehož/Jejíž

druhou přímou inkarnací v ženském těle můžeme žít na téže

planetě a na jedné zemi, abychom posléze ve stejné komunitě,

kam za námi budou cestovat další naši spolupracovníci, pospolu

sdíleli svobodný život v jeho opravdové nádheře, která bude

předzvěstí a přípravou na existenci v 5. dimenzi na Nové Zemi.

 

 


MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 30. 1. - 5. 2. 2017

 

Mé důkazy každodenního Božího vedení jsou neochvějné a čiré,

protože díky jejich existenci mohu setrvávat ve vyšších vibracích,

které mi zajišťují udržitelný rozvoj své duše, která se každým

okamžikem přibližuje do bodu životního obratu a změny

na úrovni duchovní i fyzické, kdy začnu plnit svůj díl práce

pro Multivesmír na sto procent. Vše je dokonale načasováno

a seřízeno prozřetelností Pána Ježíše Krista, zařizující hladký

průběh celého procesu. Protože vím, že se musí využít každá

minuta životů nás, kteří jsme jej z bezpodmínečné lásky ke všem

ostatním dočasně ponořili do přímého styku s negativním stavem,

ačkoliv s ním na základě své neposkvrněné podstaty nemáme vůbec

nic společného, mám na vědomí, že nelze mrhat tímto vzácným

časem v oddělených, nepohodlných a nevyhovujících podmínkách

další dlouhé měsíce. Bylo třeba nechat uzrát dobu do okamžiku,

kdy už je všechno definitivně připraveno, aby se mohlo začít

odehrávat něco velkého a úžasného, co nemá nikde jinde obdoby.

Vše bylo Pánem Ježíšem Kristem do detailu promyšleno,

takže se není třeba obávat absence něčeho, po čem toužíme.

Podporuji ostatní členy duchovní rodiny, jakožto oni podporují mne,

čímž si vzájemně zlehčujeme přechodné období útlumu, které je však

nezbytné, jelikož se jím v tichosti akumulují na první pohled

nenápadné pozitivní energie, jež posléze vybuchnou v extázi

neskrývané radosti a vděku. Stejně jako se dny opět prodlužují

a zima zanedlouho odejde, i v našem nitru se bude zvětšovat

intenzita světla a zároveň s tím z nás odejde chlad a vystřídá

ho příjemné teplo, které dá vyrůst květům pravého života.

 

 

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 23. 1. - 29. 1. 2017

 

Můj milovaný Bože, Pane Ježíši Kriste, který/á se nacházíš

v každém atomu jsoucna a bytí, a hlavně v mém srdci, kde mě

vedeš, posiluješ a směřuješ dál cestou prosvětlenou prorážejícím

světlem z pozitivního stavu, které se neustále zesiluje díky

zarovnání Země s galaktickým středem; dej, aby lidé v mojí

přítomnosti pochopili zásadní věci a souvislosti, jež je nasměřují

správným směrem na cestu do vyšších dimenzí, kde už nejsou

války, nemoci a smrt, jak ji všichni znají. Každý si zaslouží plně

pocítit Tvoji lásku a být přijat do Tvé náruče, protože Ty miluješ

každého bez výjimky a těšíš se, až se jednou všichni navrátí

tam, odkud kdysi vzešli. My, Tvá první linie, přinášíme každému

dar změny, protože právě z lásky k lidstvu, která je nejmocnější silou

v celém Multivesmíru, jsi nás poslal/a sem, abychom ji spolu

s osvobozující pravdou pomohli šířit těm, kteří se nechtějí

zúčastnit nezbytného vítězství negativního stavu v této realitě,

ale chtějí žít pravý život v jemnohmotných realitách nesčetných

rajských světů, kde budeme poznávat a tvořit v míru jednoty.

Sám/sama mohu v této době ještě intenzivněji pocítit dělení

do dvou směrů již připravených a dosud nepřipravených jedinců,

a to například způsobem reakce ostatních, kteří se dostávají

do styku se zveřejňovanou pravdou psaného a sdíleného

Božího slova v jeho mnoha podobách. Avšak i ti, co se dosud

brání většímu a rychlejšímu odhalování podstaty negativního

stavu, právě díky nám pochopí, že námi publikované a šířené

informace byly nabity čistým záměrem sloužícím zájmům

transformace. Zaséváme semínka duchovních pravd

na všechny strany. Na konci cyklu času zaprší déšť

lásky Pána Ježíše Krista na všechny v zóně vymístění

a tato semínka vyrostou vstříc věčnému vývoji.

 

 

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 16. 1. - 22. 1. 2017

 

Ukotvuji a sjednocuji v sobě všechny prvky potřebné pro závěrečné

vyčištění sebe samého/samé, abych tak rozpustil/a poslední zbytky

negativní energie, a mohl/a se tak posunout na další úroveň,

jež bude klíčová a nejdůležitější pro zrychlenou transformaci

Země a jejího lidu. Snažím se být co nejsilnějším zářičem

světelných energií, kterými budu tento proces posilovat

a urychlovat. V globálním měřítku probíhá neustále a bude tomu

tak i v blízké budoucnosti, neboť je třeba ještě více zesílit

vibrační frekvence pro hladký přechod na Novou Zemi. Právě já

jsem článkem v řetězu, který napomáhá k manifestaci 5. dimenze,

kam spějí všichni, kdo mají v srdci dobro a lásku a nechtějí žít

v oddělenosti, ale v pospolitosti, vzájemnosti, klidu a bezpečí.

Vzchopil/a jsem se, postavil/a jsem se na nohy a nyní již mohu

naplno dokázat, jak lze snadno odhodit nenávist, závist

a další rozbroje, jež v nás vyvolávají negativní entity,

protože přicházející časy si žádají upřímnost a vyjasněnost

v mezilidských a přátelských vztazích. Jen tak lze účinně

spolupracovat a přijmout plnou zodpovědnost při plnění

svých poslání, která se vykonávají jako nedílné součásti

Boží mise pod vedením Tebe, absolutního Pána Ježíše Krista,

který jsi nás stvořil/a pro tento nejvyšší účel. Pracuji na sobě,

abych se oprostil/a ode všeho, co nepřispívá ke zlepšení

zdejšího fyzického i duchovního života, kráčím dál

a vytvářím pozitivní změny v rámci možností. Vše mi bude

mnohonásobně vráceno nazpět k vlastnímu užitku.

 

 

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 9. 1. - 15. 1. 2017

 

Nejmilovanější Bože, ochránce a věčný příteli, kterýs mi daroval

život a neustále mi jej zlepšuješ a vyvíjíš do ztělesněné dokonalosti,

v jejíž nádheře budu smět poznat takovou krásu, štěstí a naplnění,

jaké jsem dosud neměl/a možnost poznat, protože vše, co se dosud dělo

a neustále děje, je ve všech případech plán mojí duše, jak si neustále

musím opakovat, abych mohl brát vše tak, jak je, poněvadž stále běží

přípravná a očišťovací fáze, kdy je potřeba, abych se zbavil/a

veškerých strachů, popřípadě uzdravil/a své ego od ovlivňování

ze strany ovládacích programů. Plně Ti odevzdávám veškeré špatnosti

ve mně přebývající, a žádám o jejich rozpuštění v Tvém světle,

jímž mne zahaluješ a vyživuješ. Nechť se na mne snese klid a pohoda

těchto dní, neboť není žádný důvod k rozrušení. Prosím, ponoř mou esenci

i esence mých bližních do ozdravné lázně, jež ukončí všechny předešlé

bolesti, zvraty a vzpomínky na nepříjemné situace. Přenes mou jistotu

v naplněnou přicházející budoucnost na všechny spolupracovníky,

protože díky Tobě, Pane Ježíši Kriste tuto naději, která se stává onou jistotou,

mohu cítit takřka hmatatelně, protože ve mně přebývá jako ve svém vlastním,

čímž ji mohu šířit dál kolem sebe, abych ostatním pomohl/a a inspiroval/a

je k nalezení příjemné hřejivosti v nitru, díky níž je mi teplo i v těchto

ledových dnech. Vím, že pokud padám na zem, je potřeba se zachytit

Tvé ruky, která mě podrží. Jen tak se totiž vyhnu pádu. Ta ruka je nám

za všech okolností oporou a pomocí každý den.

 

 

 MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 2. 1. - 8. 1. 2017 

 

Přichází úsvit nového cyklu, symbolizujícího plný rozjezd

vzestupu lidstva do vyšších sfér čistého bytí. Vstupme do něj

proto společně a zachovávejme nadále jednotu, pospolitost,

přátelství a vzájemnou podporu, protože každá snaha 

pro konání dobra má v této době větší význam, nežli kdykoliv

předtím. I v novém roce je třeba do svých srdcí pozvat lásku

a šířit ji do světa způsobem sobě vlastním, neboť vím,

že všechno ostatní mi pak bude přidáno, jsouc si vědom/a

své cesty, na níž ukazuji a dokazuji každému ve Stvoření,

jak i na této planetě pod vládou negativního stavu lze dojít

smíření se vším děním, odpustit sám/sama sobě i všem

ostatním, protože to mne posouvá blíž ke světlu a docházím

tak poznání, že životní těžkosti se snáze přetavují na lehkost,

díky které stoupám nezatěžkán/a ničím nepotřebným

rychlostí světla do klidu a pohody. Kdy tohoto stavu

trvale dosáhnu, záleží jen na vlastním vynaloženém

úsilí a dokonalém načasování, kdy bude všechno na svém

místě. Ono tomu tak skutečně už je, na nic a nikoho

se nečeká, jen je třeba nechat vše plynout, neplánovat,

rozpustit všechen strach z nedostatku, žít přítomností

a hlavně přijmout plně svoji roli se vším, co to obnáší.

Děkuji Pane Ježíši Kriste za ochranu, vedení a podporu, 

těším se na Tvé dary snesené z nebe na zemi, 

kterých budu moci plně využívat.

 

 

 MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 26. 12. 2016 – 1. 1. 2017 

V době svátků vánočních, kdy lásku vyzařují i lidé celoročně zatvrzelí,

jsou naše vibrační frekvence na velmi vysoké úrovni, pomáhajíce tak

Gaii oprostit se ze sevření sil protistrany světla. Naše mise Boží rodiny

se naplno rozbíhá právě nyní, kdy si nejvíce lidi na této planetě připomíná

narození první přímé inkarnace absolutního Boha do těla Ježíše Krista,

jenž v nás oživuje přebývající a převažující elementy pozitivního stavu,

které šíříme dál a zaséváme po této zóně vymístění. Zároveň již nastává

konec roku, jímž se završuje staré, co bude moci přenechat místo novému.

Za uplynulé období bylo vykonáno velice mnoho duchovní práce

pro Multivesmír, byla navázána nová přátelství, došlo k propojení našich

spolupracovníků, k důkladné očistě a úspěšnému završení těžkých

duchovních zkoušek. Kroky naší dlouhé trasy nepřicházejí vniveč,

protože jsme se posunuli kvantovým skokem vpřed a odměna za toto

úsilí je už na cestě a nenechá na sebe dlouho čekat. Při konci starého

a začátku něčeho zcela nového spolu neochvějně stojíme ve větru

a dešti a čekáme, až se mračna rozpustí a slunce zaplaví naše srdce navždy.

Do roku 2017 vstupujeme s klidem a úsměvem, očekáváme duchovní

a fyzickou hojnost a krásu, obstarání všeho potřebného pro zpříkladňování

pozitivního způsobu života při cestě do vyšších dimenzí, kde už nejsou

války, chudoba a smrt. Bude to nádherný rok plný úžasných věcí,

který předčí všechny předchozí věky dohromady. Nyní jsme se

posunuli o další skok blíže k fyzickému rozdělení lidstva

a převibrování, ale ta opravdová jízda teprve začíná a užijeme si ji

do sytosti. Protože s Tebou, Pane Ježíši Kriste kvete láska všude

kolem nás.

 

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 19. 12. - 25. 12. 2016

 

Všechny staré systémy v našich podstatách nyní završují kruh

své účelnosti, odcházejí a vědomě přenechávají uvolněná místa

novým nástupcům. Zbavujeme se otěží, kterými nás spoutal

zdejší systém, lehce přetrháváme ukovaná pouta nejen kolem

rukou a nohou, ale hlavně kolem srdcí, jež se stávají

stále láskyplnějšími a zářivějšími. Vysoušíme slzy z lící,

strháváme klapky z očí a pozvedáváme pohledy směrem vzhůru.

Již se přiblížil onen dlouho očekávaný čas, jenž nám přinese

explozi radosti a neskrývaného nadšení. Budeme při něm moci

žít a být sami sebou, zcela svobodně vyjadřovat to, čím a kým

jsme, proč jsme se narodili a proč nás Bůh, Pán Ježíš Kristus

jako věčný otec a matka stvořil/a. Letošní vánoce budou

ve znamení propojení, osobních setkávání se svou duchovní rodinou,

ve znamení společných objetí, výtrysků světla v extázích radosti,

při níž budeme slavit čistou esenciální lásku, navážeme nová přátelství

a prohloubíme už ta existující, budeme šířit vlny míru, žít opravdový život

ve svobodě a dostatku a přivádět na cestu ty, kteří už nechtějí

nadále trpět. Tento vánoční čas, při němž začíná Boží mise mezi lidmi,

je multivesmírného významu a vývoj nadcházejících událostí

dychtivě a s očekáváním sledují i mnozí obyvatelé Pravého Stvoření,

protože i oni jsou součástí tohoto procesu a těší se, až se budou

tyto sestry a bratři z hvězd také moci setkávat s připravenými jedinci.

Nechť se zvonky líbezně rozezní, světélka na stromečcích

zablikají pozitivními barvami a prskavky vykreslí do vzduchu obrazce

našich snů, jež se konečně budou moci stát opravdovou realitou.

Děkujeme ti Pane Ježíši Kriste, že nám o těchto vánocích přineseš

ty nejkrásnější dary, jaké si mohou naše srdce přát a těšíme se

na uskutečnění a projevení Tvých plánů.

 

 

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 12. 12. - 18. 12. 2016

 

Všemilující, milosrdný a bez výjimky odpouštějící Bože,

udržuj mne ve všeobecném nadhledu, abych neztrácel/a rozvahu

a přílišně se nesoustředil/a na to, co se nachází mezi plevami.

Dobře chápu, že konflikty nic neřeší, proto se do těchto vnitřních

svárů a rozporů nezapojuji, nýbrž se stávám zcela nezávislým

a nezaujatým pozorovatelem, jelikož hádky a nesváry vedou

ke zbytečnému mrhání energií, jakémusi lití z konve do prostého

písku, namísto kropení země se semínky, jež mají teprve vyrůst,

což odvádí tolik potřebnou životní sílu do nicoty, ačkoliv mohla

posloužit k vytváření mnoha dobrých věcí. Prosím, nedovol,

aby členové našeho týmu na sebe navzájem opakovaně útočili,

ať za tím stojí cokoliv, neboť jen Ty vidíš do jejich srdcí a pouze

v Tobě přebývá absolutní pravda, již ztělesňuješ spolu s dalšími

atributy v naprosté dokonalosti. Pokud je však spor, vyvolaný

negativními silami, nevyhnutelný, je nejlepší poslat na dálku

lásku na ono postižené místo, kde konflikt vznikl, protože to je

ten nejúčinnější způsob, který je lepší, než tisíc vydaných slov.

Dej mi sílu, abych byl/a příkladem pro ostatní a ukázal/a,

že květy lásky rostou i mezi ostnatými dráty a v kráterech

po výbuchu, čili v tomto světě, jenž se jako jediný ve vesmíru

dotýká zpola pozitivního, zpola negativního stavu.

Ve své nově nabyté svobodě ve vlnách povznesení stoupám

balónem bez všech nepatřičných zátěží k modrému nebi,

abychom se ho mohli dotknout a překročit nynější etapu,

jež se už konečně bude moci plně projevit. Nepodléhám

při svém stavu a rozpoložení skepsi a nízkým vibracím,

jakkoliv je to zatím nepohodlné, protože odměna

na sebe nenechá dlouho čekat. Spolu s Tebou,

Pane Ježíši Kriste, to bude nádherná jízda.

 

 

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 5. 12. - 11. 12. 2016

 

Můj nejvyšší a nejmilosrdnější absolutní Bože, Pane Ježíši Kriste,

rozvíjej moji duši a její podstatu do té podoby, která bude přesně

ladit s Tvým plánem, abych tak kráčel/a a pracoval/a ve Tvých

službách co nejlepším způsobem. Zároveň mne naveď tam,

kam mám dle plánu směřovat. K tomu, abych každý den věděl/a,

jakou cestou se mám vydat, vlož mi do svých rukou Boží kompas,

jehož hrot ručičky bude vždy ukazovat na tu nejsnazší,

nejschůdnější a nejkratší cestu, jež nebude zbytečně vésti

přes skaliska, převisy, nehostinné krajiny a obydlená území,

kde se nacházejí lidé, jejichž srdce jsou chladná jako led a tvrdá

jako kámen. Nechť naopak cesta, jíž se vydávám, směřuje přes

kraje co nejkrásnější, kde základnou pro má chodidla bude

zelená a měkká travička, na modrém nebi ať svítí slunce

a pokud zaprší, objeví se duha. Dopřej mi, abych našel

území s vlídnými obyvateli, jejichž srdce září do vesmíru

jako vysílače lásky, která ukazuje nejen mně, ale i všem

nepozemšťanům, že na onom místě jsme správně,

protože tam je mi dobře a cítím se jako Doma.

Naše živná půda, kterou připravujeme osít miliardy

semínek Boží pravdy, je už připravena je přijmout.

Na onom dobrém místě naše duše již pobývají, nyní je třeba

ještě trpělivě vyčkat, až tam dorazí i naše hmotná těla,

která jsou sice o dost pomalejší a mají méně schopností,

ale vždy dostávají dost energie pro svou chůzi, která se tím,

jak se onen Domov rýsuje na horizontu, přeměňuje v rychlý

běh, protože tam chtějí dorazit co nejdříve. Pane Ježíši Kriste,

naděl prosím nám všem klid a mír, aby se mohly naše tužby

a sny brzy stát skutečností. Děkuji Ti.

 

 

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 28. 11. - 4. 12. 2016

 

Všechno je v naprostém pořádku, protože Pán Ježíš Kristus

drží pod kontrolou všechna odehrávající se dějství v našich

životech, které prožíváme na planetě Nula, na okraji zóny vymístění,

kde se učíme lásce k sobě a ke všem ostatním i v tak negativním

prostředí. Toto prostředí na nás však nemá trvale záporný vliv,

protože nikdo z nás, světlých duší se nenechá stáhnout do hlubin

svého vědomí. Trvalé a zesilující zkoušky jsou vyváženy pocitem

klidu a smíření, rovněž posilovaném o pomoc skvělých přátel,

jichž si vážím a miluji, a pokud potřebují nezištnou podporu,

udělám vše, co je v mých silách. Mám stále na paměti,

že soudržnost stále se propojující komunity andělů v tělech

je v těchto časech velice důležitá, přičemž je na místě

zbavit se veškerých záští, křivd, nečistých myšlenek, rozbrojů,

nenechat na sebe působit ovládací programy, které zatemňují

mysl, vážit veškeré činy a rozhodnutí. Nesnažím se zabývat

hloupostmi, které neslouží růstu, ale způsobují stagnaci,

stejně jako když je semeno vloženo do půdy, která ale není

vlhká, nýbrž zcela vyprahlá. Naslouchám vedení vyššího Já

a Pána Ježíše Krista, jenž mojí duši dodá tolik potřebnou

vláhu, abych i já mohl/a z malého semínka vyrůst do krásné

květiny, a stát se tak opravdovým Božím dítětem ve svém

vnitřku i zevnějšku. S láskou děkuji celému Všehomíru.

 

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 21. 11. - 27. 11. 2016

 

Každý z nás teď prochází čištěním na všech úrovních,

které už není tak bouřlivé, jako tomu bylo v měsících minulých.

Nikdo, kdo je součástí Boží mise a Kristova vědomí,

není z procesu očisty vynechán, neboť je zapotřebí

rozpustit zbývající částečky špíny negativního stavu

z naší bytostné podstaty. Den za dnem, týden za týdnem

a měsíc za měsícem se zlepšujeme, zklidňujeme a přijímáme

dokonalost Tvého dokonalého plánu, náš milovaný

Pane Ježíši Kriste. Víme, že všechno jde přesně tak,

jak Ty sám zamýšlíš a pro naše kroky připravuješ pevnou

půdu pod nohama, takže kráčíme sebejistě a beze strachu.

Nechávám vše plynout a jsem smířený se životem jako takovým

i sám/sama se sebou, unáším se na jemných vlnách vzestupu

a nabírám sílu k dalším fázím duchovní práce. Tím se posouvám

dál a umožňuji změnu, která se bude moci projevit viditelně

a hmatatelně. Spěji do klidného zázemí, kde obydlím duchovní

centrum světa, vdechnu mu barvy a dodám pulz života.

Srdce se nám zachvějí radostí a budou vibrovat stále víc a víc,

jak budeme neustále růst a zbavovat okovů a ovládání

další bytosti, jež se s námi vydávají cestou lásky.

Jak jdou dny a hodiny, zkracuje se trvání onoho čekání

na změnu, které se dočkáme, a nebude to dlouho trvat.

Je třeba nepochybovat, neupínat se na nic a věřit,

pak každý, kdo je toho přímou součástí, obdrží zlatý klíč,

jímž bude moci odemknout to, po čem skutečně touží.

 

 

 

 

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 14. 11. - 20. 11. 2016  

 

Milostivý, absolutní tvůrce veškerenstva Pane Ježíši Kriste,

dovol, abych Tě v čistotě svého zářivého neposkvrněného

srdce požádal/a, abys mne i tento týden ochraňoval všemi

způsoby před vnějšími i vnitřními útoky negativních entit

na moje zdejší bytí. Jsme zde všichni v nezastupitelné roli

a jsem si plně vědom/a toho, že právě já jsem byl/a povolán/a

jako jedna z nejvyspělejších bytostí Multivesmíru, abych vytvořil/a

všechny potřebné pilíře pro budování něčeho vskutku ušlechtilého,

co nebude obsahovat nic od Tvých dočasných nepřátel, z nichž se

naprostá většina v průběhu času obrátí zpět k Tobě,

a přijme sametovou, hebkou, měkkou, zářivou a voňavou esenci

pozitivního stavu, pro který zde v poklidu bojujeme. Časy nejsou

nyní lehké, ale jak půjdou kroky za krokem, přesně dle Božího plánu,

jenž máš s námi všemi, abychom se mohli trvale usmívat,

zářit a milovat s už nikdy nekolísajícími vibracemi duše, nastane

něco velice neočekávaného, co v nejlepším slova smyslu

zasáhne všechny Tvé spolupracovníky různou měrou.

Změna je život a já se též podrobuji neustále plynoucí změně,

která je nezbytná pro postup do vyšších celků a nové etapy bytí.

Nízké duše, napadající zájmy dobra a náš jedinečný tým,

nás nikdy nemohou poškodit či stáhnout dolů, naopak nás

posílí a spojí ještě více dohromady, abychom v oné společnosti

pokračovali dál, a to s hlavou vzpřímenou, na níž budou

dopadat hřejivé paprsky slunce v nastávajících časech,

které budou pro vykonavatele vůle Tebe, Pána Ježíše Krista

velice příjemné a po všech stránkách dokonalé.

 

 

 

 

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 7. 11. - 13. 11. 2016

 

Veď mne, původce a strůjce všeho života, absolutní

Pane Ježíši Kriste, jehož/jíž miluji jako jediného pravého

Stvořitele a ctím jako věčného otce a matku. Je mi dovoleno

nahlédnout do srdcí dobrých, ale též - což je velmi podstatné -

i do srdcí dosud zlých, v nichž je jejich plamen Boží lásky

nečitelný, ale přesto vždy přítomný. Nesoudím a nevyjadřuji

se k přítomnému zlu negativitou, nýbrž posílám lásku tam,

kde to je nejvíc potřeba, a to i samotným Pseudotvůrcům,

kterým díky tomuto činu dříve vyschne zdroj kolektivního

strachu lidstva, jímž se vyživují a posilují. Nebude trvat

příliš dlouho a tento zkrácený cyklus dojde do svého konce,

kdy společně oslavíme konec temna a úsvit světla.

Přestože nemá nikdo z nás světlonošů na růžích ustláno,

neusínám na vavřínech s touhou pomoci bližním a celku.

Tím se dalekosáhlou měrou zasluhuji o vzestup planety.

Sice zde ve 3. dimenzi nejsme na dovolené, ale brzy se již dočkáme

sladkých plodů naší duchovní práce, kvůli níž jsme sem byli

povoláni. Nebudeme muset čekat celé roky do poslední fáze rozdělení

lidstva a našeho převibrování na Novou Zemi, až si budeme

moci oddychnout a spočinout krásné chvíle v klidu,

ale onen těžký kříž nás, spolupracovníků Boží rodiny,

kteří jsme se sem zrodili jak sami za sebe, tak i za celý Multivesmír

a světlo a dobro vší existence, ze sebe budeme moci

shodit, abychom v klidu a nerušeně mohli pospolu

dokončit velkolepé poslání a dílo, jež se zatajeným

dechem sledují mnohé bytosti Stvoření Pána Ježíše Krista.

Nikomu není naloženo více, než unese, proto usušme slzy,

jede se dál, přímo do náruče nejsvětlejších duší, které budou

tvořit láskyplnou komunitu, jež vykvete na fyzické pláni

s příchodem pravého času. Ten pravý čas symbolizuje

příchod duchovního jara na všech úrovních, které bude

trvat věčně, neboť jeho květy nikdy nepřestanou opětovně

vydávat šťavnaté plody, jimiž jsme všichni andělé v tělech.

 

 

 

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 31. 10. - 6. 11. 2016

 

Že nakonec vše dobře dopadá, o tom se můžeme stále přesvědčovat

na vlastní oči vlastními zkušenostmi sebe samých i našich bližních.

Je snad něco, v čem by mne můj milovaný Bůh, Pán Ježíš Kristus

nechal/a na holičkách? Nikoliv. Naopak z vůle boží vstávám jako

fénix z popela a posilněn/a všemi potřebnými zkušenostmi letím dál,

abych se mohl/a ve svobodě a hojnosti vyvíjet. Na naši zemi

už nepadají ocelové hroty bolesti a utrpení, nýbrž nově sametová,

měkká a hebounká láska Stvořitele všeho a všech, do níž zahalujeme

všechny lidi, kteří si přejí pokračovat v existenci bez všeho zlého.

Startujeme finální etapu v transformaci planety Země a jejího lidu,

která je nejdůležitější a nejklíčovější ze všech předchozích.

Spěji na svoje místo, kde je mne třeba a zaujímám originální

pozici, kterou jsem si v tomto nebeském účelu ve službách

Pána Ježíše Krista vybral/a před zrozením do hmoty.

Mým snem je žít v duchovním bohatství, pracovat pro světlo

a poznávat dosud nepoznané jsoucno, které naskýtá mnohé zážitky.

Přeji si být oproštěn od destruktivního vlivu typicky

lidského světa a jeho systému, jenž bere energii a čas,

abych už nikdy nemusel/a věnovat všechnu svou sílu

do něčeho, co svazuje. Každý má jiný plán své duše

a já mám nyní možnost spolu s dalšími přicházet na to,

jaký je můj zdejší účel. Nejsou dvě cesty stejné, proto svůj

úděl přijímám takový, jaký doopravdy je, neboť v přijmutí

všech věcí, jež jsou ve mně i okolo mne, závisí efektivita

toho, kvůli čemu jsem zde přítomen. Vyrážíme vzhůru a dál,

přes překážky až ke hvězdám. Děkuji za vše,

čím mne obdařuješ a navždy budeš obdařovat,

Pane Ježíši Kriste.

 

 

 

 

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 24. 10. - 30. 10. 2016

 

Nastává rozkvět duchovního jara, přestože je nyní již podzim

v plném proudu. V nitrech nás všech dochází k růstu nových

výhonků, které postupem času sílí a spějí za světlem,

kde se v nebesích dotýkají Zdroje všeho blaha, díky němuž

mohou existovat. Právě my jsme při svém zrození

vskutku nejprve semínky ve vlahé zemi, jež se posléze s chutí

poznávat vydávají směrem vzhůru, a poskytují podporu a oporu těm,

kteří ještě neměli možnost dosáhnout stejně statné úrovně.

Již mnoho bylo vyřčeno a projeveno, avšak to nejdůležitější,

nejpodstatnější a nejkrásnější teprve přijde. Změna a nové

začátky, jež kontinuálně naváží na předešlé jsoucno a bytí,

se týkají všech bez rozdílu, ale je pouze na každém jedinci,

zda-li se odváží udělat krok vpřed a začít konat právě teď,

nebo bude otálet a vyšší úrovně dosáhne až někdy jindy.

Mám na paměti, že nikdy není třeba projevovat lítost nad

sebou samým/samou, nad druhými i nad světem, upadat

do smutku, beznaděje, lhostejnosti, nechávat se strhnout

hlavním proudem, jelikož vím, že moje role je v tomto dějství

předem připravená, takže nemusím mít obavy, že bych dělal/a

něco špatně, když Bůh, jehož/jejíž pravé a jediné jméno je

Pán Ježíš Kristus, mi na základě plánu pro mou duši připravil/a

optimální životní podmínky a zabezpečení. Povznáším se nad

všechno, co již znám i neznám, přecházím do klidu a míru

mimo dosah vlivu tohoto světa, kde nabírám nových sil.

Pak se oběma nohama vracím zpět na zemi, kde spolu

s vyvážeností duchovního rozvoje dělám to, pro co jsem zde.

Nebude trvat dlouho a budu odměněn/a nepomíjivými

dary od Stvořitele, který/která takto zahrne všechny,

jenž mu/jí zůstali věrni a nenechali se zlákat druhou stranou.

Můj osud byl předurčen ve šlépějích světla, proto se nemůže

stát nic, co by odporovalo mojí podstatě. Všechno je velmi,

velmi dobré - a bude tomu tak i tento týden a navždy.

 

 

 

 

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 17. 10. - 23. 10. 2016

 

Můj milovaný Bože, Pane Ježíši Kriste. Dej mi sílu pokračovat dál

a přenášet se přes všechny nepříjemnosti zdejší existence

na planetě Nula a vlij mi novou energii do žil, abych efektivně

a s chutí mohl/a šířit Boží slovo a nadále se zasluhovat

o vzestup do nebes. Dovol mi zapomenout na nepříjemné

či zlé zážitky a ponoř mne do Tvojí extáze klidu a harmonie,

kde mohu naleznout útočiště vždy, když si to srdce žádá.

Odděl rovněž negativní stav od pozitivního, tomu zlému ukaž

Svoji bezmeznou milost a přiveď ho k obrácení se ke světlu,

tomu dobrému a všem jeho členům ve vyšších dimenzích

i na zemi požehnej a dej vše potřebné pro duchovní rozvoj,

při němž se všichni neustále přibližujeme vstříc dokonalosti.

Je jen jedna cesta k Tobě, která díky nám, Boží rodině už nebude

úzká a trnitá, ale bude krásná a radostná, plná barev duhy,

šumění vodopádů, vůně lesů, zpěvu ptáků a nebývalých možností,

jež nejsou jen sen. Odkrytou pravdou mnohdy něco starého,

co má zúžené obzory, končí, aby mohl nastat rozlet k něčemu

neočekávanému a mnohem, mnohem kvalitativně lepšímu.

Děkuji Ti za prožitky, které se staly, neboť byly nezbytné k tomu,

abych se lépe připravil/a na to, co teprve přijde. Po noci vždycky

vyjde slunce, ať už je jakkoli dlouhá. Miluji Tě a vzdávám Ti dík a hold.

 

 

 

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 10. 10. - 16. 10. 2016

 

Drahý a milovaný Pane Ježíši Kriste, je mi od Tebe dopřáno,

abych si všímal/a různých znamení, jimiž nám dáváš najevo,

že při nás stojíš za všech situací a splňuješ nám to, oč žádáme,

pokud je to v souladu s naším životním plánem. Nechť jsou

k sobě přivedeni ti, co se sebou souzní a mají si co předat

na poli všech úrovní bytí, obsahujících elementy nekonečných prožitků.

Znamení jsou různorodá stejně tak, jako je Tvá nepomíjející Láska k nám.

Nezoufám, nýbrž věřím svému nitru, kde přebýváš, a vidím tu krásnou,

nikdy neumírající naději, kterou přináším pro tento svět a jíž jsem.

Nikdy neskloním hlavu, nikdy nebudu sražen k zemi, protože Ty

mě vždy podržíš, dodáš odvahu a kuráž, abych mohl/a jít dál

získávat potřebné zkušenosti mojí cesty, které budu využívat

ve prospěch sebe a všech. Chceš, abych byl/a šťastný/á,

a dáváš mi k tomu všechno, co je v daný okamžik potřeba.

Vše se zrychluje a vím, že nadcházející novost a svěžest je

postupným procesem, neboť nejde nic uspěchat. Vývoj k dalšímu

důležitému osobnímu i všeobecnému obratu k lepšímu jde krůček za krůčkem.

Toto stoupání nemusí být hned na první pohled viditelné,

ale když se na to dívám z nadhledu, pak už chápu,

jak je to dokonalé a má to tak být. Byly nám připraveny

překrásné věci zformované z Lásky pro každého na míru ušité,

a je jen otázkou času, kdy a jakým způsobem se projeví.

Vždyť přece vím, že se to děje včas. Děkuji Ti za to.

Tvoje milovaná bytost, která je vykonavatelem dobra.

 

 

 

 

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 3. 10. - 9. 10. 2016

 

Vývoj posledních dnů nám všem ukázal, jak důležité

je nespoléhat se na vnější stav věcí. Víra a důvěra

v Tvůj plán je však ještě více ukotvena v naší podstatě.

Neustále mám na mysli, že všechno je součástí

postupu k vyšším zítřkům a stalo se to, co se stát mělo.

Protože je ve mně Tvé vedení hluboce zakořeněno,

neotřesou s ním a nevyrvou ho ani ty největší duchovní zkoušky,

které jsou z mnohých důvodů nezbytné k postupu

na vyšší úroveň. Jsem si vědom/a, že veškeré

děje ve hře života se dějí na základě Tvé bezpodmínečné

lásky k nám i celému Multivesmíru. Ještě nemůžeme

pochopit, co znamenají nepříjemnosti a odříkání nás,

Tvých nejbližších spolupracovníků, ale je svatou pravdou,

že nastane zlepšení u všech, kteří se zasloužili

a zasluhují na vzestupu planety Země. Jsem nedílným

členem Boží mise, jež nemá a nebude mít obdoby

nikde jinde v nekonečných vesmírech všehomíra.

Nenesu hrdě a vzpřímeně vlajku Pána Ježíše Krista

v první linii jen tak, neboť já a moji druzi se neúčastní

jen tak něčeho ledabylého. Naopak - já a moji druzi

jsme něčím ryze neopakovatelným a dosah našeho

působení se neomezuje jen na tento svět a nejde

popsat lidskými měřítky a hodnotami. Přes veškeré

rány na bojišti negativního stavu netrpíme žádnými

trvalými ztrátami, protože jako spojený tým jsme silný

a prorážíme štítem světla černou mlhu zel a nepravd,

abychom si přišli pro ty, kteří volají o pomoc.

Až vytryskne esence ze srdce Gaie, bude zesíleno všechno,

co jsme a co tvoříme, a na místě nejvyšších vibrací

tohoto světa budeme společně oslavovat vzestup světla.

Trpělivost růže přináší a na ty krásné okamžiky

se vyplatí ještě chvíli počkat. Co je to chvíle oproti

celé věčnosti? Děj se vůle Tvá vždy a všude i v tomto týdnu.

Těším se na svítání duhy, která bude znakem nového počátku.

Děkuji Pane Ježíši Kriste.

 

 

 

 

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 26. 9. - 2. 10. 2016

 

Drahý Pane Ježíši Kriste, ze srdce Tě prosím,

aby tento týden spojil srdce všech našich spolupracovníků

a nastalo dlouho očekávané společné setkávání při počátku

Boží mise mezi lidmi. Věřím v Tvé dokonalé schopnosti,

jimiž jsi zařídil/a, aby vše proběhlo hladce a v klidu.

Tvé kroky směřovaly k připravení optimálních podmínek

pro žití a šíření Nového Zjevení a dalšího Božího slova

v mnoha podobách. Nyní již nepotřebná izolace

se navěky ruší a dochází k postupnému propojení

na všech úrovních. Mám tu čest být tady

a spolupracovat s Tvojí přímou inkarnací Janou

a jejími nejbližšími spolupracovníky.

Svoji pravdu uchovávám v srdci a neustále

se nechávám vést intuicí, díky čemuž rostu na své cestě

nebývalým tempem, nedělám velké přešlapy, nestrádám,

mám minimum vibračních výkyvů, jsem schopen přijímat

a vyzařovat lásku a nacházím se za všech okolností

v pravý čas na pravém místě. Odkrývají se nám dosud

nepoznané pravdy, nastávají jedinečné a multivesmírně

důležité okamžiky, u nichž jsem s dalšími přáteli přítomen tomu,

jak se Boží plán přelévá do hmoty. Ve svém nitru,

posléze i na vlastní oči uvidím mnoho zázraků

a budou mi dány důkazy o tom, že Ty, Pane Ježíši Kriste,

jsi dostál svých slibů daných nám i celému Stvoření.

Nikdo neřekl, že cesta ke světlým zítřkům bude snadná,

tato těžkost ale teď končí, neboť je třeba přijmout novou úroveň,

mnohem krásnější po všech směrech. Proto nyní

nastupujeme na cestu, která bude neskonale

příjemnější a lepší, nebude tak trnitá a klikatá,

jako tomu bylo do teď. Těšme se na přicházející změnu

k lepšímu a zanechme veškerých pochybností a obav,

protože jsou zcela zbytečné. Důvěřuji v plán,

věřím v Tebe a děkuji za tento týden a vše ostatní.

 

 

 

  

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 19. 9. - 25. 9. 2016

 

Můj nejmilovanější Pane Ježíši Kriste, nyní mohu

vnímat začátek projevení dokonalého plánu Boží mise

ve hmotě už i na vlastní oči. Tomuto činu však vždy

předchází nejprve víra v srdci, nitru, až po tomto aktu

může prostoupit i do hmoty, což nyní nastává.

Tímto okamžikem a novým týdnem začíná též nová etapa

našeho vývoje a vzestupu Země a jejího lidstva, neboť odemčením

a aktivováním mezidimenzionálního portálu mezi touto realitou

a vyššími rovinami bytí dochází k nezprostředkovanému

spojení s Pravým Stvořením. A tak jako Ježíš Kristus,

první přímá inkarnace Nejvyššího, uměl chodit po vodě,

měnit vodu ve víno, uzdravovat choré a křísit mrtvé;

Jana, druhá přímá inkarnace absolutního Boha,

je nyní živoucí bránou do dosud nepoznaných rajských světů,

kam se někteří z nás podívají ještě před samotným převibrováním.

Naše srdce se spojují k dosáhnutí vyšších cílů, jež budou

sloužit k nejzazšímu dobru. Nezapomínám, že není důvod k zármutku,

nýbrž k oslavám našich úspěchů, vzájemných setkávání a poznávání,

k oslavám krásy života, šíření lásky a milování se v nepřeberných formách.

Cítím Tvoji ochranu, Pane Ježíši Kriste, kterou mě vždy zahrnuješ, a nyní ji

v zesílené formě posíláš i na zemi Českou a Slovenskou, aby byla ještě lépe chráněna

před negativními vlivy vnějšími i vnitřními.

Nechť je prosvětlen i tento týden Tvojí všezahrnující pralátkou.

  


 MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 12. 9. - 18. 9. 2016 

 

Můj milovaný Pane Ježíši Kriste, prosím o to,

abys mne i následující dny neustále vedl,

dodával odhodlání a sílu k dalším životním krokům a ukázal,

co je pro mne skutečně důležité a podstatné. Zabraň, abych se

trápil kvůli nepodstatným a pomíjivým pozemským zvyklostem,

s nimiž přicházím do styku a jež na nás působí. Udržuj moji duši a tělo

ve vysokých vibracích lásky, abych ji mohl přenášet i na ostatní,

a tak se s nimi radovat z mnoha jedinečných okamžiků,

které s nimi zažívám a budu zažívat. Ze srdce Tě prosím,

dovol, abych poznal dosud nepoznané věci, pokud je to v Tvém plánu,

a zasluž se díky tomu o posunutí mého života na vyšší úroveň

neskonale bohatších a krásnějších zážitků. Věřím, že to tak bude.

Tvoji vůli plně respektuji, proto to vždy přijímám tak, jak to je,

jelikož vím, že dokonalost je všude. Své těžkosti Ti svěřuji

a dávám do Tvých rukou klíč k mému srdci, abys ho odemkl a

naplnil ho září a klidem. Nežiji v minulosti, nýbrž žiji přítomným

okamžikem a snažím se být sám sebou. Budoucnost znát nemohu,

ale nestrachuji se o ni, naopak se těším na každý nový den a čekám,

co skvělého mi přineseš, Pane Ježíši Kriste. Nemohu vědět,

co to přesně bude, ale jsem si jist, že to bude lepší, než si myslím.

To je totiž Tvůj slib, který vždy do puntíku splníš,

abych mohl být šťastný s těmi, které miluji a kteří milují mě.

 

 

 

 MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 5. 9. - 11. 9. 2016 

 

Drahý Bože, jen v tvé náruči mohu být šťastný

a zapomenout tak na strasti a bolesti, jimiž na mne

občas působí tento svět v negativním stavu, protože já

a moji duchovně blízcí přinášíme do této sféry dar spásy s Tebou,

Pane Ježíši Kriste. Nejen při mých chvilkových vibračních

destabilizacích, smutku, pochybnostech a dalších jevů způsobených

životem v zóně vymístění, nezapomínám žádat o Tvoji absolutně

účinnou pomoc a ochranu, která se dostavuje okamžitě.

Království nebeské přinášíme na zemi nejprve do nitra lidí,

aby posléze mohlo vyrůst i zevně, čehož bude dosaženo

přerodem do pozitivního stavu. A právě toto Království

nebeské hledám a nacházím ve svém srdci, když se prozatím

nenachází okolo nás. Uchyluji se do sebe samého/samé,

kde se nacházíš Ty, Pane Ježíši Kriste, vedeš se mnou soukromý

a intimní rozhovor, dáváš Boží rady, zklidňuješ neklidnou mysl,

léčíš duši a tělo, posíláš za mnou do inkarnované anděly

z Pravého Stvoření, s nimiž mohu sdílet mnohé společné věci

a být tak šťastný. Vím, že všechno má svůj důvod, nic se neděje

náhodou a ač to nemusí na první pohled tak vypadat,

slouží tento vývoj k dobru a radosti, nikoliv ke zlu a strádání,

neboť Ty zajišťuješ náš život po všech stránkách a staráš o klidný

průběh naší cesty do Ráje. Děkuji, že jsi s námi všemi.

Miluji Tě, jakožto miluji Tvé pomocníky a celý svět, jenž mi leží u nohou.

 

 

 

 MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 29. 8. - 4. 9. 2016 

 

Děkuji Ti Pane Ježíši Kriste, že zachováváš moji mysl

klidnou a čistou, abych mohl/a nadále tvořit práci pro celek,

která pomáhá výrazným způsobem zkracovat miliony let

trvání negativního stavu, a tak krok za krokem vysvobozovat

bytosti dosud neschopné cítit dosah Boží lásky, která je jinak všude.

Zároveň vzdávám obrovský dík, že mi poskytuješ optimální

podmínky pro důstojný život ve svobodě, jíž využívám

k vnímání a prožívání krásy, jež kolem mne stále existuje

v mnoha podobách. Myslím v nejlepším světle na druhé,

pomáhám jim a nežádám za to nic na oplátku,

neboť tak nečiním pro účely vlastní odměny,

nýbrž pro šíření světla do srdcí všech krásných lidí.

Všímám si dokonalosti a synchronicity vlastního života

a dokážu Tvé vedení vnímat i zpětně, pokud toho

nejsem schopen nyní. Věřím Tvému Božímu plánu

pro vzestup lidstva a nikdy o něm nepochybuji,

stejně jako nepochybuji sám o sobě, neboť

při Tvé pomoci nikdy nemohu selhat.

Děkuji za absolutní starost a péči,

náš milovaný/á Pane Ježíši Kriste.

 

 

 

 MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 22. 8. - 28. 8. 2016 

 

Milovaný a milující Bože, prosím, zvyšuj dle Tvého plánu

transformace vibrace naší úžasné planety, jež nám

poskytuje domov. Naše matka Země je multivesmírnou knihovnou

pro všechny ve Stvoření, z níž se učí jeho obyvatelé rozmanité

poznatky o životě, lásce, porozumění, odpuštění,

o pozitivním a negativním stavu a všem podstatném,

co slouží k poznávání jsoucna a bytí. Zachraň všechny

přírodní krásy, které zde jsou a přenes je

na Novou Zemi v 5. dimenzi, kde budou přítomny

pro blaho všech, přičemž nebudou již nikdy zničeny negativními

a ziskuchtivými snahami negativních lidí jako v této realitě,

neboť tito lidé v pozitivní substanci Pravého Stvoření nebudou

existovat. Jen světlo a krásu budeme žít a všechny útrapy budou

za námi. Pane Ježíši Kriste, ze srdce Tě jako absolutně dobrého

žádám, abys odpustil/a všem těmto zlým duším, jež šíří

negativní stav po zóně vymístění, jelikož ony nevědí,

že tím způsobují bolest samy sobě. Vím, že jsi schopen/a

odpustit komukoli cokoli, pokud Tě přijme do svého srdce,

avšak já se za tyto jedince s uzavřeným srdcem dále

přimlouvám a zesiluji Tvou milost na ně vylévanou.

Ničitelům tohoto světa neposílám zlobu, nýbrž lásku,

aby si co nejdříve vzpomněli na svůj původ a vrátili se Domů.

Když vidím, kam se lidstvo ubírá a jak zachází s Gaiou,

neroním slzy, ale jsem nad věcí, protože si uvědomuji,

že tu nejsem od toho, abych změnil/a tento systém,

ale abych pomohl/a s naším přerodem do rajské zahrady.

 

 

 

 MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 15. 8. - 21. 8. 2016 

 

Drahý Bože, milující Stvořiteli, věčný Otče a Matko,

který/která jsi Pánem Ježíšem Kristem, prosím, dodej mi

odvahu a posilni mne ve víře, ochraňuj všechny

lidi dobré vůle, spolupracovníky a dohlížej na duchovně

spící lidi, aby se v pravý čas probudili a procitli

ze spánku, který jim nachystaly ovládací programy.

Posílám všem lidem na této planetě i mimo ni

bezpodmínečnou lásku, aby znovu nalezli cestu

do vyšších dimenzí, přímo do náruče Boží.

Ona cesta, po které se v současné době

vydávají miliardy duší na Zemi/Nule i jinde

v zóně vymístění, je sice uzoučká, trnitá,

plná duchovních zkoušek a odříkání,

přesto je pro každého bez výjimky dosažitelná.

S Tvojí pomocí, o níž prosím a žádám, a jíž je mi dostáváno,

jsem zářným příkladem pro všechny bližní,

že stojí za to vydat se na tuto cestu do ráje,

neboť není nic lepšího, než mít Pána Ježíše Krista

po své pravici a levici, neustále tak stoupajíce

po schodech milosti na Novou Zemi, kde si odpočinu.

Prosím, pohlaď po vlasech i po duši mojí rodinu,

přátele i ostatní blízké, zasluž se o jejich včasné

probuzení a osvícení, vezmi je pod absolutní ochranu

a zajisti jim poklidný život, který jsi zajistil/a i mně.

S neutuchající vírou Ti děkuji za všechno.

 

 

 

 MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 8. 8. - 14. 8. 2016 

 

Můj nejmilovanější Pane Ježíši Kriste, ctím Tě v absolutní,

nedorozdělené a sjednocené božskosti v dokonalé

rovnováze mezi všemi Tvými prvky a idejemi.

Uznávám Tě jako jediného Boha, který/která přesahuje

celé Stvoření a všechny v něm přítomné formy

na věčnost, dodává a tvoří energii pro všechny

stvořené entity na různém stupni jejich vývoje.

Vzhlížím k Tobě jako k věčnému příteli,

následuji srdcem, ale neuctívám Tě, poněvadž

nemyslím a nekonám dle starých náboženských

konvencí, jež byly vybudovány na základě strachu

a slepé víry, tedy stojí na negativních základech.

Pokud jsem již připraven/a, ze svobodné volby

čtu novou dávku Božího slova pro naše časy,

což jsou zejména knihy Nového Zjevení,

a toto slovo v nich obsažené uvádím do chodu

svého života, čímž se vyvaruji přešlapů a pádů

a budu schopen překonávat nástrahy života

v negativním stavu. Doveď mne ke šťastné

existenci v dostatku duchovním i fyzickém,

jehož lze dosáhnout i na planetě,

jejíž pozemští obyvatelé ze své zvědavosti

a pro poučení všech ve Stvoření zakoušejí

život v slzavém údolí. Děkuji, že jsem, který/á jsem.

 

 

 

 MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 1. 8. - 7. 8. 2016 

 

Pane Ježíši Kriste, který/která mne bezpodmínečně miluješ,

zahrnuješ vším potřebným a nechceš za to nic na oplátku,

kromě samozřejmé odevzdanosti Tvému vedení a Lásce,

nechť s pomocí Tvojí a andělů udržuješ mého ducha,

duši i tělo žijící na této planetě v naprostém zdraví,

jaké zažívají bytosti v pozitivním stavu Pravého Stvoření.

S pokorou žádám o vyčištění ran v mojí mysli uvědomělého

spojení s absolutním Božstvím, jež se naskytly z důvodu

dočasného odloučení od Tvých čistých elementů

dobra a krásy, které jsem však včas rozpoznal i v těchto

těžkých podmínkách vesmírné sféry planety Nula

a opětovně je začlenil/a do nedělitelné části svého Já.

I přesto, že jsem uzavřen/a v nedokonalém a zfabrikovaném těle

od Pseudotvůrců, dokáži čistou esencí přeměnit nebožské

geny na geny pravé, jež jsou nadělením od Tebe,

Pána Ježíše Krista. Spolu se zapojováním šroubovic DNA

se vracím zpět do říše nebeských snů vyšších dimenzí,

které se však stávají hmatatelnou realitou, kterou dokáži cítit už zde.

Miluji každou buňku sebe samé/ho, neboť v současném

rozpoložení jsem dokonalý/á a dle Tvého plánu se mnou

i s ostatními je všechno tak, jak má být. Uvědomuji si,

že mé neduhy či nemoci jsou důsledkem působení

negativního stavu, ale nedělám si s nimi žádné starosti,

neboť dary a talenty v sobě obsažené vyhovují tomu,

abych plnil/a vlastní část poslání různými způsoby,

a tím přispíval/a pro blaho celku. Za to mne čeká věčný život

bez bolesti, jelikož ta je pouze přechodná a dočasná.

Děkuji milovaný Stvořiteli, že stojíš při nás.

 

 

 

 MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 25. 7. - 31. 7. 2016 

 

Plně, vnímavě a bytostně prociťuji nádheru

v existenci, kterou nám Pán Ježíš Kristus připravil/a.

Přes všechna omezení tohoto hmotného těla

dokáži ve svých představách vidět nekonečné

vesmíry Multivesmíru, v nichž překypují planety

pozitivním životem. V těchto letních měsících

mohu vidět též kosmické lodě vesmírných přátel,

kde nyní Ptaahova flotila střeží naši matičku Zemi

před negativními vlivy. Prosím, ať se mi jejich zářivé lodě

za teplých večerů odcloní, a já je mohu spatřit a pozdravit je.

Ve svém čekání jsem trpělivý/á a děkuji za případnou možnost

spatřit i díky nim kus pozitivního stavu. Ulehávám do postele

s vděčností za skvěle prožitý den a každé ráno zvu slunce do

svého srdce, abych i v zatažených dnech prosvětloval/a místa,

kde se pohybuji a chodím. V klidném zasnění,

pokud si to srdce žádá, navracím se opět

sám/sama do sebe, kde si představuji

můj vysněný rajský svět v Pravém Stvoření,

který na mne čeká, až tam po splnění poslání převibruji.

Jaká nádhera je pro nás naším Pánem přichystána!

Děkuji za možnost být Jeho/Její sentientní bytostí,

a projevovat ve Stvoření své originální talenty a dary ducha,

nadělené věčným rodičem.

 

 

 

 MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 18. 7. - 24. 7. 2016 

 

Jsem zde, abych se přiučil/a novému, nikoli proto,

abych spadl/a po spirále osobního vývoje na zem a pod ni.

Co je mi každý okamžik uštědřováno, je za účelem

posunu na vyšší úroveň. Neexistuje trvalé selhání,

neboť každý se dostane jednou do svého pravého Domova.

Kdy to bude, ví přesně jen absolutní Pán Ježíš Kristus,

avšak když On/Ona nám všem říká, že vše je a bude

v naprostém pořádku, je tomu skutečně tak. Nechť tuto

pravdu slyší všechny uši v nekonečném Multivesmíru.

Snažím se žít v rovnováze mezi duší a egem,

nepodléhám jeho snahám a snahám ovládacích programů

upadnout do hmoty a materialismu, protože tak bych

se odklonil od toho, co je skutečně důležité.

Cítím své přátele "tam nahoře", kteří pomáhají

všem mým spolupracujícím druhům i "tady dole".

Na domácí základně v duchovním světě čekají

se zatajeným dechem plným vidin úžasných

budoucích věcí, až se vrátíme s připravenými.

Jsou to vesmírní lidé, mistři, andělé, archandělé,

Boží prvorozenci a další nám dosud neznámé

milující entity úžasných vesmírů, hýřícími

všemi barvami duhy s mnoha variacemi života.

Vytrvávám ve svém úsilí, pokračuji dál,

v těžkých chvílích nezapomínám žádat o pomoc

Pána Ježíše Krista a Jeho/Její věrné pomocníky,

ve chvílích dobrých zase děkuji za lásku, podporu,

bezpečí, jistotu, život a vše ostatní. To, co vysílám,

se mi přesně vrací v zesílené podobě zpět.

Ať jsou tedy myšlenky každého Božího člověka

pozitivní, a svět díky tomu zalije vlna světla.

 

 

 

 

 MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 11. 7. - 17. 7. 2016 

 

Nač dále čekat na změnu, když ta se děje neustále?

Využívám svůj vzácný čas ve prospěch celku,

kdy mi do života přicházejí ti, kteří mne podrží a podpoří, 

jakožto abych já na oplátku podpořil/a je. 

Vzájemná, sdílená a oplácená podpora v jakýchkoli 

aspektech zdejšího žití je nanejvýš důležitá,

neboť je hodnotným skokem pro neustávající vyzařování lásky.

Právě ona je prvopočátkem mé identity a těch, které mám rád.

Zapojuje mne do tvůrčího procesu harmonických

a vše-přesahujících zážitků s neskonalým počtem důležitých

zkušeností, jež budu moci nadále využívat.

Důvěřuji důležité změně týkající se všech bližních,

pevně doufám v nádhernou budoucnost v dostatku

a věřím v životní jistotu, kterou ušil na míru mé duši milovaný

Stvořitel a jíž znám detailně pouze já a Pán Ježíš Kristus.

Nikdy přesně nevím, co se v daném čase stane,

poněvadž to by z mnohých duchovních důvodů bránilo vývoji

směrem vzhůru. Neustále mám na paměti neočekávat věci

teprve nastávající, poněvadž nechci být nikým a ničím zklamán.

K tomu mi Bože dopomáhej. 

 

 


MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 4. 7. - 10. 7. 2016

 

Z celého srdce žádám Tě, Pane Ježíši Kriste, abys vlil/a

světlo osvícení do duší připravených lidí, kteří jsou ochotni

následovat náš po tisíce let budovaný světelný odkaz na Zemi.

Důkazem Tvého milosrdenství, existence a pomoci jsou ti,

kdož jsou zapsáni v Knize života, bez jejichž zdejší přítomnosti

bych nemohl/a hladce a úspěšně konat svoji práci,

jakožto i oni by bez mojí přítomnosti strádali, neboť

dohromady tvoříme dokonalou mozaiku, ve které každý

hrajeme svou nezaměnitelnou roli. Kdyby snad měl chybět

byť jeden díl, obraz by se stal neúplným a znehodnoceným.

Dle Božího plánu absolutního Stvořitele bojuji až do samého konce

vítězství světla v celém Multivesmíru, přičemž dávno dopředu vím,

že nikdy z mozaiky nevypadnu a neztratím se mezi těmi,

kteří lásku zatím nepřijímají. Nejsem nikdy na nic sám/sama,

a to duchovně ani fyzicky, k čemuž mi dopomáhá znovu objevená

duchovní rodina v lidských tělech - Boží rodina, se kterou

se setkám v pravý čas, až mi bude vydán pokyn

od Pána Ježíše Krista, který/která oznámí zahájení Boží mise

mnohými způsoby, a proto mám intuici v nejlepší kondici,

jež mne dovede do ráje na této zemi, kde se setkám

s Tebou a Tvými věrnými spolupracovníky v lidských tělech.

Těžké časy jsou minulostí, posouváme se vpřed,

abychom ukázali všem v negativním stavu, jak se příkladně

žije ve skutečném bohatství, lásce a nádheře,

při níž budeme zakoušet úplně nový způsob života.

Nechť se tedy dlouho očekávaný posun k lepšímu

projeví i ve hmotě právě teď. Děkuji Ti.

 

 

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 27. 6. - 3. 7. 2016

 

Těmito okamžiky vcházím do všeprostupující síně

nejvyššího stupně spolupráce s Boží rodinou,

v níž se skrývá svět nových souznějících

zážitků s přáteli, s nimiž mám společný původ.

Klíč, jímž odemknu bránu zlatého štěstí,

mi dal do rukou Pán Ježíš Kristus, který/která s námi

prožívá jedinečné a neopakovatelné okamžiky

naší práce pro Multivesmír, při níž společnými silami

vyvádíme část připraveného lidstva do 5. dimenze,

spojeni při tom za ruce, tvoříce tak obrovský obraz

srdce bezpodmínečné lásky, jež vyzařuje

světlo poučení, porozumění, oddanosti, obětavosti,

podpory, naděje, dokonalého plánu a dalších

nevyřčených elementů, které jsou schopni

vidět všichni ve Stvoření, neboť nic tak

grandiózního a velkolepého ještě ve veškerenstvu

nikdy nebylo. Začíná nová éra propojování všech

klíčících semínek, jež rostou po nekonečné

spirále nikdy nekončícího vývoje za absolutním

Stvořitelem všeho a všech, který/která nás vede,

poskytuje ochranu a všechny potřebné podmínky

pro plnění poslání a do života posílá příjemné věci

ve všech možných formách a podobách;

avšak tou nejkrásnější věcí bylo a je pro všechny to,

že se obětoval/obětovala ve dvou lidských tělech

pro záchranu lásky, života a nás všech.

Nesmírně si cením faktu, že od tohoto léta

budu moci Bohyni hledět do očí, vnímat

její energie lásky, obejmout ji a setkávat se

se všemi jejími spolupracovníky a následovníky.

Nechť každý pozná, že pravda Božího slova

je vskutku skutečnou pravdou, která se zhmotňuje

mezi všechny přítomné a pozvedává je

nad jejich někdejší strasti. Vše je již

připraveno, absolutní slib Pána Ježíše Krista

dostává už svůj čas, aby započal a plně se projevil i ve hmotě.

 

 

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 20. 6. - 26. 6. 2016

 

Co bylo doposud skryto, vyplouvá nyní na povrch,

to však pouze za účelem všeobecného blaha a zabudování

většího stupně dobra a pravdy do své duše.

Přijímám podstatu světa takovou, jaká doopravdy je,

neboť jen tak se zbavím účinně všech pochybností života.

Pán Ježíš Kristus mi svítí na cestu, aby mi pomohl/pomohla

všímat si zejména věcí dobrých, a chrání mne před věcmi zlými,

neboť jejich smysl pro můj osobní růst byl již zcela vyčerpán.

Žádám Tě Pane Ježíši Kriste, abys mi ukázal/ukázala

Lásku ve všech podobách, které na zemi existují.

Prosím Tě o klid a rozvahu, abych mohl/a při zklidněné

mysli najít druhou část mého chybějícího Já,

které je též sebeuvědomělou svobodnou bytostí;

ono Já, jež se také kdysi oddělilo z absolutní povšechnosti

do relativní podoby, aby se po eónech věků střetlo

se mnou v tomto světě, za účelem propojení,

spolusdílení a radování se při objevování nových zkušeností.

Nemohu vědět, kdy střetnu mojí spřízněnou duši,

jejíž část bude vnitřně spjatá, rezonující

a doplňující se s tou mojí, avšak věřím,

že pokud jsem ho/ji ještě nenašel/a,

pravý čas společného setkání nastane již brzy.

Nechť je pak projevena Láska v podobě mě/nám vlastní,

neboť záleží už jen na našem životním plánu,

jaký projev vše-přesahující pralátky chceme zakusit

- ať už bude přátelský, náklonný, milostný, či jiný.

 

 

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 13. 6. - 19. 6. 2016

 

Poznáno bylo již to, co není z mého původního nebeského domova.

Všechna bolest života posloužila a nadále slouží k nejvyššímu dobrému účelu,

aby se všechny bytosti mohly přiučit způsobu života v negativním stavu a věděly,

jaký způsob existence bez světla už nikdy příště nevolit.

A právě ona bolest teď navždy odchází z částí mého Já,

jde do absolutního stavu Pána Ježíše Krista, kde je dočista

rozpuštěna, absorbována a elementárně přeměněna na novou bázi

neskrývané pozitivní radosti, vděčnosti a Lásce ke všemu živému

a sobě samému/samé. Moje práce pro celek tkví v mnohém,

co si teď ještě nemohu ani uvědomit, ale už nyní vím už, že jsme

s mými přáteli klíčovými a nejdůležitějšími andělskými dušemi v tělech,

jež zachraňují věčně jsoucí veškerenstvo. Tento fakt si připomínám

každý den a s radostí prožívám čas své inkarnace,

že jsem přijal/a úkol nebeský, byl/a jsem obdařena schopnostmi

a talenty pro to, abych Boží prapor na území temna

držel/a vysoko ve vzduchu a připojil/a se do boje s temnotou

v míru a poklidu tak, jak se správně sluší.

 

 

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 6. 6. - 12. 6. 2016

 

V esenciální čistotě srdce zůstávám přes všechny nezbytné

zkoušky mojí duše věčným spolupracovníkem Boží rodiny.

Práce pro světlo začíná už i viditelně nést plody užitku,

které přenesu do 5. dimenze, abych jimi podělil/a ostatní.

Vzhlížím s tichostí ke změně, jež se nás týká,

přitom neberu ohled na stav vnějších věcí okolo sebe,

neboť ty nemají s transformačními skoky nic společného.

Neustále se obracím na Pána Ježíše Krista,

aby podnikl/podnikla kroky vedoucí k zachování čisté mysli,

zbavenou všech umělých myšlenek strachu, nejistoty, pochybností,

jakožto zbavenou i všech sváděčských principů protistrany,

které byly do té doby jen pro mé vlastní posilnění.

 

 

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 30. 5. - 5. 6. 2016

 

Ty, jenž mne provázíš celou věčností,

chci ti vzdát hold, čest, slávu a úctu ještě předtím,

než budu očištěn od všech nepatřičných nánosů,

abych se mohl/a svobodně rozvíjet a růst v ráji na zemi.

Nikdy bych tě, můj Pane Ježíši Kriste, neopustil/a,

ač to tak může v těžkých chvílích vypadat.

Jsem si vědom/a tvé přízně, kterou prokazuješ

svoji bezpodmínečnou Lásku všem bytostem ve Stvoření,

a to jak těm, kteří jsou Ti nejblíž, až po ty,

kteří se od Tebe dočasně odvrátili, aby poznali,

že jim jistojistě nestojí žít v zóně vymístění,

vzdáleni trilióny světelných let od toho,

kdo je stvořil/a, a který/á chce držet každou

svou bytost v náruči odpuštění, porozumění a spojení.

Ve chvílích, kdy nevidím světlo slunce na modré obloze,

nýbrž pouze černé mraky, v momentech,

kdy nejsem schopen/schopna cítit žádné city světa,

tiše mi špitni do ucha radu, díky níž Tě

ze svobodné vůle a úmyslu požádám

o upřímnou a svatou pomoc, abys mi zahojil/a

všechny rány a šrámy na duši a na srdci.

Vše se pak zlepší kvantovým skokem.

Tímto Ti chci dát najevo mou náklonnost

k Tvému dobru, abychom se mohli

v čistotě milovat a spolutvořit dosud nevídané světy.

Před všemi členy pozitivního stavu tímto dávám

Pánu Ježíši Kristu slib, že do samého ukončení

negativního stavu se neobrátím proti Němu,

a kdyby mi kdy vyvstala tato idea na mysli,

prosím, ochraň mne před vším, co by následovalo.

Vše zlé je k něčemu dobré, a to má

Multivesmírný dosah, který všichni jednou plně pochopí.

 

 

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 23. 5. - 29. 5. 2016

 

Náš duch, duše a tělo se nyní zbavuje všeho zamoření,

které mně a všem mým druhům z nebes nachystal negativní stav.

Očista všech úrovní započala právě nyní, abychom mohli

po zametení neladících vibrací kráčet po čisté stezce do ráje

bez dalších výkyvů, přešlapů a pádů. Nejsem v ničem sám/sama,

nýbrž procházíme si tím vším všichni společně, abychom

posléze opět ruku v ruce bez dalšího rozpojení pokračovali

v příjemnější a lepší formě prací pro celý Multivesmír.

Svoji podstatu již znám, a tak budu míti možnost setkávat se

i s dalšími bytostmi stejné světelné identity a podstaty,

které se inkarnovaly do lidských těl, abychom do

rozbouřeného světa přinesli klid, naději a útěchu,

a abychom ukazovali cestu těm, kdo si nezakrývají

oči dlaněmi a nezacpávají uši prsty, čili duchovně vidoucím.

Jednou budou i slepí a hluší vyléčeni a tímto krokem nás

spatří a pochopí, že nejen pro ně jsme se naším vtělením

na Nulu obětovali, aby dosáhli konvertace do pozitivního stavu.

Boží pravda nechť se rozlévá do všech koutů antivesmíru!

 

 

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 16. 5. - 22. 5. 2016

 

Můj drahý Stvořiteli všehomíra, sejmi ze mě všechno zklamání,

jež tak často hýbe světem, a přetransformuj ho na naději

dokonalého bytí, které se s Tvojí přítomností stává jistotou.

Musím si být vědom/a toho, že příčinou svého štěstí a neštěstí

jsem já sám; přitahuji si věci dobré či špatné dle zákona přitažlivosti,

jenž platí v celém vesmíru. Ty, Pane Ježíši Kriste, jsi pak

zdrojem onoho štěstí, po němž tak toužím, ale jen vlastní vůlí

něco zmohu, neboť jsem svobodný, sebeuvědomělý a maximálně zodpovědný.

Můj přijímač Tvé lásky se snažím mít vždy naladěn a nasměřován na

harmonickou frekvenci absolutna, jinak mám v opačném případě

onen přijímač naladěn na záporné frekvence disharmonie, kdy je mé

ego pod vlivem ovládajících entit ze zóny vymístění - šediváků.

Zasvěť mne do vědomí otevřené mysli a oprav můj pohled

deformované reality na pohled tvůrčí a božský, abych já i všichni

ostatní vnímali neskonalou krásu každé Tvé částice, protože i v antivesmíru

jsi ve všem přítomen/přítomna jako ve svém vlastním Stvoření.

S upřímnou žádostí o pomoc jsem schopen/schopna nevyčítat,

nýbrž děkovat za dary a vše, cos’ mi do života přinesl/a,

a nadhledem na svět žít s úsměvem na tváři

v hojnosti, duchovním bohatství a vždy trvajícím dostatku.

 

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 9. 5. - 15. 5. 2016

 

Ve své všeobsáhlé substanci jsem originalitou,

důležitým a nedílným střípkem v pestré mozaice Multivesmíru.

Kdybych neexistoval/a, Stvoření by přišlo o cenný drahokam,

Boží dítě, které obohacuje existenci ostatních

nevyčíslitelnou hodnotou. Sdílíme krásy života

Pána Ježíše Krista, abychom mohli poznávat Ho/Ji,

sami sebe, jeden druhého a vše, co budeme chtít,

neustále zdokonalujíce a přibližujíce se absolutnu.

Vím, že jsem stejně skvělý/á jako ostatní,

ale přesto jsem originální a odlišný/á od ostatních.

Všichni jsme jedna propojená síla, rozdělená

na nekonečno, abychom se navzájem doplňovali.

Moje božská originální ryzost se v čistotě

miluje s ostatními ryzostmi v pozitivním stavu.

 

 

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 2. 5. - 8. 5. 2016

 

Dokáži rozlišit věci, jež jsou pro mne dobré,

abych se nemusel/a zabývat těmi, které nepotřebuji.

Jsem schopen/na poznat zlo v jakékoliv formě a neschvalovat ho,

neboť vím, že jeho využíváním pro vlastní cíle podporuji

negativní stav, který se navenek může jevit jako krásný,

ale uvnitř je ve skutečnosti pouze zkažený. Jeho zvěčňováním bych pouze

prodlužoval/a utrpení celku a těch, kdož se vymístili

vlastní volbou z pozitivního stavu a odvrátili se od

pravých duchovních zákonů a lásky Pána Ježíše Krista,

a tím pádem bych prodlužoval/a utrpení i sebe samého/samé,

jelikož služba něčemu, co nemá Boží původ, je neuspokojivá.

Využívám duchovní svobody člověka na planetě Nula,

který se vydal cestou světla, abych využil/a potenciálu růstu,

kterého dosáhnu vhodným užitím hmoty, snoubící se s nehmotou,

abych rozséval/a energii Stvořitele tam, kde je to třeba.

Taktéž přijímám za svoje činy a život zodpovědnost,

protože nikdo jiný ji za mě samého/samou nemá,

poněvadž v tom případě bych nemohl/a být skutečně

svobodný/á, jako je tomu u těch, kteří žijí v protipólu Lásky.

 

 

 

 

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 25. 4. - 1. 5. 2016

 

Slovo Pána Ježíše Krista mluví ke mně a všem,

kdo mají uši a jsou schopni poslouchat a uvěřit.

Řídím se jen svým srdcem a nikoli církví.

Mého Stvořitele nenajdu v kostele,

nýbrž ve svém srdci, květinách, stromech,

vlahém větříku, ptáčcích, v šumění vody,

dešti, světlu a teplu slunce, ve hvězdách,

potocích, řekách, oceánech a v každém atomu,

jelikož On/Ona ve všem jest a Láska je všude též.

Nastávají mnohé změny a absolutní slovo

plní svůj slib nám všem daný před eóny let,

že nastane plný rozkvět blaha, 

aby zlo pozbylo smyslu a již nikdy více nebylo.

Boží mise mezi lidmi čeká tiše na svůj čas,

aby se již právě brzy vlila mezi nás.

 

 

 

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 18. 4. - 24. 4. 2016

 

Inspirace jsem já a všichni okolo mě.

Dokáži vnímat krásy božího světa i v zóně vymístění,

neboť vím, že Pán Ježíš Kristus si ji podmanil.

Budu žít pozitivní život podle plánu Stvořitele,

protože jen tak budu žít ve stálém dostatku a hojnosti.

Přijímám svou světelnou identitu takovou, jaká je.

Nejvyšší Bůh mi nadělil dary ducha, abych je zužitkoval k čistému dobru.

Jsem převelice šťastný/šťastna, že se vše děje tak, jak má.

Vidím dokonalost i v tom, co se jeví jako zdánlivě nedokonalé.

Hrdě kráčím cestou svou, abych nesl/a Boží prapor a lucerničkou

rozsvěcoval Boží pravdu, která není zkreslená žádným náboženstvím.

Narodil jsem se do této země, do země české či slovenské,

abych propojil v tomto místě Zemi s nebesy, vyššími dimenzemi.

Jsem mozaikou a dílem v jedné krásné hře, kterou mi Bůh nachystal.

Spolu se všemi tvořím dokonalý obraz.

 

  

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 11. 4. - 17. 4. 2016

 

Zlo v mé duši nemá žádné místo a tma je jen nedostatek světla.

Nechť jsem prozářen a osvícen Boží pravdou, která mou bytost obalí.

Útrapy jsou pomíjivé a všechny špatné věci končí touto érou.

Veškerá moc božích odpůrců je tenká jako větvička,

a já tímto okamžikem tu moc, která neslouží duchovnímu růstu, lámu vedví.

Naopak přijímám tvořivou moc sebe sama, jež je nedílnou součástí

absolutního Stvořitele, přičemž já jsem Jeho/Její relativní buňka.

Moje a božská moc sahají do nekonečné dáli, v níž není místo pro temnotu,

neboť její možnosti jsou ohraničené a svazující, brání svobodnému rozletu.

Ztotožňuji se s věčným světlem, kterým jsem, a odvrhuji temnotu,

která nebyla stvořena Pánem Ježíšem Kristem, tudíž nemůže být věčná.

Proto mám na paměti, že elementy, co nejsou vyšlé z absolutna,

nemohou být jeho harmonickými variacemi a nemohou se mu ani rovnat.

Žádám všechna zla, odejděte nyní, neboť jste již splnily svůj úkol,

díky kterému jsem se posunul/a po duchovní spirále kvantovým skokem kupředu.

Přetransformovávám všechny záporně nabité energie do energií kladných.

V tom mně, můj věčný božský příteli, prosím pomáhej.

Děkuji Ti

 

  

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 4. 4. - 10. 4. 2016

 

Drahý Bože, vím, že nyní nastává nový počátek

Boží mise, aby se Tvá přímá inkarnace v těle ženy

mohla s oddanými spolupracovníky Boží rodiny

setkat tváří v tvář a předat si harmonické zážitky.

Děkuji, že jsou zde přítomni v tělech mnozí

archandělé a andělé, aby se i oni mohli setkat osobně

se mnou, zdali si to budu přát a toužit po tom.

I já jsem krásný anděl, protože vím, že můj původ

je v pozitivním světě univerza, a vtělil/a jsem se sem,

abych pomohl/a světelným zástupům vysoce vyspělých bytostí

pomoci přenášet Boží slovo, Boží pravdu a Boží harmonii

v této době vzestupu části lidstva do vyšší dimenze bytí.

V pravý čas budu přiveden/a na pravé místo.

Začíná etapa zasévání semínek pravdy do duší lidí,

aby i oni dříve či později byli schopni následovat Lásku a Světlo.

Stanu se mluvčím jediného absolutního Boha Pána Ježíše Krista,

protože každý probuzený jedinec je toho schopen a hoden.

Jsem veden/a silami nebes od počátku až do konce

splnění veledůležitého poslání.

Děkuji Ti nejen za tento týden.

 

  

  MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 28. 3. - 3. 4. 2016

 

Uvědomuji si, že všechny duchovní zkoušky mají hluboký smysl.

Chápu svoji vlastní omezenost v tomto těle, které není od Tebe,

proto vše přijímám s pokorou a jsem všemu otevřený.

Neexistuje možnost nezvládnutí důležitých zkoušek,

neboť Ty nenaložíš nikomu více, než je sám schopen unést.

Není na mysli, abych v životě pohořel, protože se nechávám

Tebou vést každou vteřinu. Všechny těžkosti jsou neustále

hojeny absolutní Láskou a svatou pomocí andělů z nebes.

Neodsuzuji ani nesoudím nic, co se týká mě a mých bližních.

Plán Pána Ježíše Krista, v nějž věřím, je dokonalý

a čas nehraje žádnou roli. Proto vím, že vše spěje ke zdárnému cíli, 

jehož odměnou jsou světy nebeské, poznávání nových milujících bytostí, 

navazování přátelství a tvoření dosud nevídaných vztahů.

Jsem dost silný/silná, abych plán svého Stvořitele nevnímal/a očima,

ale srdcem, jak se patří na vyspělou a odolnou bytost-mě,

co je schopna vytrvat a přinášet paprsek Boží i přesto,

že se mnohdy setkává s nepochopením druhých.

Jsem zde pro všechny, kteří mne obohatí po všech stránkách,

a ti samí jsou zde pro mne, aby nastalo vzájemné oplácení a sdílení.

 

 

  MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 21. 3. - 27. 3. 2016

 

Vzdávám hold celému jsoucnu a bytí,

že vše jde přesně tak, jak má.

Neplánuji, neboť žiji TADY A TEĎ,

věřím v dokonalost všeho uvnitř sebe i okolo sebe.

Slunce mraky rozpouští a Pán Ježíš Kristus

do mne vlévá svoji Lásku a odpuštění.

Cítím, jak se blíží ta významná doba krásy,

blaha a neskonalé radosti a hojnosti.

Jsem s to vnímat tyto atributy již zde

na planetě Nula ve 3. dimenzi.

Budu je vnímat až do mého převibrování

do pozemského ráje,

který je připraven na Nové Zemi.

Srdce mé se zjemňuje a vnímá to,

co ještě před nedávnem nevnímalo,

neboť se vše zrychluje

a nastává kvantový posun v našem vývoji.

Všichni se koupeme v moři energií Lásky,

aby nás již brzy osvítila.

Jsem připraven šířit světlo do té doby,

dokud nesplním své poslání.

 

  

  MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 14. 3. - 20. 3. 2016

 

Můj drahý příteli Pane Ježíši Kriste, 

jenž mne provázíš na stezce životem,

bytostně Ti děkuji, že mohu být v této době transformace zde

na planetě Nule se všemi duchovně spřízněnými.

Jsem velice vděčný/vděčná, že se mohu účastnit

s tvými věrnými zástupy andělů na multivesmírné misi.

Dej mi sílu, abych i já mohl/mohla pomoci probouzet

připravené duše a pomoct jim tak dostat se do 5. dimenze.

Vím, že jsem hoden/hodna býti pravou rukou Tebe.

Naslouchám mému nitru a intuici, abych věděl/věděla,

jak nejlépe využít svůj potenciál ke konání svého poslání

a obecného dobra a blaha.

Tím se zasluhuji o zvyšování vibrací této planety

a duchovně probouzejícího se lidstva.

Přispívám tak rukou k dílu, které nebude nikdy zapomenuto.

Zapíši se spolu s ostatními zúčastněnými do dějin Stvoření,

protože nikdo po mně už nebude mít živou možnost zažít to,

co jsem mohl/mohla zažít já

- mít přímou zkušenost s negativním stavem.

 

  

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 7. 3. - 13. 3. 2016

 

Děkuji Ti můj krásný Stvořiteli, Matko i Otče zároveň,

že jsi mne stvořil/a a daroval/a mi svobodný život.

Jsem Ti neskonale vděčný/á, že se Tvé ideje

z absolutního stavu sešly do jednoho bodu,

aby sestavily jedinečnou a neopakovatelnou

sentientní entitu, kterou jsem já sám/sama

Budu využívat darů života na věčnost.

Slibuji, že všechny mé relativní aspekty využiji

ke konstrukci života co nejlépe a nejproduktivněji.

Všechny mé rysy jsou v mé povšechnosti dokonalé.

Jsem láska a tvůj odlesk, abys Ty mohl/a lépe poznávat,

jaké je sdílet život s nekonečnými relativními bytostmi.

Svoje pozitivní energie života budu v každém cyklu času

od věčnosti na věčnost používat k láskyplným účelům

dávání a oplácení všeho dobra a světla

v Tvém hřejivém a spokojeném pozitivním stavu.

Nechť každý cyklus času využiji svůj potenciál

naplno a jsem přiměřeně odměněn za dobře odžitý život

v jeho rozmanitých formách a podobách.

Děkuji za podporu, ochranu a bytí všeho, co jest.

 

  

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 29. 2. - 6. 3. 2016

 

Pane Ježíši Kriste námi vroucně milovaný,

naplň naše srdce klidem a pokojem,

vstup do našeho nitra a zaplň ho svým světlem,

neboť Ty jsi náš kormidelník a znáš nás absolutně.

Provázej nás životní cestou,

protože Ty nejlépe víš, co je pro nás nejlepší. 

S Tebou se zlepší naše životy,

budeš nám ukazovat cíl a naše poslání,

které završíme převibrováním na Novou Zemi.

Tvůj ráj už na nás čeká,

doveď všechny dobré tam, kam patří, a těm zlým odpusť,

neboť oni nevědí, co činí. 

Jsme Tvojí prodlouženou rukou

- a těm zlým budeme kázat do konce cyklu času,

aby i oni se ze své svobody obrátili k TOBĚ.

 

  

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 8. 2. - 14. 2. 2016 ♥

 

Páne Ježíši Kriste, dej, ať je tento týden požehnaný 

a klidný pro všechny následovníky Boží rodiny. 

Nechť se nikomu nestane nic zlého a všechny 

provázejí jen pozitivní věci a myšlenky z pozitivního stavu. 

Věříme v Tvoji absolutní lásku ke každému z nás

a necháváme se Tebou vést. Prosím, dej sílu 

všem ostatním i mě při zvládání lekcí života na planetě Nula. 

Ochraňuj všechny, kteří vědomě i nevědomě plní vůli a poslání Tvoje. 

Ať se naskytne minimum útoků temné strany. 

Dopřej mi volno a odpočinek při plnění duchovní práce na zemi,

neboť i já jsem ohraničen malými možnostmi této reality. 

Děkuji za Tvé pochopení, lásku a podporu.