ČESKÝ NÁROD

 

Ze spisů Boženy Cibulkové

 

Duchovní národní dokument (1990)

 

Duchovní dějiny národa (výběr)

Příměrem této duchovně až božsky pojaté a realizované vesmírné budoucnosti lidstva je ten vznešený, mnohoznačný výraz společné národní řeči: Království české. I když pojem království je zdánlivě překonán novými výrazy a označením novodobého uspořádání národních formací a státních systémů vedení bohaté reálné činnosti i její filozofické nadstavby - duchovní význam tohoto pojmu trvá.
Odpovídá tomu překrásná, duchovně hluboká symbolika státního znaku. Orlice je znamením božsky složeného a božsky silově fundovaného i působícího programu národa přijatého z pramatky duchovnělidského slovanství - bytosti lze říci tajemně mystické, neboť žijící v předhistorické době tzv. Gondwany.
V mnohém je podobná až totožná s Libuší, Bohem posvěceným ženským principem pro výlučné poslání být ženou zakládající Prahu - práh a bránu budoucího království Božího - matkou pokolení jako jeho předvoje a prvotiny v Zemi - být první královnou Království českého v duchovním obraze budoucnosti, k níž ono jednou dojde a do ní vstoupí s lidem svým a pak se vším.
Znakový lev symbolizuje, co z duchovního slovanství vzchází: výsostná suverenita ducha vznikající ve středu srdce a vyrůstající z hrudi stříbrné orlice, jíž je láska, mateřská ochrana i síla národa v každý těžký a kritický čas. Koruna na hlavě lva je silným svědectvím, že duchovní pojem Království české ve skutečnosti svého významu bude uchován až do konce hmotného světa i dál a dál. Žádné nové struktury evropské či světové nenaruší, nezruší tento Bohem stanovený fakt.
Znak slovenský, který se znaky Čech a Moravy tvoří podivuhodnou jednotu hluboké symboliky, naznačující poslání duchovního slovanství mezi lidstvem, je zvlášť výmluvný. Tři spojené hory s nejvyšší uprostřed znázorňují tři stupně poznání: poznání lidské, poznání duchové, poznání nejvyšší - božské. Tyto stupně v již začaté, v budoucnu teprve plně realizované působnosti na život, dá pevné vítězství nad zlem všude, kde jsou jejich zápasy spojené s bolestí a smrtí. Symbolem tohoto již nezcizitelného vítězství je vznešený dvouramenný kříž. Je znamením navršené oběti Krista v Jeho výsostném Božství i ve spojení s člověčenstvím, které do sebe pojal pro jeho znovuposvěcení a vstup v dokonalost.
Všechny národní symboly jako předobrazy současných i budoucích skutečností reálně v určitém čase uvedených do života lidu, z jehož duchovní úlohy vzešly a k němuž znovu a znovu spějí, jsou dílem nejvyššího Tvůrce a vůdce národů. Tají se v nich program věků věčné tvorby Láskou a Moudrostí.

 

 


Český jazyk

Úradkem Božské lásky, moudrosti a pravdy -
Vůlí nejvyššího Tvůrce zákonů života -
Je učiněno, dáno a uzákoněno:
Jazyk český, požehnaný hned při vložení jej do dětské kolébky, od počátku určený k tomu být libozvučný, bohatý jemnými výrazy, tvárný a beze znaků negací -
je vyzvednut do prvenství a vložen do nadčasové působnosti, s níž jednou přestoupí s lidem, jemuž je mateřským, přes prahy hmoty
dál, vyjadřovat jeho duši, myšlenky a city, poznání a vědění.
Je mu dáno být jazykem nebeským, neboť andělé připojili k němu své hlasy a nazvali jej andělskolidskou řečí.
Je bránou, přes niž vchází Kristus k vesmíru se svou láskou, se Slovem milosti.Tak je stanoveno - tak je Boží pravdou.
(Dekret první, Den národů 17, 1989)

 

 

Poselství českému národu

Buď slyšeno duchovním srdcem poselství českému národu, promlouvané Božím slovem.
Buď přijato duší národa a vloženo do její paměti k uchování jeho znění po dny současné i budoucí, neboť z něj vyzařuje síla a láska pro její lid, přírodu, pole i užitečné tvorstvo pod jeho sluncem.

Slyš, český národe,
jsi silným, pevným a odolným stromem vyrostlým na výspách,
vystaven drsnosti i útočnosti zlých vichřic a bouří, dějinným nepohodám, nebezpečím smrtelným, hrozícím ti ze všech stran.
Bůh tě postavil do ohniska neklidu v tento čas účtování se vším zlem národů při sčítání jeho kořenů, při měření hloubky a šíře zlem zakalených i mrtvých vod v oblasti myšlení, v místech citu.
Bůh obnažil tvou duši, aby pocítila ostrost trnů, tíži kamenů situací tvých i všech národů.
Bůh ti dává dýchat ovzduší zločinů zrozených v duších bezútěšně zpustošených dlouhou přítomností démonů v nich.
Bůh ti dal prožít utrpení člověka, na jehož šíji stojí neodbytná smrt duší - vláda nevěry.
Bůh ti uložil nejtěžší zkoušky tvé vyspělosti i nedokonalosti, jak která ukáže velkou či maličkou míru sebe.
Bůh tě podrobí ještě velkému tlaku, četným útokům tvárnit život dobra uprostřed odporu jeho idejím a kráse.
Bůh tě má za rukojmí za národy slovanské i evropské, že je nestrhne bouře spravedlivých i neoprávněných revolt k nové hře s válkou.
Všechny národy se mohou i opakovaně dopouštět chyb, negací i velmi zlých projevů; s tím počítá Božská předvídavost, je připravena na klopýtání doleva i doprava.
Ty však, český národe, stůj na místě své duchovní cti. Jsi cestou vkreslenou Boží pravicí do tvých dějin linií rovnou a pevnou. Neodstup od úkolů prostředníka mezi nebem a lidským světem.
V tobě je uloženo vše, co národy Země potřebují pro výstavbu Božího domova. Z pokladů božských hodnot života v tobě uložených právě pro tento čas, je dáno a bude dáváno všem Slovanům, všem Evropanům, i těm za oceány i v sibiřských dálkách, pustinách, himalájských horách i v ledovcových zónách světa; především však, a na to buď pamatováno, všem izraelským shromážděným v pospolitost i rozptýleným mezi národy i na cestách stálého poutníka . . .

 

Promluvy andělů o České zemi (výběr)

 

Sféra andělů do prostoru České země tiše, neznatelně vsunutá, je její nebeskou půdou, na niž sestoupil a na ní pevně stanul Kristus k setkání se s celým vesmírným životem, s každým člověkem, se vším lidstvem i andělstvem, se všemi živými tváří v tvář a s odkrytým srdcem.

Bylo řečeno prorokem: Bázeň předchází Hospodina. -
Ty, český národe, prorokuj a vyslovuj myšlenku: Činorodá láska předchází Krista. -
Jsi tímto žádaným předvojem - buď jím do konce tohoto světa!
(Den národů 17,1989)