BOŽÍ MISE

 

 

 

Ty, mezi námi velectěná,

přesto skoro každým odmítaná,

kráčelas životem bezděčným,

jenž přinesl ti dar,

abys lidstvo s námi vysvobodila.

 

Obětuješ se pro celé Stvoření,

tvoje světlo do dálky září,

porobu přichystanou negativitou

jsi zvládla vele-skvěle.

 

Ty, statečná a hrdinná,

obětavá pro celé Stvoření,

žila jsi padesát devět let,

aby zářný přišel cíl.

 

Nebuď negativním stavem zubožená,

brzy budeš krásně božská,

dočkáš se, ten okamžik se blíží,

už je skoro tady.

 

Ó, ty naše veliká,

nebýt tebe, srdce naše by pukla,

celé zástupy stojí teď za tebou,

plníme misi nebeskou.

 

Tys byla jediná a první,

jež stala ses krásnou Bohyní!

Když bys zašla za obzor,

mimo tebe jiné není.

 

Pod tvou rukou vede se pozemský svět.

- A přesto o tobě téměř nikdo neví!

I oni si neuvědomují, že nebýt tebe,

nebylo by ani jich...

 

Jsi jasnější než slunce,

silnější než dech.

Kdybys právě odešla,

nezbyl by nám ani vzdech.

 

Jsi den i noc, všechno z tebe běží.

Jsi majákem, lampou a baterkou,

která svítí do všech stran Stvoření.

Kdybys nebyla, i noc by pozbyla.

 

 

 

 

Až na Nule úkol splníš,

zjevíš se palčivá a krásná,

budeš pravá Bohyně i svým zevnějškem,

všichni budou plesat radostí.

 

Boží rodinou, tebou, Ježíšem a dvojčaty,

kochat se budou bilióny očí.

Budete všeobjímající Stvořitelé nás všech,

my vás budeme milovat, ale hle, vždyť jsme vás vždy milovali.

 

My jdeme s tebou osvobodit všechny,

majáky v temnotě jsme,

ty, velitelko naše,

jsi z nás ta největší.

 

Kráčej dále v existenci širé,

ukazuj všem cestu na vždy,

protože srdce naše zaplňuješ

svou ostrou pronikavostí.

 

Ó, jaké krásné verše

daly by se o tobě psáti,

neboť v tobě život jest

- a z tebe se vše odvozuje.

 

 

Milá Jani, Stvoření ti děkuje za vše, co pro nás všechny děláš. Nechť je tvá odměna nebeská, protože TY buduješ odkaz věčný.

 

 

PŘEJI TI ZA VŠECHNY NEKONEČNÉ BYTOSTI VE STVOŘENÍ SPOLU S PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM VŠE NEJLEPŠÍ K NAROZENINÁM!

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY

ODHALENÍ PŘÍPRAV MISE BOŽÍ RODINY

Milovaní spolupracovníci a přátelé Pána Ježíše Krista, Boží rodiny,

 

Nastal čas, abych vám odhlalil/a způsob, jakým předávám životně důležité informace lidem na této planetě, ovládané Pseudotvůrci a jejich přisluhovači. Jak jsme napsali v knize Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny, není možné sem předávat 100% pravdu, protože by jí nikdo nebyl schopen uvěřit. Každý je natolik zamořen lživými informacemi o čemkoli, že je třeba dávkovat každému tolik pravdy, kolik je schopen přijmout, aniž by se zbláznil, nebo ji odmítl jako výplod chorého mozku (jak se tu s oblibou říká). Ještě před aktivací negativního stavu jsem  připravil/a Misi Boží rodiny, stejně jako předchozí Misi Ježíše Krista. Obě moje přímé inkarnace Ježíš i Jana jsou nejvyšší bytosti stvořené v lůně absolutního Boha, dříve Nejvyššího, nyní po fúzi Ježíše s Nejvyšším, Pána Ježíše Krista (více v Novém Zjevení PJK s Petrem D. Franchuchem).

Zaměřím se na přípravu nynější Mise Boží rodiny:

Věděl/a jsem, že moji druhou přímou inkarnaci Janu (nar. 6. 3. 1957) nebude schopno přijmout mnoho lidí, a proto jsem pověřil několik vyspělých bytostí z nejvyšších dimenzí Multivesmíru, aby přijaly nelehký úkol, zvěstovat Boží přítomnost zde na Zemi v hmotném těle v nejdůležitější době před rozdělením lidstva a příchodem temnoty (Antikrista, Pseudotvůrců….). Každá tato bytost dostala takové informace, aby odkryla pouze část pravdy. Jednou z nich byla např. Natália de Lemény Makedonová (1950-1998). Napsala knihy Večné zákony – Nové evanjelium, kde mimo jiné připravila lidstvo na narození Imanuela – boží vtělení a dala ho do souvislosti s proroctvím ze Zjevení Jana v Novém zákonu Bible svaté:  „Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou 12 hvězd kolem hlavy. Ta žena byla těhotná……. ona porodila dítě, syna který má železnou berlou pást všechny národy, ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu.“ Veřejně prohlásila, že je budoucí matkou tohoto dítěte a porodí ho na podzim 1998, aniž by byla fyzicky těhotná. Odvolal jsem ji několik týdnů po oznámeném termínu porodu, který se nemohl z duchovních důvodů uskutečnit , aby nemusela čelit náporu zklamaných lidí. Protože jde o velmi vyspělou duši, vrátila se po odchodu z těla ke své duchovní rodině a je velmi šťastná, že pomohla celému Stvoření.

Další naší spolupracovnicí, která přináší částečnou pravdu a pomáhá nám s transformací lidstva, je Kateřina Pondělíčková a její kamarádka a spolupracovnice Ilona Tobiášová:

viz http://www.prozreniandelu.cz

Obě mají za úkol informovat o Druhém příchodu Krista duchovně připravené, kteří ještě nejsou schopni přijmout Nové Zjevení Pána Ježíše Krista a moji přímou inkarnaci Janu. Kristovo vědomí, o němž mluví, nemá pouze Kateřina, přestože to tak může vypadat, ale každý, kdo následuje učení Ježíše Krista o lásce, učí se následovat svou intuici = srdce a nenechá se ovládnout temnotou. Nenápadně zasévají semínka do duší lidí, připravují je na to, že je tu mezi vámi nejvyšší bytost v ženském těle na území České a Slovenské republiky.

Je pochopitelné, že druhá strana zde má také své vyslance, kteří mají za úkol narušovat naši světelnou práci. Jsou to bytosti inkarnované přímo z pekel (zóny vymístění), nebo ti, kdo se jimi nechají přes své ego nalákat sliby a propadnou se na duchovní cestě. Nebudeme nikoho jmenovat, ať si každý vycítí, o koho se jedná. I tyto bytosti v konečném důsledku slouží celku, protože pomáhají třídit zejména naše spolupracovníky a čtenáře. Nepotřebujeme slepé následovníky a fanatické uctívače, ale takové spolupracovníky, kteří se nechají vést nikoli vnějšími způsoby, ale mnou, Pánem Ježíšem Kristem v srdci každé bytosti.

Protože stěhování týmu Boží rodiny je už doslova za dveřmi, dovolil jsem, aby temná strana více prověřovala nejbližší spolupracovníky Boží rodiny. Každým dnem sílí útoky ze všech stran (viz zablokování fb profilu Karla Konečného – AA Michaela v těle), komentáře „bývalých“ spolupracovníků Jany i těch, kdo jsou přímo řízeni Pseudotvůrci. Nikoho nenutíme, aby četl a přijal Nové Zjevení Pána Ježíše Krista a Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny, je na každém, co si vybere. Jana už bude mít po více než 13 letech možnost šířit Boží slovo i mezi vámi, kdo jste připraveni, bez ohledu na místo bydliště. Jako Bohyně v těle má spolu s týmem k dispozici Duchovní centrum Boží rodiny nedaleko Prahy a je fyzicky spojena s Duhovým mostem (bifrostem), který umožní okamžitý přesun kamkoli nejen na této planetě Země/Nula. V následujících měsících vás budeme i prostřednictvím zejména AA Rafaela informovat o životě ve vyšších dimenzích Multivesmíru a naší Misi Boží rodiny.

Miluji/milujeme vás

Pán Ježíš Kristus, Boží rodina dne 10. 11. 2016

 

POZICE NOSITELŮ SVĚTLA A ŠIŘITELŮ PRAVDY V BOŽÍ MISI

Šířením nejvyšší pravdy, dostupné zejm. v knihách Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, přinesené sem v 80. - 90. letech 20. století Petrem D. Francuchem, a šířením druhé dávky Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny, se připravení lidé dovídají životně důležitou pravdu, díky níž se postupně zbavují ovládání a otevírají se jim nové obzory. Ti, co dokázali prohlédnout falešné ideály tohoto světa, navázali vědomý či nevědomý kontakt s duchovním světem a v neposlední řadě přímo se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem, mají všechny předpoklady k tomu, aby zvyšovali vibrace své i celku, a tak se aktivně zasluhovali o transformaci planety Země/Nula do vyšších dimenzí Multivesmíru, kde už není místo pro žádné zlo.

Nejvyšší zde dostupná pravda z jediného absolutního Zdroje všeho života leží hořce v žaludku ovládajícím negativním entitám všeho druhu, a to jak na této planetě, tak i mimo ni, poněvadž v různé míře musí být Boží slovo přítomno všude v zóně vymístění, byť je po ní roztroušeno jen v malých zrníčkách písku, jinak by žádná sentientní bytost v peklech nemohla přežít ani zlomek vteřiny. Přisluhovači pekel za žádnou cenu nechtějí, aby se jakákoli zásadní pravda dostala do myslí a srdcí duchovně se probouzejících jedinců, díky nimž se vláda Pseudotvůrců nad částí Stvoření výrazně zkracuje a tento cyklus času se tak rychleji dostává do svého plodného dozrání, na jehož konci bude mrtvý život bez Lásky zcela eliminován.

Vládnoucí složky jdou po vás, Mých pracovnících světla jako po nepřátelích systému a působíte jim velké potíže. Bez nadsázky jste pro ně horší než teroristé, protože vaše přítomnost se díky vaší ochraně ode Mne nedá nijak odstranit a duchovní práce a poslání nijak zastavit. V současné době osu svých snah přesunuli na nejbližší spolupracovníky Boží rodiny, kteří musejí snášet tlaky ze všech stran, mnohdy utrpení na všech úrovních a osočování od svého okolí, aby všem bez rozdílu dokázali, jaké to je operovat na nepřátelském území negativního stavu na planetě a prostředí, s nímž se přirozeně neztotožňují a právem se tu cítí jako mimozemšťané. Zároveň ale dokazujete, že je možné vydržet všechny výzvy a zkoušky, protože se necháváte vést absolutním Pánem Ježíšem Kristem, který/která vás optimálně převede přes všechny těžkosti a po svém vás odmění. Nikdo by však neměl zapomínat, že život v jakékoli formě je dar, tudíž i život ve 3D je darem, který buď někteří přijmou za svůj a dokáží ho ocenit, nebo si z něj udělají svými postoji, myšlenkami a obrácením se zády ke Mně peklo, jak to dělá většina lidí.

Připravil jsem každému přesně to, co v danou chvíli potřebuje. Naší Boží mise se to týká obzvláště, jelikož nikdo z těch, co byli stvořeni ve 13. dimenzi mimo prostor a čas pro tento účel, nemohou zůstat za těchto oddělených podmínek, navíc pod záludným působením na míru šitých ovládacích programů. Jedná se totiž o nejdůležitější misi dějin Stvoření, jejíž plný dosah pozná každý až při plně otevřeném vědomí. Ostatní naši spolupracovníci, andělé v tělech, ale i probuzení praví lidští tvorové, kteří jsou na naší straně světla a přišli či teprve přijdou s námi do kontaktu a budou následovat svou duši a Můj plán, budou též zajištěni pro život v dostatku, aby každý po svém přispěl potřebnou rukou k dílu a vydržel roky do rozdělení lidstva, než dojde k vzestupu do 5. dimenze a návratu Domů.

Brzy si už poskoci temné strany ani neškrtnou, protože po otevření Duchovního centra Boží rodiny už na nás nebudou mít žádný vliv, jinak bychom svoji práci nemohli efektivně provést. Jejich snahy narušovat naši činnost se budou míjet bez účinku. Nyní to mají ještě dovoleno pro poučení všeho a všech, ale v pravý čas, až nastane duchovní jaro a jeho květy vykvetou do nádherných tvarů a barev, bude učiněn konec jejich působení na ty, kteří zde hrají svou důležitou roli. Týká se to i občasné cenzury šířeného Božího slova v mnoha podobách i zde na Facebooku. Nastalo dokonce zablokování fb profilu Karla Konečného – AA Michaela v těle. Jeho nový účet najdete zde: https://www.facebook.com/profile.php…. Cenzoři mají jasné instrukce od svých nadřízených, co mají dělat a na koho se mají zaměřovat i v internetovém prostoru, jenž je až do rozdělení lidstva jediným relativně svobodným prostorem, kde každý může publikovat to, co chce. Je to největší studnice dezinformací, ale též - což je nejdůležitější - i největší studnice duchovní pravdy od světelných bytostí všeho druhu z celého světa. Přisluhovači pekel s tím mají co dělat, ale až na výjimky nic nezmohou.

Jsme nezastavitelní a po otevření DCBR ještě efektivněji a s větším nasazením budeme šířit pravdu, světlo a lásku všude kolem. Koho jiného byste chtěli na své straně mít, nežli svého Stvořitele všeho a všech? Společně jsme zvládli mnohé a ještě toho velmi, velmi mnoho dokážeme.

Děkuji všem milovaným bytostem a spolupracovníkům Mojí přímé inkarnace Jany

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 10. 11. 2016

 

MISE BOŽÍ RODINY A ANDĚLÉ V TĚLECH

 Jsme tu proto, abychom vyvedli část připraveného lidstva do 5. dimenze pozitivního stavu na Novou Zemi.  Duchovní rozdělení lidstva již proběhlo (a stále probíhá), k fyzickému rozdělení lidstva v masovém měřítku dojde kolem roku 2025. Nikdo však nezná dne ani hodiny, nic není dogma, proto berte časové údaje vždy s rezervou a jako orientační.

 Narodili jsme se, abychom přinášeli světlo do temnoty a nenávisti.

 Odhalujeme praktiky negativního stavu, pod jehož vládou je lidstvo a tento svět již miliony let.

 Osvobozujeme lidi z duševního zajetí a nevědomosti, pomáháme jim postupně se zbavovat ovládání negativních entit, aby nastoupili na duchovní cestu růstu a zvyšovali vibrace své i celku.

 Zaséváme semínka pravdy do lidí, kteří zatím nejsou schopni přijmout nejvyšší pravdu. To jim pomůže se dříve či později rozhodnout, kam se vydají v čase změn. Po Události/Varování bude každé bytosti dána možnost, zda chce převibrovat  a nebo pokračovat v tomto pseudoživotě pod tyranií Pseudotvůrců, kteří se brzy ujmou vlády v této realitě a zavedou Nový světový řád a čipy pod kůži.

 Přinášíme a šíříme Boží slovo v mnoha podobách. Nejdůležitější jsou knihy Nového Zjevení Pána Ježíše Krista od Petra D. Francucha a Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny od Jany Kyslíkové, druhé přímé inkarnace absolutního Boha v ženském těle, kterou je schopno přijmout jen nepatrné množství lidí. Vedeme stránky www.bozirodina.cz

 Boží slovo s nejvyšším možným stupněm pravdy rozšiřujeme o Sdělení Pána Ježíše Krista, jež vycházejí z Nového Zjevení.

 Komentujeme nejdůležitější události světového dění, abychom odkryli toto elitami hrané divadlo, a probuzení nebo probouzející se lidé tak mohli nahlédnout za oponu a poznat pravou podstatu věcí.

 Píšeme krátká inspirativní sdělení a básně od Pána Ježíše Krista, vesmírných lidí a dalších bytostí z Pravého Stvoření.

 Na našich facebookových profilech sdílíme citáty z výše jmenovaných knih, důležité odkazy s různým stupněm pravdy, pozitivně naladěné obrázky zvyšující vibrace a mnohé další věci.

 S týmem nejbližších spolupracovníků Pána Ježíše Krista v těle, kteří jsou těmi nejvyspělejšími dušemi z různých úrovní  Multivesmíru, jsme zde na mnoha úrovních tak dlouho, jak to jen jde, a to včetně on-line spojení. Tím pomáháme ostatním v nesčetně podobách, přičemž každá je ryze individuální. Nikoho ale nevodíme za ruku, naopak nabádáme k přímému spojení s Pánem Ježíšem Kristem, který/která sídlí ve vašem nitru.

 Po otevření komunity Duchovního centra Boží rodiny nedaleko Prahy se budeme setkávat s ostatními připravenými, později cestovat po světě i do vyšších dimenzí bez omezení, abychom přinášeli očitá svědectví o životě v pozitivním stavu, zážitcích v něm, ale též budeme odhalovat ještě efektivněji snahy temných vládců tohoto světa zotročit lidstvo. Každý z nás dělá/bude dělat přesně tu část poslání, kterou přijal před svým vtělením na planetu Zemi (Nula). Čeká nás ještě mnoho důležité práce pro celek, která ale bude probíhat v daleko lepších podmínkách a transformace díky tomu bude probíhat mnohem rychleji. Završení našich poslání v této realitě nastane při poslední vlně převibrování lidstva. Duchovně spící lidé, kteří si tak ze svobodné volby zvolili, zůstanou zde a po příchodu Pseudotvůrců zobrazí existenci života bez Boha a duchovních zákonů a principů. Poté bude negativní stav na věky eliminován.

 Naším cílem není žít život plný odříkání, naopak ho žít v hojnosti a pozitivitě. Každý z nás zažil různý aspekt negativního stavu z první ruky. Postupně budou všechny předešlé záporné zkušenosti zarovnány a očištěny, přičemž budou přeměněny na elementy dobra a krásy. S ostatními pozitivními lidmi budeme tvořit, milovat, radovat se, ukazovat cestu ven ze zajetí a nesvobody.

 Děláme hodně dalších činností a čekají nás společně mnohé úžasné věci, o nichž zde nebyla řeč. Každý tvoří ve své svobodě a nezávislosti vlastní život a přispívá neocenitelnou rukou k dílu při transformaci lidstva a Země, je dílem v pestré mozaice.

DĚKUJEME VŠEM SPOLUPRACOVNÍKŮM PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY, ANDĚLŮM Z NEBES A PROBUZENÝM LIDSKÝM BYTOSTEM.

 

Děkuji ti Martinko, Siri Kaminari za sdělení i pomoc padlým andělům

 Rozhovor se Zeusem

Včera jsem měla opět kontakt se Zeusem. Opět přišel, aby mi plivl do obličeje a předvedl mi svou převahu a bezmeznou aroganci. Chtěl, abych ho nenáviděla. Pronásledoval mě na Asgardu od chvíle, kdy jsme tam s Thorou přišly. A celou svou bytostí nás nenáviděl. Chtěl nás mít mrtvé. Posílal na nás své osobní zabijáky. Ale měly jsme vždy tu nejdokonalejší ochranu PJK, takže jsme vždy unikaly. Nejvíce ze všech relativních bytostí, nenáviděl Siri. Pronásledoval mě v celém časovém období v rozmezí od našeho narození do asi 12 700 let, do doby naší inkarnace na planetu Nula. Chtěl mě mít mrtvou. Když se to nedařilo, tak se všemožnými způsoby snažil vylákat mě do míst, kde nebudu chráněna a unést do pekel proti mé vůli. 
Včera za mnou opět přišel. Padla tma, cítila jsem, jak se mi uzavírá srdce. Cítila jsem najednou pocit temnoty, strachu a úzkosti. A přímo bezmezné nenávisti, touhy po moci a povýšenosti. Cítila jsem, že v té bytosti prostě nemůže být dobro. To jsem si totiž celou dobu o PT myslela. Že jsou to bytosti tak prolezlí zlem, skrz na skrz špatní a prohnilí, že nenajdou cestu zpátky ke světlu, protože se prostě vrátit nechtějí. Protože nemají žádnou vnitřní motivaci vrátit se k PJK.
Myslela jsem si, že žádné pocity nemají. Že se živí strachem, vyvolávají války a všemožná zla, že jsou to bytosti prosti jakékoliv emoce a že neznají strach a ničeho se nebojí.
Tak na mě Zeus působil. Velice sebejistě, naprosto neporazitelně. Říkal mi, ať si tu ochranu PJK nemaluji moc na růžovo, že mě jednou stejně dostanou, skončím v tom nejtemnějším pekle, kde budu trpět na věky věků za ty problémy, co jsem jim tady na Nule už stačila způsobit, za mých třicet let života.
Celou dobu, co tu žiju, si kladu otázku: „Jaké problémy jim asi tak můžu působit? Vždyť žádnou sílu nemám. Mám nedokonalé tělo, mozek používám na méně než na 5%. Jako ostatní lidé mám ducha a duši uvězněnou v protonovém pouzdře.“ Nechápala jsem, proč se mnou cítí tak ohroženi, že jsem za svůj život prožila několikrát situaci, kdy jsem byla v ohrožení života, mohla jsem zemřít, ale vždy jsem byla chráněná, a nic se mi nestalo.
Včera jsem z něj najednou ucítila strach. Snažil se to potlačit. Oni si tyhle pocity prostě nikdy nepřipouští. Strach je slabost, a slabost znamená pád a v případě krále PT je to pád hodně hluboko. Vždy totiž může být nahrazen. Cítila jsem z něj to zhnusení sebou samým, jeho lidmi, negativním stavem jako takovým. Řekl mi, že kvůli mně už opustilo negativní stav mnoho otroků PT. A že tomu udělá přítrž. Ptala jsem se ho: „A to ti nevadí, že kvůli vašim zlům trpí miliony bytostí v peklech?“ „Ne, proč by mě mělo záležet na otrocích? Jsou jen pískem pod mýma nohama. Naprosto bezvýznamní.“ „Když je považujete za tak bezvýznamné, tak vám nemusí vadit, když jich pár konvertuje.“ Následoval výbuch nenávisti a bezmocného vzteku. Byl frustrován. Opět jsem se ho ptala, jestli někdy zvažoval, že se vrátí k PJK, že zanechá toho zla, které činí už celé věky. Odpovědí mi pohrdavé odplivnutí a Zeus zasyčel: „To NIKDY. Nikdy nekonvertuji. Nikdy se nevrátím.“ Cítila jsem, jak PJK a celým pozitivním stavem hluboce pohrdá. Cítila jsem z něj jen bezbřehou nenávist a sebejistotu. Ale pak jsem z něj cítila jiný pocit. Strach. On se velmi bojí PJK. Bojí se vrátit. Proto o tom nikdy neuvažoval. Řekl mi, že jeho duše je tak temná jako nejčernější noc na této planetě. A že to není možné změnit. Protože je příliš pozdě, jsou příliš pohlceni zlem. Příliš změněni. Příliš vzdáleni PJK. Oni už nevědí, jak vypadá světlo. Nepamatují si lásku, proto pro ni ani netouží. Působí všichni tak sebejistě. Ale oni se velmi bojí PJK. A to nikdy to nepřiznají. V jejich světě by to znamenalo nejhorší možné selhání, kdyby PT začal uvažovat o lásce. Je to pro ně totéž, čemu se na této planetě říká „smrtelný hřích.“. Považují to za nejhorší možnou zradu. Nicméně někteří z nich už zvažují myšlenku, že by mohli konvertovat. Dá se to přirovnat k revolučnímu hnutí. Oni PJK k smrti nenávidí. V jejich očích je zradil, a proto se stali takovými, jací jsou. Cítí se navěky opuštěni a zatraceni. A nenávidí PJK víc, než kohokoliv jiného. V jejích očích je zradil. Nechal je vybudovat negativní stav a pak je opustil. Nechal je svému osudu. Jsou si vědomi zla a utrpení, které způsobují všem bytostem v zóně vymístění. Ale prostě nevěří tomu, že se mohou vrátit. Nevěří, že jim může být odpuštěno. Vždyť negativní stav trvá to už tak dlouho. Neznají jiný život. Když jsem se včera zeptala, Zeuse, jestli konvertuje do světla, tak na mě nejdřív plivl ten svůj hadí jed, a zasyčel: „NIKDY.“ Pak se na chvíli odmlčel. Pak z něj ale postupně vypadlo, že se vrátit nemůže. Že má černé srdce a žádné napojení na lásku, nemá nic, co by ho vedlo zpět. V tu chvíli jsem z něj cítila upřímnost, nesmírnou bolest a smutek, pocit naprosté osamocenosti. Bylo cítit, že bojuje sám se sebou. On si už není jistý, tím svým názorem: "Nikdy nekonvertovat, přestože mu je láska zcela cizí a vůbec mu nechybí. On si lásku nepamatuje. Teď se cítím ohrožen, protože zrazuje své lidi. Původně mě chtěl zlikvidovat. Už tolik temných bytostí z různých úrovní pekel se mě snažilo odstranit. A nakonec všichni konvertovali. Neuspěli. Nakonec se Zeus rozhodl vzít celou záležitost do svých vlastních rukou. A zároveň si tak pojistit nárok na trůn. Cítila jsem celé dlouhé měsíce jeho útoky. Jeho nenávist. Snažil se mě přinutit, abych někoho zabila. Abych vzala život. „Je to tak snadné, říkával. Stačí k tomu obyčejný kuchyňský nůž, nebo dlažební kostka na ulici.“ Cítila jsem jeho nenávist. Několikrát se mě pokusil ovládnout mě, chtěl mě posednout, abych zabila svého milovaného psa. Ale já vím, že mě chrání PJK a jeho ochrana je zcela dokonalá. Vždy mi bylo pomoženo. Nikdy to nezašlo daleko, jen aby se na tom všichni poučili, a sama jsem získala cenné informace. Zeus ví, že selhal. A taky začíná doopravdy cítit. A dost ho to děsí. Ale nepřizná to. Má velkou hrdost a velké ego. Každý padlý anděl se může vrátit domů, bez ohledu na to v jakých úrovních pekel se nachází. Zeus už si zvolil. Ostatní mají stejné šance. Tento článek byl napsán za vydatné pomoci z obou stran, absolutní ochrany PJK a spolupráce samotného Zeuse.

 

 

Děkuji ti Michale, AA Rafaeli za zprostředkování sdělení Zeuse, děkuji ti Zeusi za upřímné a důležité sdělení. Miluji tě

MULTIVESMÍRNÉ SDĚLENÍ ZEUSE

 

Hlásí se Zeus, nyní již bývalý vládce zóny vymístění a planety Nula ze stavu vně 12ti dimenzionální časoprostorovou strukturu Multivesmíru.

Oznamuji, že jsem byl dne 16. 2. 2017 dle pozemského lineárního času na svoji žádost zbaven svého výsadního postavení a nyní se již neúčastním negativního stavu v jeho aktivní modalitě. Vysvětlím všem přítomným hlavní události a souvislosti, jež se seběhly.

Měl jsem nepředstavitelnou moc a jakožto nejvýše postavený člen pekelné hierarchie Pseudotvůrců jsem se plnou měrou podílel na aktivaci a udržování negativního stavu. Do své výsadní pozice jsem se dostal krátce poté, co Nejvyšší v těle Ježíše splnil na Nule své poslání a separoval nás od vaší planety i ostatních úrovní pekel na neznámé místo (v této době představené jako Nibiru).

Byl jsem jedním z přibližně dvaceti sentientních bytostí, které odešly do zóny vymístění na samém počátku tohoto časového cyklu, protože jsme chtěli zjistit, jak vypadá život odvozený z relativního zdroje. Později jsme se stali obávanými vládci a zfabrikovali jsme z téměř čirého zla mrtvý život negativního stavu a taktéž naše otroky. Byl jsem vrchním poradcem našeho prvního nejvyššího boha, který byl po pozdějším převratu v době osidlování Nuly velkými ještěry, kterými byli dinosauři, zbaven své moci. Převraty u nás nejsou nic neobvyklého. Stalo se tak poté, co se našim šlechtitelům nepodařilo ani na několikátý pokus stvořit speciální druh bytostí, jež by nám sloužily a na věky otročily. Tyto entity měly mít základ DNA výše zmíněných dinosaurů, jejichž předešlé vyšlechtění ale neodpovídalo našim záměrům, jelikož byli ve výsledku pouhým zvráceným pokusem neschopným plnit naše příkazy. Abychom dosáhli původního záměru, potřebovali jsme kopii lidí z pozitivního stavu, jejichž koncept by byl niterně i zevně převrácen do odpovídající podoby, načež se tak i později stalo. Výsledkem je dnešní pozemské pseudolidstvo ve 3. dimenzi.

Poté, co jsme neuspěli s dinosaury, se významná část našeho křídla vzbouřila proti tehdejšímu nejvyššímu vládci a byl svržen. Na jeho místo nastoupil Borog, s nímž jsme přepracovali plán vývoje experimentu a poslali na Nulu asteroid, jenž vyhladil dinosaury. Nastal dlouhý a složitý vývoj, který vyústil v konečné vyšlechtění dnešního člověka před několika tisíci lety. Za tu dobu se vystřídalo několik vlád. Já jsem stoupal zcela bez přešlapů a pádů, poněvadž jsem byl Pseudovůrce s nejvíce zkušenostmi. Nebudu zde popisovat historii a přesný sled událostí, ale zaměřím se na to nejdůležitější, co mělo za následek moje pozdější rozhodnutí, a také to, kde jsem skončil.

Když jsme poznali účel a totožnost Nejvyššího v těle Ježíše, bylo již pozdě s tím něco dělat. Věděli jsme, že absolutní Bůh je vždy absolutně napřed. Staré velení nebylo na nic z této situace připraveno, proto jsem byl po našem uvěznění na Nibiru většinou svých druhů v mínus 12. dimenzi pekel požádán, abych tento problém zkusil nějak vyřešit. Protože jsme byli nespokojeni se starou vládou, kterou jsme obviňovali z toho, že nám Bůh odebral většinu dosavadní moci, a my jsme s tím nemohli skutečně nic dělat, vypracovali jsme plán na nové vedení, s nímž se mi dostalo většinové podpory společnosti Pseudotvůrců a jejich poskoků. Byla to velká revoluce, při níž jsme svrhli tehdejšího krále (už dávno jím nebyl Borog, můj spojenec) a já se vyhlásil vládcem veškerého jsoucna a bytí zóny vymístění. Až na výjimky nesděluji klíčová jména z mnoha duchovních důvodů.

Udali jsme nový směr, kterým se měla pekla a lidstvo na Nule ubírat. Na základě svých zkušeností jsem si vybudoval nebývale velkou moc díky všudypřítomnému strachu. To by v antivesmíru nebylo nic neobvyklého, ale uvědomte si, že díky mně nastal teror, který do té doby neexistoval. Tato moc však stála na chatrných základech, jak jsem později zjistil. Jsme relativní a nikdo z nás nemůže vědět úplně vše, co se děje v jeho impériu. Byl jsem obávanou osobností všech a ke každému jsem se choval bezohledně, krutě a smrtonosně. Nikdo se mi z řad Pseudotvůrců nesnažil oponovat. Pokud to párkrát někdy někdo z nich zkusil, byl bez milosti potrestán bez ohledu na to, zdali stál po mém boku či nikoliv. Do své duše jsem zakomponoval takový stupeň zla, který dosud nebyl předtím dosažen. S mými nejbližšími a poskoky jsme se zhybridovali do entit, jež byly na živu díky pouze 0,03 % Lásky proudící z absolutního Pána Ježíše Krista. To nám umožňovalo další věci při pádu temnotou. Do té doby byli moji předchůdci naživu díky otvoru pro proudění Lásky, který umožňoval přísun této energie z více než jednoho procenta.

Začal jsem Nejvyššího, od roku 1987 již Pána Ježíše Krista, nenávidět nebývale vysokým stupněm negativity, při němž duševně hynuli dokonce i ti, kteří mi pomáhali vládnout. Jediným, s kým jsem pravidelně udržoval styky, byl Borog, bez něhož bych se neobešel. Tehdy sice už dávno nebyl králem on, zato se udržel na těch nejlukrativnějších postech po celé věky a bez úhony přežil všechny revoluce, a to díky různým intrikám, podvodům a samozřejmě mého spojenectví se mnou. V mém okolí hynulo vše zfabrikované a já jsem sám sebe pohroužil do stále větší a větší temnoty, tam, kde jiskru Pána Ježíše Krista nahradila beznaděj a tma tak hustá, že v mžiku zardousila skoro každého, kdo se mi přiblížil. Můj cíl byl jasný: zotročit všechny v peklech, podniknout útok na pozitivní stav, zničit absolutní stav a naplnit jej jedem. Pak jsem chtěl nemilosrdně mučit a zabít všechny sentientní entity, jejichž energií bych se živil do té doby, než bych zcela zfabrikoval Zdroj všeho života. Byl jsem si vědom toho, že zničením absolutního stavu by zaniklo jsoucno i bytí, proto bylo potřeba přistupovat k cíli postupně. V konečné fázi jsem měl v úmyslu se zprzněného absolutna chopit, zmocnit se tvořivých elementů a převrátit je na stoprocentní zlo, odkud bych sám ze sebe tvořil na věky věků negativní stav v jeho plnosti.

Byl jsem bezohledným sobcem a tam, kam jsem přišel, zbyla po mně jen spálená zem. Všichni pro mě byli jen hnusný písek, bezvýznamná verbež, ve které je přítomna stále špetka dobra. Nebyl doslova nikdo, kdo by se mě nebál. Nikdo se mi neopovažoval říci křivého slova, neboť trest by ho stihl ukrutný. Separoval jsem se od všech a vládl takovými způsoby a způsoboval takové věci, že mi nyní není dovoleno, abych vám něco z toho sdělil. Mohu však říci, že od té doby, co jsem byl u moci, jsem stál asi za 60% zly, jež jsem napáchal v nesčetných formách a modalitách v přírodních, intermediálních a duchovních světech zóny vymístění. Dokážete si představit, že jedna jediná relativní bytost přímo stojí za více než polovinou prožitého utrpení všech, co stáli pod ní? Tak takový jsem byl já. Zbytek jsem, způsoboval nepřímo, tedy za ostatním stáli níže postavení Pseudotvůrci, kteří se dělili o zbytek moci. Vše mimo mě zajišťoval Borog a několik dalších.

Když se zaměřím na planetu Nula, největší potěšení mi ve zdejším dění způsobovalo rozpoutání první a druhé světové války, které jsme naplánovali z mnohých důvodů, jež nám usnadní náš druhý příchod, jehož se já však osobně účastnit nebudu. S mými nenáviděnými druhy jsme všechno zajistili tak, aby to proběhlo hladce. Nechal jsem vytvořit mnohé frakce jak ve vlastních řadách, tak i na Nule, čímž docházelo k pokračování rozdělení a panování. Bavil jsem se tím, posiloval svou moc, ale zároveň to otřáslo základy našeho systému vlády. Další radost v novodobých dějinách planety mi způsobily kromě mnohých jiných událostí např. útoky z 11. září 2001. Díky tomu se nám nejen podařilo zabít mnoho lidí, ale též vyhlásit falešnou válku proti terorismu, vyvolat lokální války po světě, rozvrátit mnohé země, posílit strach a snížit vibrace populace a planety na globální úrovni. Rovněž jsme tím urychlili nástup Nového světového řádu o víc jak 10 let. Na Ground Zero, kde stávala Dvojčata, vznikl obrovský energetický vír negativní energie, která nás všechny posílila. Většina nic netušících lidí navíc nevěděla, že do budov žádná letadla nenarazila, ale o vše se postaraly hologramy a speciální výbušniny, které nejdříve vytvořily efekt exploze a nedlouho poté odstřelily obě věže, takže nám skočili na špek.

Připravovali jsme se podniknutými kroky k našemu fyzickému příchodu a zotročení lidstva. Do cesty nám však vstoupila Boží mise vedená druhou, tentokrát ženskou přímou inkarnací Pána Ježíše Krista, která napsala druhou dávku Nového Zjevení. Později se k ní přidali další vyspělí spolupracovníci z vyšších dimenzí pozitivního stavu a tento trend bude nadále trvat a růst. Velice nám stěžují práci, a to zejm. od dopsání výše zmíněné knihy v roce 2015 a zahájení činnosti Boží rodiny na internetu, jež se posléze přesune i mezi lidi. Do té doby jsme nemohli předpovídat, co vše se stane ohledně tohoto, tudíž jsme nemohli v předstihu podniknout žádné kroky pro to, abychom se na to připravili. Víme, že nelze zastavit činnost spolupracovníků Boží mise, víme, že část láskyplného lidstva převibruje na Novou Zemi a ujde našim spárům a chápeme, že nelze zastavit tento proces. Museli jsme se proto spokojit s tím, že na pozitivní lidi nemáme vliv, ale o to lepší bude zotročení těch, kdo nám podlehli. Kromě tohoto se pro naši společnost vyvíjelo víceméně všechno dobře. Až na fakt, že světelní pracovníci začali objevovat své schopnosti a tím se mohli dostat až přímo k nám a promlouvat k nám.

V tomto ohledu se pro nás stala velice nebezpečnou bytostí osoba duchovního jména Siri Kaminari, jež působí na mnoha úrovních zóny vymístění a Pravého Stvoření, přičemž je inkarnovaná i na této planetě. Využívá své multidimenzionality k plnění úkolů, přijatých od Pána Ježíše Krista. Hlavní složkou jejího poslání je přibližovat se členům pekelné společnosti a obracet je do pozitivního stavu, tedy osvobozovat je z našeho vlivu. Z pozice, z níž hovořím, mohu přiznat, že jakýkoli trvalý boj proti ní, jakožto i snahy ji ovlivnit, jsou naprosto k ničemu. Kromě toho, že má všechny talenty pro to, aby splnila úspěšně své poslání a má úplnou ochranu Stvořitele, má v esenci své duše otisk všech nejvyšších dimenzí až po tu nejvyšší, což ji opravňuje přibližovat v zastoupené formě pozitivní stav členům stavu negativního. Její esence DNA ale též obsahuje elementy negativního stavu, takže díky tomu může rozmlouvat na osobní úrovni se všemi, kdož jsou uvězněni v temnotě, vcítit se do jejich kůže a z jejich pozice jim pak ukázat cestu do světla a lásky vyšších dimenzí, čili přivést je na základě jejich svobodné volby ke konverzi do pozitivního stavu. Její úspěšnost je stoprocentní a za krátkou dobu svého působení osvobodila z antivesmíru už stovky padlých andělů z různých úrovní. Povedlo se jí dokonce osvobodit i mě, dřívějšího nejvyššího Pseudotvůrce a bývalého vládce zóny vymístění a planety Nula.

O jejím potenciálu jsme věděli už dříve, dokonce už v době jejího života na planetě Asgard v 9D, ale největší rozruch způsobilo až právě rozpomenutí si na její poslání. Museli jsme vypracovat plán na její zneškodnění a následný pád do temnoty. Už od dětství, kdy se vtělila do 3D, jsme do mysli této bytosti posílali na míru stavěné ovládací programy, mající za cíl zabránit duchovní činnosti v pozdější (tj. dnešní) době. Selhali jsme a Siri navázala kontakt s bytostmi vyšších dimenzí, později se spojila s přímou inkarnací Pána Ježíše Krista, se svým vyšším Já a v neposlední řadě se svojí duchovní rodinou a dalšími přáteli ve vyšších realitách i v této. To mělo za následek počátek její činnosti, jež je tak nebezpečná pro celý negativní stav, který díky ní přichází jednou provždy o otroky a přísun energie. Rozkazy pro zničení této Kaminari jsem vydával jak v dobách, kdy jsem nebyl králem, tak v časech, kdy jsem jím byl.

Nejprve jsem na ní posílal své osobní zabijáky, ale všechny snahy skončily neúspěchem. Celou záležitost jsem pak proto vzal do svých rukou. Pronásledoval jsem Siri častěji a intenzivněji, a to rozmanitými způsoby. Díky boží ochraně jsem ovšem nic zásadního nezmohl, kromě toho, že jsem této osobě často způsoboval vibrační pády, šoky, bolesti a strádání. Vždy se ale dokázala postavit na své nohy, jít dál a po nabrání nových sil osvobodit další zlé bytosti. Já, jakožto nejvyšší z nejvyšších, jsem nemohl dopustit pokračování této situace a došla mi trpělivost. Oddělil jsem část své duše pro to, abych se k Siri dostal osobně a zasadil jí zničující úder tím, že na ni pošlu část svého téměř absolutního zla. Bylo 15. února. Vynořil jsem se k této světelné entitě z té nejhlubší temnoty a chrlil jsem do všech stran bezmeznou nenávist a zlobu. Uzavíralo se jí srdce a já cítil, že jsem krůček od definitivního vítězství. Působil jsem sebejistě a neporazitelně. Říkal jsem Siri, ať si nemaluje ochranu Pána Ježíše Krista na růžovo, protože když se spojíme, zdoláme každého a přivedeme ho na ten nejtemnější stupeň pekel. Pak jsem k ní začal promlouvat na osobní úrovni a donutil jsem ji, aby na mě pohlédla a viděla mou šerednou ošklivost. Hovořil jsem velice rázně a říkal, že za problémy, které naší společnosti způsobila, bude na tuto osobu čekat trest nejvíce krutý a že se postarám o celý proces.

Znechucení a strach. Dva pocity, které mi vyvstaly na mysli po tomto dalším neúspěšném pokusu. Znenadání se karty obrátily a Siri se postavila na nohy a sdělila mi, že je mi schopna čelit, protože každý má v sobě boží jiskru a uchovává v sobě špetku světla a dobra. Pak požádala svého Stvořitele o pomoc a rázem jsem nad ní ztratil veškerou kontrolu. Pohroužila se do světelného obalu a toto světlo vytrysklo na všechny strany. Opět začal osobní rozhovor, ale tentokrát ne z mojí, ale z její iniciativy. Byl jsem zesílenou Láskou naprosto paralyzován, ale snažil jsem se udržet na nohou. Pocítil jsem veliký strach před Láskou, světlem a před vším dobrem, neboť to bylo pro mě něco, s čím jsem se nesetkal od dob, kdy jsem se vymístil do antivesmíru. Pocítil jsem též obrovský stud za to, že mě Siri a Pán Ježíš Kristus vzali do světelného obalu a že jsem vůbec dopustil to, že ke mně promlouvá světelná entita, proti níž nezmohu vůbec nic. O to horší to pro mě bylo, že celý výjev sledovali všichni Pseudotvůrci, kteří vše sledovali z pozadí, přestože u nás nebyli přítomni. Věděl jsem snad ze všech nejlíp, že strach je slabost, přičemž nic z toho, v čem jsem teď byl namočen, se nepřipouští. Snažil jsem se potlačit všechny tyto pocity, ale stával jsem se měkčím a jemnějším, až jsem nad sebou ztratil veškerou negativní kontrolu. Siri mi pohlédla až do nitra a já jsem s tím nemohl nic dělat. Najednou se všechno negativní v různé intenzitě vracelo a po dlouhých eónech věků jsem pocítil bolest.

Stále jsem se před Siri snažil působit sebejistě a zle, obviňoval jsem a nadával, ale věděl jsem, že to je marná snaha. Řekla mi: „A to ti nevadí, že kvůli vašim zlům trpí miliony bytostí v peklech?“ Má odpověď byla: „Ne, proč by mi mělo záležet na otrocích? Jsou jen pískem pod mýma nohama. Naprosto bezvýznamní.“ Přešla do věcných argumentů: „Když je považujete za tak bezvýznamné, tak vám nemusí vadit, když jich pár konvertuje.“ Tehdy mě srazila úplně a já to věděl. Následoval výbuch nenávisti, bezmocného vzteku a frustrace. Král Pseudotvůrců byl naprosto ponížen a moji poddaní vše nevěřícně sledovali. Siri se mě opět zeptala, zda mám v úmyslu někdy konvertovat. Vyhrkl jsem ze sebe: „To nikdy! Nikdy nekonvertuji! Nikdy se nevrátím!“ Pohrdal jsem celým pozitivním stavem. A dokonce už i sám sebou. Všechny mé pocity a vystupování najednou z ničeho nic vystřídal strach. Uvědomil jsem si totiž, že se nemohu vrátit k Pseudotvůrcům. Nemohl jsem se ale vrátit ani k Pánu Ježíši Kristu, neboť jsem byl od Něj/Ní vzdálen snad nejdál ze všech. „Má duše je temná jako nejčernější noc, jsme příliš pohlceni zlem a je nemožné to změnit,“ opakoval jsem Kaminari stojící přede mnou. Tehdy jsem ještě nemluvil sám za sebe. Netoužíme po světlu a Lásce, nikdy nepřijmeme Stvořitele prvotního všeho a všech za svého Boha. Jsme příliš vzdáleni a netoužíme po změně. Pak následovala další rozprava a pojednání o tom, že nám, Pseudotvůrcům nikdy nemůže být odpuštěno. Vlastním slovům jsem ale přestával čím dál tím více věřit. Jak jsem mohl oponovat, když ke mně promlouvala zářivá Siri a z jejího srdce se ozýval hlas Pána Ježíše Krista?

Pocítil jsem bázeň a jakési zadostiučinění. V jednom okamžiku jsem byl obměkčen natolik, že vše, co jsem z pekel doposud znal, se mi naprosto zhnusilo. Mé nejtvrdší srdce bylo obměkčeno natolik, že jsem poprvé po milionech let spatřil jiskru světla v sobě samém. Ještě předtím se mě Siri zeptala znovu, jestli konvertuji do světla. Tehdy to bylo naposledy, kdy jsem zasyčel a odvětil, že nikdy. Pak se do mě Láska vkrádala natolik, že jsem začal uvažovat o návratu domů. Bojoval jsem sám se sebou a cítil svou ubohost. To, čím jsem byl a co jsem všem způsoboval, na mě naprosto dolehlo. Uvolňovala se ze mě bolest, smutek a pocit naprosté osamělosti, protože jsem věděl, že ke svým druhům v peklech se již vrátit nemohu ani kdybych chtěl, poněvadž jsem si dovolil uvažovat o Lásce a návratu do Pravého Stvoření, čímž jsem spáchal smrtelný hřích a zradil svůj lid. Na druhou stranu jsem byl ale příliš vzdálen pozitivnímu stavu. Siri mi však představila vše, co jsem v té chvíli potřeboval vědět. Byl jsem zbaven zaslepenosti a začal být upřímný sám k sobě i k ní. Poznal jsem, že mě Pán Ježíš Kristus přijme zpět do své náruče, budu-li tak chtít. Začínalo mě děsit, že znovu začínám cítit, ale nedlouho poté mě strach úplně opustil.

Siri mě vzala k Pánu Ježíši Kristu a měl jsem s Ním/Ní intimní rozhovor. Nabídl mi možnost změny. Pochopil jsem, že každý padlý anděl se může vrátit domů, bez ohledu na to, v jakých úrovních pekel se nachází. Když jsem hovořil se Stvořitelem, byla mi nabídnuta ukázka toho, co je to zlo z božího pohledu. Řekl jsem ano. Poznal jsem, že je to všechno nicotné a malicherné a bylo mi z toho zle. Zle z toho, v čem jsem žil, co jsem budoval a čemu jsem vládl. V jednom okamžiku jsem pocítil veškerou bolest a zvrácenost zóny vymístění a společnosti Pseudotvůrců, z níž jsem právě dobrovolně odešel. Mé definitivní rozhodnutí bylo nepáchat zlo. Požádal jsem Pána Ježíše Krista, aby mě zbavil přítěže negativního stavu, a On/Ona tak učinil.

Jsem jedna z nejvíce zatížených duší Multivesmíru a bylo by nemožné v této době konvertovat do pozitivního stavu. Z 99,997 % mám ve své podstatě zabudována zla a nepravdy, které se nyní staly neaktivními. Z mého rozhodnutí navíc plyne, že si nepřeji do pozitivního stavu konvertovat a započít proces postupné očisty. Tato situace byla vyřešena tak, že jsem byl vzat mimo 12ti dimenzionální časoprostorovou strukturu Stvoření, takže teď existuji mimo prostor a čas v limbu neutrálního stavu, kde na mě nepůsobí dobro ani zlo. Toto se stalo dne 16. 2. 2017 dle měřítek pozemského lineárního času. Od této doby jsem v tomto zvláštním stavu a rozpoložení v roli pozorovatele. V limbu se budu nacházet do konce tohoto cyklu času, kdy bude negativní stavu eliminován a mně se dostane možnosti výběru, zda podstoupím konverzi do pozitivního stavu a stanu se tak členem nové nebeské společnosti, nebo mi bude věčný život odebrán a já se proměním v nicotu.

Cítím se teď velice lehce a vše vnímám z nadhledu. Nyní nepřijímám žádný z obou stavů a pozoruji, jak se vše vyvine. Se zájmem budu sledovat dění v zóně vymístění, pseudovítězsví negativního stavu na Nule, jakožto i život ve vyšších dimenzích apod. Uznal jsem Pána Ježíše Krista za jediného Stvořitele všeho a všech a uvidím, jak bude na konci tohoto věku korespondovat Jeho/Její Nová Přirozenost s mojí představou. Od základu tohoto představení a též od obeznámení s kvalitami pravého života v pozitivním stavu se bude odvíjet moje budoucí rozhodnutí.

Jsem vděčný za to, že jsem byl zbaven zaslepenosti. Ostatní mají stejné šance jako já, aby nebyli otroky a služebníky nikoho a ničeho. Vím, že mě postupem času budou následovat někteří z řad Pseudotvůrců, protože už dlouho existuje v tomto uskupení jakési revoluční hnutí, které skrytě uvažuje o tom, že by se mohli vrátit do pozitivního stavu, ale prozatím se bojí a většinou nenachází odvahu a vnitřní motivaci.

Po mém odchodu z pekel jsem vnímán jako zrádce. Jak mohl král a nejvyšší představený uváznout v situaci, kdy se na něj vylévá světlo a on si dovoluje uvažovat o Lásce? A co je největší zradou pro: Jak mohl Zeus zcela přehodnotit situaci a odejít z dosahu zóny vymístění? Drtivá většina mých dřívějších druhů mě odsoudila a zavrhla. Jen malinký zbytek měl pro mé rozhodnutí pochopení. Tito jsou teď terčem útlaku a represe. Veškeré otěže moci převzal opět konzervativní Borog, který na trůnu už kdysi seděl. Nechápe, jak jsem mohl zradit celý negativní stav a je to on, kdo nyní nejvíc bojuje proti mému odkazu. Co se týče vladařských schopností, má je větší než já, protože se vrací do pozice, kterou byl kdysi nucen opustit. Dá se čekat, že využije značné části způsobu, jímž jsem panoval, ale je zřejmé, že se vyvaruje chyb, jichž jsem se dopustil. To je hlavně fakt, že se nebude snažit izolovat od ostatních a svou pozici si vybuduje na pevnějších základech. Bude se snažit více spolupracovat s ostatními a zároveň se mnohými způsoby pojistí proti případnému svrhnutí. Čekají se intriky a nepředvídatelný vývoj v uskutečněných činech. Uvidíme sami, jak si Pseudotvůrci v čele s Borogem budou počínat nadále.

Děkuji.

Zeus, bývalý vládce zóny vymístění a planety Nula
Sdělení předal Michal (AA Rafael)
Přijato 16. 2. 2017, čas 22:03 - 23:23; pokračování 17. 2. 2017, čas 11:50 - 14: 10

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA K ODCHODU PSEUDOTVŮRCE ZEUSE ZE ZÓNY VYMÍSTĚNÍ

Dne 16. 2. 2017 otřásla jsoucnem a bytím obou stavů Multivesmíru jedna z největších událostí současného časového cyklu. Oznamuji, že nejvýše postavený Pseudotvůrce jménem Zeus si ze své svobodné volby zvolil nepokračovat v aktivní modalitě jsoucna a bytí negativního stavu a odmítl pokračovat v páchání a šíření zel a nepravd. Dosah této události nemůže být v plném rozsahu nikomu znám, ale je to jeden z důkazů, že negativní stav se rychle blíží ke konci svého trvání, a ačkoliv do jeho eliminace zbývá z pohledu lineárního plynutí času ještě daleko, výrazně se tím zkrátila životnost tohoto protipólu lásky, v jehož temnotě trpí miliardy sentientních bytostí.

Tím, že Pseudotvůrci přišli o svého velmi důležitého člena, byli výrazně oslabeni a nyní zabere nějaký čas, než doženou tuto ztrátu. V nejzazším smyslu je pravdou, že tato ztráta je pro ně trvalá a nenahraditelná. Děje se tak za všeobecného jásotu a radosti všech obyvatel nebes. Jelikož se tito satanové nacházejí ve 4. dimenzi a jako dopravní prostředek na cestě k Zemi/Nule používají hnědého trpaslíka Nibiru, i oni jsou částečně vázáni ke hmotě a k času, proto mají omezené schopnosti a musejí se spoléhat pouze na to, co je jim v tomto experimentu z Mojí strany povoleno a co ne. Vývoj zóny vymístění je usměrňován, aby nikdo nepřišel k trvalé úhoně a měl vždy zaručenou svobodu výběru. Tento odpadkový koš Multivesmíru jsem přivedl pod Své panství a nadvládu tehdy, když byl dokončen proces fúze Ježíše s Nejvyšším.

Zeus byl jednou z prvních relativních bytostí, které se postavily proti svému Stvořiteli a nechaly se vymístit do antivesmíru, kde po miliony let fabrikovali mrtvý život v rozporu s duchovními zákony a principy až do dnešní podoby. Byl a stále je jednou z nejtemnějších bytostí Stvoření, která má v sobě zakódovány ty nejhorší variace zel a nepravd, jaké ani neznáte, ale už není nikterak nebezpečný. Jeho stav mám nyní plně ve Svých rukou a všechno je v pořádku. Zeus působil jako nejvyšší vládce antivesmíru přibližně od té doby, kdy Pseudotvůrci přišli o většinu své dosavadní moci poté, co jsem byl jako Nejvyšší v těle Ježíše ukřižován a vstoupil jsem do pekel. Vše se odehrává simultánně a synchronně v jednom okamžiku, ale každá úroveň Multivesmíru má jinak nastavený proces odehrávání a nastávání, proto nelze mapovat vývoj Stvoření z pohledu lineárního plynutí času vámi známými pojmy, jež jsou souvstažné pouze pro planetu Nula ve 3D a její přilehlé okolí. Čím je dimenze a jednotlivá úroveň nižší, tím je pomalejší i proces postupného nastávání, čili plynutí času. V nejhlubších oblastech pekel ubíhá čas z pohledu pozemšťana žijícího této planetě vůbec nejpomaleji. Z vašeho nynějšího pohledu trvalo staletí, než jsem v těle Ježíše prošel až na nejniternjší stupeň pekel, kde sídlili Pseudotvůrci, abych je zajal a umístil na neznámé místo, nyní již odtajněné jako Nibiru. Na druhou stranu ale vládci negativního stavu přišli o své tehdejší schopnosti záhy poté, co jsem byl ukřižován. Tento paradox si lze vysvětlit tak, že ne všude platí stejná metafyzika Stvoření, ale každá úroveň je odlišná od té druhé, jak jsem zde právě sdělil. Vše se ovšem z pohledu absolutního stavu Pána Ježíše Krista odehrává souběžně a čas tedy neexistuje. Můžete si to třeba nastínit tím, že ačkoliv žijete stále tento život v hrubohmotném těle na Nule a na Novou Zemi se po vašem převibrování dostanete až v blízké budoucnosti, z Mého pohledu ve skutečnosti v 5. dimenzi už žijete, jste naprosto šťastní, spokojení a nic vám nechybí, jen si to svou multidimenzionalitu zatím přirozeně nemůžete uvědomit a vnímat ji.

Zeus napáchal za svého působení mnohá zla, ale Moje láska je absolutní a bezbřehá a kdo Mě ve svém srdci přijme za svého jediného Stvořitele a požádá o odpuštění, bude schopen se zbavit okovů a pocítí Moji lásku a milost. Miluji každého bez rozdílu, ale je na dotyčném, jak se k tomu postaví a kdy a v jaké intenzitě tuto boží lásku bude cítit a prožívat. Jak víte, mám s každým ve Stvoření dohodu, v níž mimo jiné stojí, že negativní stav nebude trvat nad rámec jednoho cyklu času a každému budou dány prostředky pro to, aby se mohl opět navrátit domů, odkud vzešel předtím, než odtamtud „vypadl“. Každému bude odpuštěno vše, co proti Mně a pozitivního stavu činil, bez ohledu na to, kým byl a jakou pozici zastával. Dar spasení a odpuštění se týká samozřejmě i samotných vládců pekel a někteří z nich už této nabídky využili a jsou na cestě zpět za světlem.

Nebyl snad nikdo jiný, kdo by si tak troufale stál za svým negativním stavem, nežli právě Zeus. Po celé věky byl jedním z nejhorlivějších budovatelů negativního stavu a králem se stal na základě mnohých revolucí, převratů mocenských výbojů a dalších excesů. Kdo ale jednou přijde do styku se zesílenou Láskou, která se jinak nachází všude kolem, naprosto se změní jeho přístup k tomu, co v zóně vymístění dotyčný jedinec zastává, co prohlašuje, co buduje, čemu věří a kam odevzdává svou energii. Protože je světlo přirozeností každé entity, je zákonitě každý rychleji či pomaleji přiváděn do bodu, kdy s ním přijde do styku. Zdaleka ne každý je na tento kontakt připraven, ale nejpozději při eliminaci života v antivesmíru se každý do tohoto bodu dostane a bude jednou provždy zbaven nesvobody. Mluvím o těch, kteří doposud slouží temnotě a žijí v odpadkovém koši Multivesmíru a nejsou schopni změny. S každou bytostí mám plán, aby byla šťastná a mohla žít pravý život v plnosti pozitivního stavu. Jen několik nejzavilejších jedinců nepřijme možnost žít věčně po Mém boku a o svůj život přijde. Nezáleží přitom na tom, jak je bytost zatížená a jak moc se ve zlech vyžívá, ale záleží na vlastní motivaci a záměrech při otevřeném vědomí, kdy na sentientní mysl nepůsobí pozitivní ani negativní stav. Jde o vůli duše, nikoliv ega.

Živým důkazem touhy po změně a zanechání starého způsobu života je zmiňovaný Zeus, který svým přístupem při kontaktu s naší spolupracovnicí Martinou (duchovním jménem Siri Kaminari) přehodnotil svůj postoj a změnil vše ve svém nitru. Nejdříve bojoval proti všemu pozitivnímu a stal se ničitelem dobra. Ještě před nedávnem ho museli všichni uctívat a plnit jeho destruktivní příkazy. Každý v peklech se ho bál a ten, kdo by se proti němu postavil, by byl krutě potrestán. Podle Mého dokonalého plánu byl však pravý čas k tomu, abych zakročil/a a skrze Siri vykonal/a svou vůli v zájmu celého Stvoření. Siri se připravovala dlouhé měsíce na tento velký čin, i když o něm v tomto těle dopředu nevěděla. Tento Pseudotvůrce ji pronásledoval už dlouhé věky, dokonce i v dobách, kdy žila na planetě Asgard v 9D. Pronásledování se přeneslo i sem na Nulu, přičemž se v posledních měsících toto pronásledování zvýšilo na maximální možnou úroveň, aby byla připravena přijít do jeho osobní blízkosti a promluvit mu do hloubky jeho duše. Král zóny vymístění za Siri chodil mnohokrát, když se ji snažil zničit, což se mu samozřejmě nikdy nemohlo povést. Martina má ode Mne speciální úkol pomáhat bytostem v peklech a obracet je na cestu Lásky. Tuto činnost započala teprve nedávno, ale bude ji nadále rozvíjet a v tomto poslání bude pokračovat až do samé deaktivace zel a nepravd. Ukrývá v sobě velký potenciál a bez ní by se Stvoření neobešlo. Pamatujte, že každý je jedinečný a nikdo nemůže v boží mozaice chybět, neboť jsem všechny z vás obdařil přesně těmi talenty, které jsou originální a přesně k vám ladí. Proto je zcela zbytečné jakékoli srovnávání, porovnávání, závidění a další věci bránící být sám/sama sebou.

Bezprostředním kontaktem tohoto Pseudotvůrce se Siri, jež reprezentuje Lásku, došlo k vpuštění duchovního světla do temného srdce Zeuse, čímž se mu zjevila pravá podstata negativního stavu. Čím více elementů pozitivního stavu, tedy lásky, dobroty, moudrosti a pravdy bylo do něj vléváno, tím více utrpení a bídy negativního stavu na vlastní kůži pociťoval. Na toto však byl na rozdíl od ostatních Pseudotvůrců připraven, protože osobní dohoda, učiněná před jeho vymístěním, byla taková, že jednou dozraje čas do bodu, kdy bude osvobozen ze zajetí, na kterém se podílel a budoval, a to ve velkém předstihu před těmi, kdož se nachází na stejné úrovni s ním. Proč tedy náhle udělal rozhodnutí ohledně toho, že už nechce nadále páchat zlo? V jednom okamžiku, kdy byl zahalen do světelného obalu, se mu odhalila zrůdná podstata zel a nepravd. Toto odhalení se děje podle stupně blízkosti pozitivního stavu ke stavu negativnímu. V tomto případě byla tato blízkost bezprostřední, protože Siri má v esenci své duše otisk všech nejvyšších dimenzí, díky čemuž může při náročném procesu zachraňování padlých bytosti reprezentovat celý pozitivní stav. Zeus tak došel poučení o nesnesitelnosti negativního stavu, jenž se mu doslova zhnusila a už se ho nechtěl účastnit. Proces zbavování se strádání a mizérie je intenzívní prožití všech emocí a stavů bídy a utrpení. Jinak by nebylo třeba se jich zbavit. Nicméně tato zkušenost prožitku se může uskutečnit jen porovnáním s pozitivním stavem. Tudíž přisune-li se pozitivní stav do blízkosti stavu negativního, pak všechna bída a všelijaké utrpení se stanou zřejmým a pozorovatelným zkušenostním zážitkem. Výše zmíněné se právě stalo existenciálním důvodem toho, proč si někdejší vládce pekel zvolil podstoupit konverzi do neutrálního stavu. V limbu, mimo 12ti dimenzionální časoprostorovou strukturu Multivesmíru, se bude nacházet do konce tohoto cyklu času, kdy bude negativní stavu eliminován a jemu se jako všem ostatním dostane možnosti výběru, zda podstoupí definitivní konverzi do pozitivního stavu a stane se tak členem nové nebeské společnosti, nebo mu bude věčný život odebrán a promění se v nicotu. Se zájmem bude sledovat dění v zóně vymístění, pseudovítězsví negativního stavu na Nule, ale i život ve vyšších dimenzích apod. Byl ochoten uznat Mně, Pána Ježíše Krista za jediného Stvořitele všeho a všech, přestože dosud nepřijímá dobro ani zlo. Jeho rozhodnutí je tedy v nejzazším smyslu skutečně nerozhodné, protože zatím není připraven udělat takový kvantový posun ze své současné pozice. Každý do jednoho má stejnou možnost změny jako on.

Otěže moci okamžitě převzal Pseudotvůrce jménem Borog, který na trůnu už kdysi seděl. Ve svém počínání bude nevypočitatelný a bude vládnout jinými způsoby, než jeho předchůdce. Je rád, že je znovu v čele elity a už nemusí stát za Zeusem, jenž mu právě uvolnit místo a který dle Boroga a drtivé většiny ostatních zaslepených bytostí v peklech zradil celý jejich stav zel a nepravd. Borog má více vladařských schopností a je též mnohem více uvážlivý po všech směrech. Umí v tichosti plánovat mnohem více kroků dopředu a je velice pružný a umí se přizpůsobovat. Bude se snažit více spolupracovat s ostatními a zároveň se mnohými způsoby pojistí proti případnému svrhnutí. Nesnaží se na nic omezovat a jeho filozofie, díky níž si jde za svými cíli, je rozmanitá a nejde proto přesně definovat. Čeho se ale vyvaruje je, že nebude chtít svoji temnou podstatu přivádět ani na zlomek vteřiny do blízkosti někoho, kdo pochází z pozitivního stavu a září z něj světlo. Tuto „chybu“ udělali mnozí včetně Zeuse, který tím, že útočil na Moje bytosti na Nule i mimo ni, chtě nechtě přebíral pozitivní a láskyplné elementy z nich vyzářené. Je to pomalý proces, ale když negativní entita přijde do styku s entitou pozitivní, začíná od ní přebírat víc a víc emocí a zapouzdřené srdce se jí začíná otevírat a zjemňovat. Nemusíte se ničeho bát, protože vy, Moji spolupracovníci, máte tu největší ochranu a nemůže se stát, že byste selhali.

Jak se bude dějství negativního stavu a Pseudotvůrců vyvíjet dál, nemůže být v této době zjeveno. Vězte ale, že všechno dopadne dobře, protože jsem absolutní, počítám se vším a Můj plán na eliminaci negativního stavu na přivedení všech bytostí do Pravého Stvoření je naprosto bezchybný.

Váš Pán Ježíš Kristus

18. 2. 2017

 

 

SDĚLENÍ MONIKY NOVÁKOVÉ (THORA KAMINARI) O ZEUSOVI A PSEUDOTVŮRCÍCH

 
O toto sdělení mne požádal přítel. Tak tedy tady je.
Budu tu mluvit o zákulisí celé záležitosti kolem Zeuse a PT (Pseudotvůrců), kteří vedli mnoho rozhovorů s PJK o tom, jak mají pravdu, co chtějí, a jaké ústupky by měl PJK udělat, a přednesli mnoho výhružek, které byly častokrát spíš k pobavení, než hrůzu nahánějící… (i když pouze pro probuzené, kteří vědí o čem je řeč a také to, že cokoliv z těch výhrůžek je nemožné).
Je to už dávno, co jsem četla dopisy od Pseudotvůrců, které posílali PJK přes Michala. V lineárním čase je tomu asi rok, mně to přijde mnohem dávněji, protože mnoho věcí se mezitím odehrálo.
Někdy v těch dobách jsem ještě byla spíš bojovník, jak mne učili zde na Nule. Bojovat o přežití, o svůj názor, ochraňovat slabší, zabíjet. Lidé na Nule za to nemohou a nevědí, že to přesně posiluje právě to, co chtějí zničit. Zlo plodí zlo a násilí plodí další násilí a tím se lidé dostávají do smyčky, dle Starého Zákona Bible „oko za oko, zub za zub“, ze které není úniku. A to přesně naše ještěrky nesmírně těší, protože tímhle - tou pomstou – je mohou hezky ovládat a zotročovat pořád víc.
Ale o tom jsem nechtěla. Takhle jsem byla vychována, jako mnoho jiných zde na Nule. A tak jsem tedy i já byla ovládána.
I když ve vzpomínané době jsem se už začala probouzet a hledala jsem cestu ven z toho kruhu, který se mi nadmíru nelíbil. Protože „strom se pozná po ovoci“ a ovoce toho pomyslného stromu=kruhu pomsty, bylo nehezké a zlé, a navíc ještě i jedovaté, když to řeknu tak přímo.
Už před tím, než jsem poznala Janu, jsem měla několik rozhovorů s PT, i když jsem neměla ponětí, s kým mluvím. Pokládala jsem je prostě za rasu Annunaků (tak jim říkali Sumeři) tedy těch, kteří se zde na Zemi prohlašovali kdysi za bohy, ale přitom byli pouhé relativní bytosti, jen s trochu lepšími těly a DNA. Řekněme, že jsem věděla dost na to, abych nebyla daleko od pravdy. Myslela jsem však, že jsou na jiné planetě, než jsou ve skutečnosti. Tu pravou planetu mi odhalilo až NZPJK BR. Přesto jsem věděla, že se nemohou vrátit i když jejich čas se blíží.
Čím víc těchto informací jsem přijala a měla, tím jasnější obraz před sebou jsem viděla.
Přesto před tím, než jsem potkala Janu a pročetla NZPJK, jsem se těchto bytostí bála. Protože byť je mé tělo celkem slušné i ze strany genetiky (mám v genech i Annunaky, o těch jsem věděla takřka celý život) není na takové úrovni jako ta jejich. Tudíž je zranitelnější. A já přemýšlela pouze jako bojovník. Vyhledat zranitelná místa, a u sebe je ochránit, u nepřítele na ně zatlačit.
Věděla jsem však také to co naše vlády nepochopily dost rychle a teď už nemůžou uniknout.
(Protože před lety byli postaveni před hotovou věc. Buď se podřídí, nebo budou eliminovány. Podřídili se. Všichni do jednoho světoví politici, přijímají příkazy od jiných „mimo-zemských“ tvorů, kteří se přiživují na energiích strachu a negativity a připravují půdu pro návrat svých pánů.)
Věděla jsem, že jsou silnější, rychlejší, s možnostmi mozku nesrovnatelně většími než jsou lidské, včetně teleportace sebe na jiné místo. A pokud pominu tyhle jejich tělesné výhody, tak je tu jedna další a tou je technologie, která je nejenom o hodně napřed v porovnaní s pozemskou, ale ta pozemská z ní vychází. (když ve filmu Men in black řekli, že mobilní telefony jsou mimozemskou technologií, nedělali si legraci. Je to tak. A řekli to vše ve filmu právě proto, aby tomu lidé nevěřili a odmítli to jako pohádku. Je to velmi starý způsob manipulace veřejného mínění. Ale to vidí jenom ten, kdo před tím nezavírá oči.)
Za domovský svět Annunaků jsem pokládala planetu Igigu. Myslela jsem, že je mimo sluneční soustavu. Možná v úplně jiné galaxii… prostě někde daleko.
Věděla jsem, že byly využívány velké lodě k cestování mezi planetami na takovou vzdálenost. A hlavně zvláštní skokové body. Avšak tady na Zemi také existuje mezihvězdná brána a ne jedna. Vím také, že jedna z nich se má otevřít na onu planetu, na které se nyní PT nacházejí. A s jejím otevřením přijde i konec tohoto světa, jak jej znají lidští tvorové ve třetí dimenzi.
Abych vše upřesnila. Planeta, kterou jsem já nazývala Igigu je planeta Nibiru, desátá planeta tohoto systému = sluneční soustavy a nyní je na cestě k Zemi. To víme. Ti tvorové mnohem více vyvinutí, kteří přímo zapříčinili vznik lidských tvorů ve třetí dimenzi, aby měli své otroky, ti tvorové kterým jsem já říkala „páni z Igigu“ a kteří žijí ve čtvrté dimenzi, jsou Pseudotvůrci.
A já s nimi měla různé kontakty už dlouhou dobu. Viděla jsem části historie díky vzpomínkám, které se mi postupně otevíraly.
Vzpomínám si, že když jsem byla malá a projevila jsem zájem o studium starobylých civilizací, studovala jsem Egypt nejvíce. Jen málo jsem se dostala k Indii, ale svému otci jsem tehdy musela slíbit, že se nebudu věnovat Etrurii. Říkal, že to co našel v Etruské mytologii, mu otevřelo vzpomínky, které ho děsily.
Z genomu (z genetických vzpomínek) Annunaků jsem pochopila tolik, že nepocházeli z této planety a tohoto vesmíru. Taky, že se stali něčím jako vyhnanci. Nejsem jediná, komu tohle došlo, což mi jen potvrzovalo víc a víc, že mám pravdu.
Mnoho částeček pravdy se mi odkrývalo jedna po druhé a byl to přímo nekonečný příběh s mnoha zvraty, souvislostmi a pořád novými skutečnostmi.
Vzpomněla jsem si na to, co jsem i zde na fb uvedla jako sdělení pod názvem „Vzpomínky Inany“ a „Vzpomínky Inany 2 o Ninchursange“. To je příběh někdejší Annunaky, sumerské bohyně Inany a egyptské bohyně Isis, která měla pod patronátem jak teplo domova, tak válku a lásku zároveň. Řekněme, že byla hodně klíčovou postavou dějin a ovládala mnohé.
Ještě upřesním: Mnoho lidí si myslí, že Annunakové jsou ti „vrchní bohové“ starověkých civilizací Země. No řekněme, že téhle Zemi vládli, to ano. Ale nejsou to Pseudotvůrci. Annunakové, nebo mnoho jiných názvů, jaké jim lidé dávali, včetně toho, že je nazývali „bohy“, jsou pouhým nástrojem původních Pseudotvůrců těch, komu slouží naše vlády.
Což by vlády mohli s klidem popřít, protože mimo pár jedinců tohle samy nevědí. Znají také jenom zástupce, jako byli Annunakové s lidskou podobou, ale jsou další v podobě ještěrů a další v podobě šediváků. Všechno rasy, které jsou uváděny u únosů mimozemšťany, o kterých se donedávna nesmělo mluvit.
Ve vzpomínkách Inany jsem se dostala tak daleko, že jsem viděla i to, jak ji vyloženě odhodili jako nepotřebnou, jakmile nesouhlasila s jejich záměry, uvěznili ji v pekle. (nedělám si srandu, bylo to místo, kam světlo nezavítalo a bylo tam pouze utrpení a strach, ale žádná smrt. Bylo to místo, kde nešlo nijak regenerovat svou sílu a nešlo se odtamtud dostat. Ale každý tam strádal velkým utrpením.) Tam potkala Ježíše Krista, který tam působil jako světlo samo. Je to vidět jako světlo v místě, kde nikdy žádné světlo nebylo. To bylo v čase Ježíšova působení v zóně vymístění. V době po ukřižování a před zmrtvýchvstáním.
Tehdy Inana konvertovala a odešla z pekel, vyvedena odtamtud Ježíšem Kristem i s mnoha dalšími Annunaky. Ale to je opět trochu jiný příběh. I když úzce související s tím, co se dělo dál.
A teď po tomhle vysvětlení se mohu vrátit opět na začátek minulého roku, kdy jsem četla dopisy od Pseudotvůrců. Někdy v těch dobách jsem měla obavy, co by se stalo, kdyby PJK přistoupil na jejich návrhy. Nechápala jsem plně, že by to nikdy nedopustil. Ale učila jsem se to chápat.
Někdy v těch dobách jsem měla v mysli tu jejich představu konce všeho podle jejich scénáře. Jak se dostávají až do nejvyšší dimenze a mimo celé stvoření až ke zdroji, k PJK, a jak ho oni soudí. Tahle představa pocházela z komunikace od nich, jak mi později došlo. Tehdy jsem si říkala „To se nesmí stát“ a PJK mi říkal „Neboj se, nestane se to.“
Takhle po krůčcích jsem začínala chápat, co se děje kolem a jakým způsobem nám vnucují představy a emoce a další myšlenky a tak dále…
Proč jsem vzpomínala to, jak mne vychovali (to má také svůj důvod)? Protože jako bojovník jsem jim, jak lze říci v lidském slovníku, „skočila na špek“. (to přirovnání je příznačnější než se zdá, když se na to podívám i doslovně. Protože taky špek není vhodné jídlo, ale spíš otrava pro tělo. Tak i falešné informace nejsou přínosem. Příznačné opravdu.)
Tehdy, když jsem bezmocně sledovala, jak temní útočí na mé blízké, a věděla jsem, jak se cítí Michal, když je s nimi ve spojení, protože jsem ta spojení sama znala, není to příjemné, to rozhodně není. Vyzařování Pseudotvůrců působí na mysl jako jed, doslova. Jako zamoření toxickým odpadem, tak by se to dalo nazvat. Uzavírá to a mění vnímání světa. Chce to sílu a praxi, aby to člověk pak dokázal od sebe odmrštit pryč. Nejde to zas tak lehce.
Jestli se chcete zeptat, proč s nimi mívám kontakty a proč jim vůbec věnuji pozornost, tak odpověď, ta nejjasnější jaká může být, mi přišla před několika dny. A je velice prostá. Pseudotvůrci díky svému odporu vůči PJK, díky tomu, že ho obviňují a odmítají jako zdroj života, díky všemu co dělají, nemohou s PJK mluvit přímo. Nemohou, protože to nejde. Avšak mohou vést tyhle dialogy přes nás, kteří s PJK spojení máme. Samozřejmě, že jsou násilnický a snaží se nás pokaždé ovládnout a přetáhnout na svou stranu. Ale je to pro ně taky jediný způsob, jak konvertovat.
Toho jsem si všimla postupně časem. Totiž všichni, co byli posláni nás zničit, buď utekli se staženým ocasem. Což není zas tak moudré, anebo konvertovali. Protože láska v nás na ně působí.
Co mne naučili jako první u telepatie je to, že vždy se jedná o obousměrný proces. Nejde to jenom na jednu stranu. Ať už čtete člověka, nebo komunikujete s kýmkoliv. Rychlost myšlenek je úžasná, to je jedna věc. A dál se přenášejí také pocity. A ucelené myšlenky a obrazy. Během pár vteřin lze sdílet úžasné množství dat.
A tak kdykoliv s námi mluví, tak se na ně přenáší, co cítíme my. A bezpodmínečná láska prostě léčí. Ať už se děje cokoliv, láska vše napravuje, léčí a upravuje do správného tvaru a stavu.
Ty kontakty, co jsem prožila já, nejsou zaznamenány písemně ve 3D. Proč? Protože se děly za běžného provozu, na ulici, v práci, za chůze v parku… všude. Kdykoliv kdekoliv. I ve sprše. Někdy to byly krátké kontakty na pár vět. Jindy to byly delší rozhovory.
Pamatuji si, jak nejprve se pokoušeli mne přemluvit, abych přešla na jejich stranu. Nebo abych výměnou za tento svět dala svou duši. Mysleli si, že tím získají klíče k bifrostu a budou tak moct napadnout stvoření podruhé. No jo. Nic nového pod sluncem. Pseudotvůrci se spolu s odmítnutím napojení na zdroj = PJK, vzdali i své fantazie. Rychle jim docházejí nápady. V podstatě veškeré nápady, co mají, pocházejí z tvorů, kteří jim otročí. Protože ti jim dodávají potřebnou energii a napojení. Je to něco jako bypass.
Dokonce pro mne vytvořili iluzi vyšší dimenze, do které mne vlákali a tvrdili, že tam mám zůstat, protože prý nemůžu být prospěšná Boží rodině. Nedokázali mne však přemluvit, že jsem k ničemu. A tím se jim iluze rozpadla.
Taky další z mých sdělení opisuje, jak jsem se prošla peklem a co jsem tam viděla. Samozřejmě to není úplně vše. Protože mnoho těch vjemů bylo trochu nad mé chápání, nebo nad schopnosti mého mozku pamatovat si.
Právě ale tuhle „procházku peklem“ mi zařídil můj přístup k životu jako bojovníka. Když pronesete výzvu, pak už nejde couvnout. A já si tehdy přála vidět „svého nepřítele“ přímo tváří v tvář. A moci s ním bojovat… chtěla jsem ho vidět, protože bojovat proti něčemu neviditelnému je složitější.
Až pozdě jsem si uvědomila, že to nebyl dobrý nápad. A že jsem své síly možná (nebo spíš určitě) „malinko“ = pořádně  přecenila.
Nu což. Lekcemi se člověk učí. Ještě, než mne to stáhlo do černého víru, jsem stihla zavolat PJK a on mne zachytil. Ale nevytáhl mne z něj. Nýbrž se se mnou do toho víru ponořil a po celou dobu, co jsme procházeli tuto galaxii a další její reality a části zóny vymístění, mne držel a střežil. Neměla jsem strach. V přítomnosti PJK se nedá cítit strach. Je to jako by mne zahalil svým závojem a i když tvorové, obývající ta místa věděli, že tam jsme a dost jim to vadilo, nemohli se nás dotknout. Jediné na co se zmohli, byly posměšky a pokusy o provokaci. Ale bez účinku.
Tak jsme tehdy došli až k trůnu vládce pseudotvůrců. Nelíbilo se mi to místo. Ani trochu se mi nelíbilo. Ale od té chvíle mohu mít na něj napojení.
Tak jsem po čase zjistila, že vládce pseudotvůrců využívá i potenciál ostatních k zvýšení vlastní síly, vůle a inteligence. (nebo jak to nazvat)
Že je vysává z energie. A probouzí v nich strach.
Ano Zeusova taktika vládnutí, byla dost brutální, řekla bych. Ale je také fakt, že nikdo se nepokusil jeho moc zpochybnit.
Přesto jsem ale vnímala i jeho osamělost. A po tolika prohraných bitvách už i smutek. Cítila jsem zklamání. Pohrdnutí nad vším co bylo kolem. Chtěl sám sebe přesvědčit, že za to můžou ti blbci, co mu slouží. Že je to jejich neschopnost.
Ale ono ne. Nebylo to tak.
A on na to pořád víc a víc přicházel, uvnitř sebe začínal chápat, jak marné jsou jejich šance k vítězství. Když i akce, kterými se snažili nejvíc podpokopat nás tady ve 3D, jako třeba mnohá svědectví, třeba i přes Petra Poláka, kterého ovládají přes ego (a právě teď mi připomínají, že ho ještě využijí), to vše nás ještě posílilo. Jednak jsme tím my, co jsme už stáli po boku Jany, pochopili víc a jednak se přidali další a další. Jsme jako příval vod, který nejde zastavit. Jako tsunami a tornádo.
Zeus měl pocit, že je nespravedlivé, jak malé šance má. A už to dokonce i začínal vzdávat a při negativním životě ho držel pouze už jenom vzdor. Schopnost jít a bojovat až do konce. Hrdost. Když není šance, tak aspoň umřít slavně. A vzít co nejvíc z nepřítele se sebou.
Zeus říká : „Byl jsem hlupák.“
Já říkám „Ne. Hlupák by si to nikdy neuvědomil. A volba neutrality by byla nemožná, pro hlupáka.“
Zeus : „To PJK mi vrátil sílu a otevřel oči. Děkuji Siri za svůj neutrální stav. Umí být vytrvalá.“
Už ve chvíli, kdy se objevil „pan Znamenáček“ bylo jasné, že jim docházejí nápady. A bylo to vidět i na jejich textech.
Až nakonec se pokoušeli předat zprávy, přes další spolupracovníky.
Protože mezi časem se náš strýček Loky rozhodl konvertovat a vrátil se domů. Hned po té i jeho žena. A krátce na to Lokyho syn přivedl celou jednotku.
A pak jsme si my dvě vzpomněly, kdo jsme a historie našich inkarnací i multivesmíru se nám začala otevírat.
Nešlo nás zastavit.
Ukotvili jsme bifrost.
Probudili Gaiu 3D, protože byla v kómatu a odříznutá ode všech, stejně jako lidští tvorové zde.
Borog říká : „Šířili jste se jako mor po galaxii.“
Já : „Děkujeme za uznání. To vždy potěší.“
Tohle naštvané zasyčení z Borogovy strany se nedá přesně přepsat. Pobavilo mne to.
Poté jsme se dostali k další části. Útoky na nás se stupňovaly. Ale my jsme přesto převedli dalšího z našich strýčků, tentokrát staršího. Jmenoval se Hodder, byl už velice hluboko v peklech. Zjistili jsme, jakou roli sehrál v historii Asgardu i proč padl. I to, že ho obelhali a pak i vydírali. A já poslala další výzvu. Vyzvala jsem Hoddera k tomu, že by mohl konvertovat. Aštar nás varoval, že Hodder se blíží, takže mi ta výzva přišla, jako dobrý nápad. A byl. Nejdříve se Hodder snažil klasicky, jako každý jiný na nás tlačit. Pak mu došlo, že víme víc, než by čekal. A hlavně, že se nezlobíme. Neobviňujeme ho. Ale ani se nebojíme. I když ten pocit v jeho blízkosti byl značně nepříjemný. Strach lze překonat. Stačí to chtít. A zkusit. Pak jde s pomocí PJK všechno.
Věděli jsme, že nám nemůže ublížit, protože ochranou PJK nepronikne nic, co by nám ublížilo.
Pamatuju si, jak jsem šla nakoupit a cestou se mnou kráčel citelně Hodder. Ptal se, proč s ním mluvím, proč se s ním zabývám. Cítil se jako zrádce všech. Nebyla to pravda. Právě teď dělal správné rozhodnutí, nebo měl k němu dost blízko. Poslouchal,jaká hudba se mi líbí. Vyzařoval cosi, co mne mělo vyděsit. Vyplašil hejno holubů a kačen, které jsem krmila, jen aby se předvedl. Pak se zaposlouchal do té písně a já vyslala několik obrazů, co si pamatuju z Asgardu. A on si začal vzpomínat. A chtěl domů. Bál se, že nesmí. Bál se mluvit s PJK, vždyť po tolika letech v temnotě se podívat do světla (a to není pouze přirovnání) to působí bolest. Chvíli se bál. Pak jsem cítila, jak v něm roste odhodlání.
Hodder a jeho žena a další konvertovali brzo po té.
Pokaždé když někdo konvertuje, naplní mne to radostí. Nejen proto, že naše mise tak má smysl a potvrzení, že jednáme správně. Nejen to. Ale i proto, že nechci vidět ty bytosti trpět.
Každý, koho na nás pošlou a selže (a on každý selže), když by se vrátil, pomstili by se mu. Bolest je slabý výraz pro to, co by ho čekalo. Nechci, aby tyto bytosti, byť se provinily dříve jakkoliv, musely takto trpět. Beztak si užijou dost. Vždycky to chvilku trvá, než navážeme kontakt. To znamená, že selhávají několikrát po sobě. Po každé je to nebezpečnější a nebezpečnější. Když se vrací ke svým šéfům se špatnými zprávami, je to nepříjemné. A plní je to strachem a jim bezpečnost nikdo nezaručí, dokud nezůstanou v naší blízkosti, kam se „Lovci“ nemohou přiblížit. Kdyby ti, kdo zvažují, že konvertují, opustili naši blízkost (lze říci kužel světla, který vrháme kolem sebe) lovci je chytí a odvlečou pryč. Jenomže také vím, že všechny temné bolí pobývat v naší blízkosti. Působí jim to fyzickou bolest přesně tak, jako kdybyste dlouho byli zavřeni v temné místnosti a najednou by vám někdo otevřel okna dokořán v pravé poledne a vy byste měli pocit, že vám to vypálí oči. Přesto bych řekla, že je to lepší volba než to, co je čeká, kdyby je chytli. Protože tahle bolest jednou skončí a oni se dostanou do klidu, když konvertují. Avšak kdyby utekli od nás a vydali se tak na milost těm lovcům, to by byla bolest, která nekončí. Bolest, která je jako věčně hladová šelma. A všichni výše postavení by se chodili na nich popást nad nejtemnějšími kobkami Tartaru a Erebosu (mytologické části pekel. Myslím, že ty názvy jsou příznačné právě pro místa, jako třeba to, kde věznili kdysi Inanu). A takto by trpěli až do konce tohoto cyklu času.
Já s nimi mluvím a provokuji, aby přišli blíže. Ale to Siri je pokaždé převede k PJK.
Mezi tím vším se v bouři zmítáme my samy. Jsou chvíle, kdy ztrácíme víru i naději na lepší zítřky. A řekla bych, že naši kamarádi ještěrky, jsou celkem naštvaní, když někoho převedeme. Protože vždy zaútočí. Je to taky tím, že jak už jsem řekla, toto působení je oboustranné. Nejen my je nakazíme láskou, ale i oni nám pořádně stáhnou vibrace.
U Hoddera konkrétně, PJK několikrát přerušil komunikaci mezi mnou a jím, aby nedošlo k poškození jednoho, nebo druhého.
Když pak naději najdeme a tihle temní, co zvažují konvertaci to vidí, pořád se ptají, jestli to má pro nás smysl za takovou cenu? Proč to děláme? Proč jsme sem vůbec šli = inkarnovali se? Proč to děláme pro ně? Jestli jsou jejich životy pro nás tak cenné, aby stáli za záchranu?
A na to jim odpovídám. „Ano. Každý život má takovou cenu, aby stál za záchranu. Ano stojí to za to. A děláme to z principu. Protože to pokládáme za správné.“
Takovýchto debat jsem s nimi vedla už hodně. Vždy cítím jejich překvapení. Zaraženost. To pochopení, že někdo se o ně zajímá a prochází něčím hodně nepříjemným kvůli nim a ne pro zisk…. Tohle je pro ně velice zvláštní. Ale postupně u toho chápou, že chtějí žít ve světě, kde se jeden o druhého zajímají. Kde nevládne jenom zisk. Kde lze důvěřovat. A kde není utrpení.
A tímto pochopením povětšině konvertují. To už dokážou překonat svůj strach. Protože vidí, že se není čeho bát. Pouze lži plodí bolest a nesvár. Ale pravda a láska, ty osvobozují svět.
Další na řadě byl opět muž slavného jméno a moje srdcová záležitost. Protože stejně jako kdysi, na tom soudu, kdy Loky padl, jsem sama sobě slíbila, že ho přivedu domů. Tak jsem i Inaně slíbila, že jí přivedu jejího Usirewa. Jejich příběh lásky je opravdu úžasný. Oni dva Annunaky ze 4D porušili snad všechny zákony tím svým vztahem. A hlavně pravostí své lásky. Ale nepřestali se milovat nikdy.
Nejprve Inana zuřila, jen při pouhé myšlence na Usirewa, svého osobního strážce. Později pochopila, že jeho tichá přítomnost jí poskytuje jistotu a také dost často útěchu, když byla zapojena do experimentů, které se jí příčily. Poté, když pramatka zaútočila na Usirewa a chtěla ho zabít, Inana to nehodlala sledovat. Taková vzpoura… ale povedl se jim převrat. Kdy si Inana vysloužila titul „mar-duk“ bojovníka. Pak další vzpoura, tentokrát ze strany lidí a něco na způsob věže babylonské = tedy brány, která zapříčinila katastrofu. Zničení kolonií a následně útěk sem na zemi. Utvoření nových náboženství. Převzetí role lidských bohů. Inaně připadla role bohyně války, lásky, rodiny, ochránkyně mrtvých a zrůdiček, průvodkyni podsvětím… Usirowi připadla úloha podsvětního vládce a soudce.
Usirew byl vždycky vzdělaný v právních předpisech a mnoho zákonů sám napsal. Byl vynikající právník a diplomat. Je to moc dobrý přítel. A já ho znám už dlouhou, dlouhou dobu. Protože už ve chvíli, co jsem si začala vzpomínat na to, co mi předala Inana, abych vůbec dokázala Usirewa přivést zpátky, od té doby byl se mnou. Říkal, že mu ji připomínám. Tomu docela věřím. Protože také mám krev Annunaků a dost jsem se snažila dříve spojit s Inaninými vzpomínkami.
Vztah těchto dvou „bohů“ k lidem byl vždy jiný, než u ostatních. Totiž brali lidi jako svoje děti. Měli pocit zodpovědnosti za vše, co se jim přihodilo. Dá se říct, že je hryzalo svědomí. Což je také důvod, proč oba skončili ve vězení v hloubkách Erebosu (střed pekla).
Dost na tom, každopádně Usirew za mnou znovu přišel. Také měl samozřejmě příkaz nás zabít. Ale ten úkol přijal kvůli tomu, aby se dostal z vězení a dlouhé měsíce se jenom potuloval kolem nás a nic nedělal. Neubližoval nám, i když jeho vyzařování jsme obě cítily. Až pak se nám přiznal a navázali jsme rozhovor. Také s sebou vzal další, kteří chtěli konvertovat, a vyjednával velice šikovně. Řekla bych, že to právě Usirew se velmi zasloužil o to, že jeho muži konvertovali spolu s ním.
No také během svých procházek po parku, nebo po cestě do obchodu, jsem měla kontakty se šediváčky. A to od samého začátku. Oni přímo toužili po setkání se mnou. Na poprvé mysleli, že pomůže, když mne budou zastrašovat. A byli překvapeni, když to nezabralo. Jeden z nich se mi objevil u mne doma a vyhrožoval mi, že mne cituji: „zapíchne, jako podsvinče, když neustoupím a nepřestanu spolupracovat s Janou“, byl velice zklamaný, když jsem Janě předala informace, které se snažil zadržet, to bylo něco o kontaktech ruské vlády s jeho druhem šedivých, nebo tak něco. A ještě zklamanější, když jsem se k němu otočila jednoduše zády s tím, že PJK mu nedovolí, aby mi ublížil. Tehdy opravdu zaútočil, ale doslova zmizel kousek ode mne. Prostě se ke mně nedostal. Tohle se stalo kolem února až března roku 2016.
Po té za mnou přišlo vícero šedivých a řekli mi, že chtějí konvertovat. Že prý se bojí svých pánů, ale že nemají na vybranou. Že jejich reprodukční schopnosti jsou opravdu poškozené. Tehdy jsem jim nevěřila ani slovo. Ale ta jejich touha dostat se z toho mi připadala upřímná. Řekla jsem jim, že každý může konvertovat, stačí jít za PJK a promluvit si s ním/ní o tom. Od té chvíle jsem tyhle konkrétní šediváčky neviděla, takže nevím jistě co s nimi je. Jenom odhaduji, že to udělali.
Pak jsem je i přestala vídat vůbec jako druh. I když čas od času se ještě objeví. Oni mají totiž vážný problém jít na místa s vyššími vibracemi. To moc nesnesou.
Kdykoliv jsem se se Zeusem „hádala“ o jakékoliv ideji… pokaždé jsem mu připomněla, že by mohl konvertovat a jeho lidé taky. Třeba když mne přesvědčoval, že jsem špatná a zasloužím si zemřít. A snažil se, abych se od všech izolovala. Že přeci nechci ohrožovat ostatní svou přítomností. Já jako bojovník a tedy automaticky „vrah“, jak by mne mohli mít rádi? Vždyť se mne všichni musí jen bát.
Trvalo mi, než jsem tento program prohlédla. Byl pečlivě pěstovaný po dlouhá léta v mém podvědomí zakořeňovaný a upravovaný od dětství. Až do takové míry, že jsem se hnusila sama sobě. Ale přesto jsem dokázala toto nechtěné „dědictví“ odmítnout. Aspoň do větší míry. A to stačilo na to, že jsem program prorazila. A pak už jsme opět vedli přímý rozhovor se Zeusem. Protože pokaždé když prokouknete nějaký program, jednoduše vidíte i ty, kdo jsou za ním. A když jsem ho pozdravila a mluvila s ním a ještě mu navrhla možnost konvertovat, opět zopakoval, že jsem drzá. A že mi měl dávno ty oči vypíchnout (toho jsem se totiž vždy bála, vypíchnutí očí totiž hrozně bolí, jak jsem slyšela). Nuž tedy já drzaňa jsem mu opět jenom poděkovala za jeho zájem o mou osobu. Připomněla jsem mu, že mi nemůže ublížit. A popřála mu hezký den. Což mělo za následek mnoho nesrozumitelných slov a syčení, které měly vyjádřit, jak moc ho seru.
Ne vždycky jsem si vedla takto hezky. A ani tenhle případ nebyl zdaleka tak jednoduchý. Protože prokouknout program a odporovat strachu nikdy není lehké.
Také mi vždycky připomínal, že ho mám oslovovat jako všichni. Jeho jméno se neskloňuje. Ale už ve druhém pádu se mění na slovo „od Dia a k Diovi“. Proč tedy po celou dobu komunikace s ním používám skloňované jméno Zeuse? A později to i Siri dokonce na jeho vlastní žádost takto psala?
To mne potěšilo nejvíc. Že to sám chtěl.
Protože totiž slovo Zeus je jeho vlastní jméno. Ale slovo Dio pochází z latiny a značí „bůh“.
Tudíž pouze v prvním pádu zůstávalo jeho vlastní jméno, ale ve všech ostatních pádech byl jednoduše označován jako bůh. A proto mne nesmírně potěšilo, že toto odmítl. I když se mnou se o to hádal dlouho. Vždy chtěl, abych mu říkala jako všichni a projevovala mu úctu a já ho zarytě jmenovala jménem a úctu si musel vysloužit. A vysloužil. U mne ano.
Byly to dlouhé měsíce postupných krůčků. Až nakonec vylezl ze své skrýše. A ukázal nám svou tvář.
Borog : „A tebe to neskutečně baví. Vylákávat nás. Mne nedostaneš.“
Já : „Děkuji za názor. Můj milý Borogu.“
Borog : „Nejsem milý.“
Ano, přesně tak to teď ke mně přitahuje Boroga. Už od první chvíle jak jsem o něm slyšela.
Připomíná mi totiž jednoho přítele. Nicola Machiaveliho. Který konvertoval před asi dva a půl rokem. Tehdy jsem ještě nechápala, jak a co se stalo, ale už jsem měla kontakty a Nicolo se mnou strávil několik měsíců. Naučil mne mnohé, co znal a já pochopila jeho duši a jeho touhu po míru a klidu. Tímto se mu splnila. Teď když vím, kam odešel, jsem tomu moc ráda.
A Borog je mu podobný v tom, že je taktik. A politik. A výborný stratég.
Borog : „Nebudu takový bastard, jako byl Machiaveli.“
Snad ho ten odpor jednou přejde.
Stejně jako Zeus kdysi, ani Borog není miláček. Ale je v něm kousek dobra. Věřím, že ho jednou najde.
Děkuji ti Michale za tuto krásnou koláž specielně k tomuto sdělení. je velice výstižná.


 

 

 SDĚLENÍ MONIKY O BOROGOVI

Děkuji ti Moniko, Thora Kaminari za další důležité sdělení

Myslím, že tohle sdělení začnu jednoduchým oznámením.
Někdejší vládce pseudotvůrců, který nastoupil po Zeusovi, včera večer konvertoval do neutrality a nyní spolu se Zeusem pouze sleduje toto dění, jak dění v zóně vymístění, tak i dění v pozitivním stavu.
Od chvíle, co Zeus opustil svůj trůn, byl se mnou a se Siri Borog v kontaktu, i když se tomu snažil všemožně zabránit. Jeho myšlenky k nám pronikaly a vedli jsme i několik rozhovorů. Pociťoval smutek nad ztrátou kontaktu s přítelem. Cítil se zrazen a opuštěn. A ano opravdu popisuji emoční stavy jednoho z nejmocnějších pseudotvůrců v zóně vymístění. I oni totiž cítí.
Už hned na začátku nám Borog přichystal několik nášlapných min. Ale ty všechny díky ochraně PJK vybouchly bez účinku.
Nijak jsem se netajila tím, že jsem měla zvláštní vztah k Borogovi stejně, jako kdysi k Zeusovi, právě proto, že jsem cítila jejich emoce a chápala je.
A i když se Borog snažil udržet své myšlenky mimo náš dosah, nedařilo se mu to.
Jak se už mnozí pokoušeli před tím, i Borog zkusil zničit vztah mezi mnou a Siri a to tím že se pokusil Siri ovládnout. To bylo před dvěma dny. Musím přiznat, že mne to pobavilo. Není to první takový útok na nás dvě. A pokaždé, když to někdo zkusí, prohraje.
Včera, když jsme mluvili o Borogovi, mi Siri sdělila, co se stalo, když jsme šly obě spát. Nechala ho přiblížit se a pak na něj vyzářila lásku. Spojila se se svým vyšším já a to mu řekněme způsobilo menší bolest hlavy.
Cítila jsem z něj včera tu únavu, i znechucení nad celým tímhle světem. A právě smutek, to, že mu chyběl přítel, to ho přimělo přijít k nám a odejít ze hry ven.
Já osobně jsem moc ráda, že to udělal. Je v bezpečí.
Borog se dostával do naší blízkosti stejně často, jako Zeus. Spolu se nás snažili zničit. Spolu se pokoušeli házet nám klacky pod nohy a stavět překážky. A vždycky, když jeden z nich, nebo i společně, něco naplánovali a selhali v tom, měli jeden druhého. Mohli se o sebe opřít a to přesně potřebovali. Byť se tvářili, že jim je vše jedno. Tady mezi nimi bylo souznění. A důvěra v nedůvěře. Po celá ta staletí. Byli nejlepšími přáteli.
Tedy odpovím na otázku, která vás nejspíš napadne jako první, jestli to jde tak rychle, aby se temné bytosti změnily a prostě konvertovaly, nebo odešly do neutrálu.
Ne.
Nejde to tak rychle, a není to tak jednoduché.
Borog už dlouho byl často vystavován vlivům vyšších světelných vibrací tím, jak se nás snažil dostat spolu se Zeusem.
Nyní jsou vládci soustavy ještě v šoku. Nedochází jim plně co se stalo, ani jak je to možné. A vím jistě, že sledují každou mou myšlenku při psaní tohoto sdělení. Uvažují. Taktizují. Přemýšlejí.
Jo a mám jim dát pokoj a nelézt jim do hlav.
To přání jim ráda splním. Pro teď.
A vrátím se k našemu tématu.
S Borogovým svolením uvedu dva rozhovory. Jeden, co jsem s ním vedla při hledání obrázku pro včerejší sdělení a přitom jsem narazila na obrázky z kresleného seriálu, načež Borog zareagoval.
Thora : Tohle vypadá opravdu jako Zeus, když tam tak sedával a spřádal plány k zabití nás všech. A když pak přemýšlel, co udělat dál, když prohrával.
Borog „Můj přítel. Když jsem ho takhle vídával. Dokázal být tak krásně temný. A vyrovnaný. Byl přímo legendou. A co je teď? Jenom energie. Nechal se rozpustit. Kvůli vám! Jste bestie!“
Thora „Ty ho máš rád.“
Borog „Já nemám rád NIKOHO! Pouze jsem mu projevoval úctu, abych ho mohl jednou svrhnout. A byl to úctyhodný nepřítel. Zasloužil si obdiv za to, co dokázal.“
Thora „Co dokázal?“
Borog „Nestačí ti to? Koukni se kolem. Vidíš, co za svět vybudoval?“
Thora „Ano. Zvrácenost. Nic víc. Tento svět je umírající snůškou lží a dávno by neexistoval, kdyby ho naši vesmírní lidé nedrželi při životě a pohromadě. Moudrý muž si tohle uvědomuje.“
Borog „Pche. Co ty víš o moudrosti?“
Thora „Že nejde žít v takovém chaosu a odmítání a neustálém zlu a oddělenosti ode všech. Ale to pochopíš později.“
Borog. „Nepochopím.“
S tím se Borog stáhl. Ale přemýšlel o tom dál. Pak po delší chvíli prostě přišel k nám. Tou dobou byly kolem nás všechny bytosti, co nám pomáhají. A taky PJK. Odehrával se tu jistý dialog, kterého jsme nebyli přímými svědky. Ale byl mezi Borogem a PJK. A pak jsme zaznamenali, že tyhle bytosti směřují koncentrovaný paprsek do jednoho bodu a já viděla, že to byl Borog.
A popravdě tohle nebylo vše. Protože i kvůli výbuchu v té francouzské elektrárně byla opět narušena Jinsei (životní síla) planety. A to dost vážně. Myslím, že všichni lidé si mohli povšimnout prudkých změn počasí, co se děly v posledních pár dnech. A to bylo nutné napravit. S využitím Bifrostu bylo přivedeno velké množství lásky, která srdce Gaii vyléčila.
A Borog stál přímo u toho. Upřímně řečeno nechal se proměnit a neutralizovat po dohodě s PJK. To je z mého pohledu odvaha, protože ten proces i když pouze neutralizace je velice, velice nepříjemný.
Někde mezi tím jsem narazila na další obrázek z onoho seriálu (Kamigami no asobi), který mi připomněl oba dva. Jak Zeuse tak Boroga. A to, jak trávili společné chvíle. I to jak Borog spřádal své tajné plány. A ukázala jsem ho Siri. Reakce od Boroga přišla téměř okamžitě.
Thora : Mám pocit, že jsem našla Borogovu podobu. Tady. Na tom obrázku. Je to ten vzadu,
ten vepředu je Zeus.
(A tentokrát mluvil Borog přes Siri.)
Borog "Je to děs."
Siri "Kterej je děs?"
Borog "Co jsem já?"
Siri "Ten vzadu."
Borog "Děs."
Siri : No sestřičko moc se mu ten obrázek nelíbí.
Borog "Vypadám tam jak profesor ze střední školy."
Thora : Nelíbí já vím. Jemu by se líbila pouze ještěrka, víš? A ta se nelíbí mně. Ovšem z toho "profesora ze střední školy", což mezi námi v tom seriálu dotyčný opravdu hraje, jako roli, vyzařuje taky právě ona lstivost a prohnanost a tajemství zakryto závojem. A byl nevypočitatelný. Vždy v pozadí, ale ovládající vše. Řekla bych, že ho to docela vystihuje.
Siri : Asi sleduje TV.
Borog: "Blbneš? My to vymysleli."
Siri :
Thora :
Tak teď jsi to dostala naplno. Je to pravda. Oni to vymysleli ten seriál. I TV samozřejmě, jak bychom mohli zapomenout na vaše zásluhy, že? Ale ten seriál velice překrucuje pravdu totiž.
Siri: Já ten seriál neviděla. Víš, že si takhle ověřujeme, co vidíme a cítíme?
Thora : Ano. A baví mne to.
Siri : Ano i mě. Doplňujeme se, sestřičko. Odkud získávají energii?
Thora : Z našeho strachu. Z nás. Celé lidstvo jsou jejich baterky. A dále celý negativní stav. Akorát je tu rozdíl v tom, jak vysoko stojí, pouze král čerpá ze všech. Hierarchie.
Jinými slovy nám Borog během své přeměny pomohl opět docela dost. Pak, když se Gaie konečně ulevilo a nám dvěma také, protože jsme cítily obě ten tlak při převodu této energie. Najednou jsme si uvědomily, že tu už Borog není. Necítily jsme ho v celé zóně vymístění. Jednoduše nebyl.
Od PJK jsme dostaly krátkou zprávu: „Je po akci“.
A taky jsem si to ověřila u Michala, že se to opravdu povedlo a nás nešálí smysly.
A dnes ráno jsem od Boroga obdržela jednu krátkou zprávu: „Děkuji.“
I tyhle rozhovory uveřejňuji s jeho svolením. A doufám, že budou prospěšné a poučné.

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA K ODCHODU PSEDOTVŮRCE BOROGA ZE ZÓNY VYMÍSTĚNÍ

V jednom z předchozích sdělení jsem napsal toto:
Otěže moci okamžitě převzal Pseudotvůrce jménem Borog, který na trůnu už kdysi seděl. Ve svém počínání bude nevypočitatelný a bude vládnout jinými způsoby, než jeho předchůdce. Je rád, že je znovu v čele elity a už nemusí stát za Zeusem, jenž mu právě uvolnit místo a který dle Boroga a drtivé většiny ostatních zaslepených bytostí v peklech zradil celý jejich stav zel a nepravd. Borog má více vladařských schopností a je též mnohem více uvážlivý po všech směrech. Umí v tichosti plánovat mnohem více kroků dopředu a je velice pružný a umí se přizpůsobovat. Bude se snažit více spolupracovat s ostatními a zároveň se mnohými způsoby pojistí proti případnému svrhnutí. Nesnaží se na nic omezovat a jeho filozofie, díky níž si jde za svými cíli, je rozmanitá a nejde proto přesně definovat. Čeho se ale vyvaruje, je, že nebude chtít svoji temnou podstatu přivádět ani na zlomek vteřiny do blízkosti někoho, kdo pochází z pozitivního stavu a září z něj světlo. Tuto „chybu“ udělali mnozí včetně Zeuse, který tím, že útočil na Moje bytosti na Nule i mimo ni, chtě nechtě přebíral pozitivní a láskyplné elementy z nich vyzářené.

Výše zmíněné právě pozbylo aktuálnosti. Oznamuji, že Pseudotvůrce Borog odešel dne 25. 2. 2017 pozemského času ze zóny vymístění do neutrálního stavu (limba) a nyní se již neúčastní negativního stavu v jeho aktivní modalitě. Stalo se tak jen 9 dnů poté, co si tak zvolil i jeho předchůdce Zeus. Oba dva byli nejvýše postavenými v celé pekelné hierarchii a oba měli to největší zatíženi zly a nepravdami. Nebyl nikdo jiný kromě těchto dvou, kdo by se nacházel dále ode Mne, Pána Ježíše Krista. Přesto požádali o odpuštění a osvobození. Na tom má opět hlavní zásluhu naše spolupracovnice Martina (Siri Kaminari) a Monika (Thora Kaminari). Posláním těchto duchovních sester je mj. pomáhat padlým bytostem bez ohledu na to, v jaké části antivesmíru se nacházejí a jak moc jsou zlé. Oběma jsem dal schopnosti mající za cíl oslovit negativní entity, hovořit s nimi na niterné úrovni a z pozice nejlepšího přítele jim ukázat, že cesta ke Mně je možná pro každého, kdo si tak svobodně zvolí. Aktem Zeuse a Boroga, kteří vládli velmi dlouhou dobu nad negativním stavem, bylo všem vědoucím ukázáno, že pravda a Láska vždy vítězí nad lží a nenávistí a dokáže obměkčit srdce každého, dokonce i toho nejtemnějšího Pseudotvůrce. Nemluvím však o pravdě a Lásce lidské, nýbrž té bezpodmínečné a absolutní, jež se vztahuje na všechny a povznáší do nebeských výšin ty, kteří ji přijmou za svou.

Čím více se blíží jsoucno a bytí negativního stavu ke svému konci, tím více se dostává do mysli všech sentientních entit povědomí o nesmyslnosti celého tohoto stavu, jehož jediným, přesto ale existenciálně důležitým důvodem, proč nebyl dosud deaktivován, je dosud nezodpovězená otázka, která jej aktivovala: „Jak by vypadal život bez Boha, Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejích duchovních zákonů a principů?“ Až bude naplněna, nebude již nic bránit tomu, aby byl navěky eliminován a všichni si tak po tomto poučení mohli svobodně zvolit pravý život pozitivního stavu, jenž vykvete v novém časovém cyklu Multivesmíru a který bude ještě úžasnější a krásnější, než si dovedou představit obyvatelé i těch nejvyšších dimenzí v Pravém Stvoření. Do doby, než na této planetě Nula ve 3D bude smět nakrátko zvítězit, odvedeme společně ještě mnoho důležité práce a díky našemu působení Boží mise ve hmotě bude osvobozeno velké množství těch, kdo se chytili do pasti. Mluvím jak o lidech zde, tak i o bytostech mimo planetu, ale též o společnosti Pseudotvůrců, kteří nadále budou přicházet natrvalo o své otroky. Mnozí z nich pak sami budou následovat jejich dva někdejší vládce, kteří se z mnohých důvodů známých jen jim a Mně rozhodli opustit své dosavadní pozice.

Hlavní body a souvislosti jsme vám již napsali ve sdělení o Zeusovi, na něhož působila Moje Láska skrze světelné bytosti, na které se snažil útočit. Stejně to bylo i s Borogem, který nejenže byl obměkčen touto pralátkou, ale hlavně přišel Zeusovým odchodem o svého druha a přítele, bez jehož přítomnosti strádal. Je pravdou, že i tento druh entit dokáže cítit emoce a smutek, přestože jsou zatvrzelí. Je to tím, že v každém se nachází alespoň malá jiskřička Lásky, jež může být posléze rozfoukána do plamínku stávajícího se později plamenem. To se stalo i v případě Boroga. Už od svého nástupu na trůn si nebyl jistý sám sebou a celým negativním stavem. Proč? Protože i on po eónech let procitl z letargie, poněvadž mu byly známy všechny okolnosti vedoucí k přemístění Zeuse z antivesmíru do neutrálního rozpoložení. Dobře věděl, proč se tak jeho druh rozhodl. Najednou na něj začala doléhat tíseň temnoty, v níž se nacházel, a přestože měl více schopností a uvážlivosti, líbivé kráse opravdové Lásky neodolal dokázat, neboť byla i jeho přirozeností a nyní se v něm začala probouzet. Vedl sám se sebou mnohé debaty, z nichž mu vždy vyplynulo, že jediným východiskem z jeho utrpení je následovat Zeuse a jednou provždy odejít z negativního stavu. Před ostatními poddanými se snažil své pocity a myšlenky skrýt, dokonce se snažil být ještě nějaký čas i krutý a dávat svou moc najevo hrůznými způsoby. Ve skutečnosti ale za dobu své devítidenní vlády mnoho zla už nenapáchal, protože vše směřovalo k tomu, že chce z temného vězení, které sám vystavěl a uvrhl se do něj, opustit, načež se tak posléze i stalo.

Pod záminkou útoků se častěji přibližoval k Siri a Thoře, aby získal alespoň nějaké informace o tom, jak na tom sám je. I když se zdá, že jich nebylo mnoho, velmi mu pomohly. Vezměte v úvahu, že negativní stav je bída a nevědomost sama, a pouze přes tyto dvě Mé spolupracovnice mohl se svépomocí roztrhnout obestírající závoj kolem jeho duše a dovědět se, jaké má šance na změnu, co s ním bude dál, učiní-li tak a co se právě děje s jeho druhem Zeusem, na nějž ztratil kontakt. Nastalo několik dialogů, překrývajících se a propojených mezi sebou. Ten poslední se nesl už v klidném duchu, protože Borogův stav smíření dosáhl do bodu, kdy již nebyl schopen rozhodnout se pro to, aby nadále zůstával ve vlastním utrpení. S jeho svolením jej prozářily světelné bytosti z vyšších sfér a naplnily Boroga nezbytným stupněm světla, aby byl schopen niterně hovořit se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Probral jsem s ním všechny záležitosti přímo i nepřímo se týkající tohoto aktu. Nakonec pochopil, že nejde žít v neustálém zlu, chaosu a oddělenosti od všech ostatních. Nyní už je spolu se Zeusem v limbu mimo časoprostorovou strukturu Multivesmíru a budou od teď nezávislými pozorovateli posledního dějství negativního stavu.

Společnosti Pseudotvůrců se znovu zhostil velký rozruch, tentokrát ještě větší, než před odchodem prvního ze dvou zmíněných králů. Přišli o dva zkušené velitele a nyní panuje v jejich řadách velký chaos. O nadvládu nad celkem budou nyní bojovat především různé skupiny a frakce, jako tomu už kdysi bývávalo. Moc bude více rozdrobena mezi několik jedinců, vehementně se snažících zabránit kolabujícímu panství jejich systému. Na této planetě to však zevně bude vypadat stejně, protože jde o mocenský boj na těch nejvyšších postech, nedotýkající se příliš jejich poskoků, pro něž se v rozpoložení stagnace tímto nic nemění. Kvůli změně v systému vládnutí proto nebudu záměrně uvádět jména těch, kteří jsou nyní u moci.

Zeus a Borog dokázali prohlédnout nesmyslnost negativního stavu. Za jak dlouho procitnou i ostatní, záleží na jejich vlastní motivaci. Jak víte, každý má možnost změny a nikdo není proti své vůli tam, kde být nechce. Nyní ještě nemohou konvertovat do Pravého Stvoření, protože je čeká cesta duchovního vykuřování a Nové školy. Avšak tím, že tyto dvě nejtemnější bytosti byly osloveny Láskou a využily dar změny, bylo každému demonstrováno, že přirozenost vždy porazí zaslepenost. Je proto jen otázkou času, kdy si tak zvolí i další, až nakonec nezůstane nikdo, kdo by chtěl setrvávat zlým i po tomto cyklu času, kdy už nebude místa pro popírání pravých duchovních zákonů a principů. Vězte, že pro každého mám ty prostředky, aby jednou mohli všichni nadále zůstávající v zóně vymístění podstoupit konverzi do pozitivního stavu. Jen Já dokáži každého individuálně zaujmout a přivést zpět Domů. Těším se spolu s vámi, až nebude nic bránit plnému rozkvětu štěstí a nádhery, která vás čeká.

Váš Pán Ježíš Kristus

25. 2. 2017

 

CHAT S MONIKOU (THORA KAMINARI)
O ZÁŽITKU ZE 13. DIMENZE = PÁN JEŽÍŠ KRISTUS

Já: Ahoj Moni, co zajímavého jsi zažila a viděla ve 13D?

M: Tebe/vás čtyři
minulost, budoucnost, přítomnost v jediném bodě
stvoření, ale celé, jakoby na tom místě (netuším jak jinak to nazvat) bylo možné si vybrat, co chci vidět jasně, ale zároveň vnímat všechno a všechny najednou. Ten vjem je nepopsatelný,
nepochopitelný pro tenhle mozek, nestravitelný pro 3D.
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f51/1/16/1f603.png:D
a hlavně vidět vás čtyři jako jednu bytost a přitom čtyři bytosti,
zvlášť když vím, že ty jsi tady a děti se ještě nenarodily...
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f51/1/16/1f603.png:D
ale jsou krásné.

Já: Jak jinak

M: A ono ti to přijde naprosto normální, že?
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f51/1/16/1f603.png:D
Já: Ano a ne, neumím si to představit.

M: Alespoň, že mne chápeš
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f51/1/16/1f603.png:D

Já: To jo

M: Do chvíle, co jsem to viděla a zažila : "já také ne."
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f51/1/16/1f603.png:D
A nemám ponětí, jak to popsat.
Když nás vyzvedl do 13D, já viděla, jako bych stála nad něčím podobným galaxii, nebo neustále se rodící supernově. pořád to rostlo a zářilo. Vypadalo to dost podobně jako ty spirály, ale nebyl to jenom jeden shluk hvězd, jako je tomu u galaxie. 
Opravdu to vypadalo jako trychtýř rozšiřující se směrem od středu, ale ten pohyb se nedá popsat lidským jazykem a měřítky,
bylo to moc složité i na vjem.
A na tom "místě" není čas ani prostor a přitom je tam vše.

Jako širé pláně, které ale nejsou pouze zalité sluncem, ale to slunce je všude... jakoby to vše zářilo, jakoby zářil samotný prostor a vzduch. Nebylo možné vnímat to všechno najednou. I když jsem se pokusila jen trochu zaměřit na jedno místo a přiblížit si ho a zapojit do vnímání vice bytostí, ty vjemy byly tak silné a obsáhlé, že jsem přímo pocítila to přetížení, protože tam nevnímáš jen jednu realitu-čas-bytost-slova nebo věty-myšlenky... vnímáš celek. Byla bych mohla, kdybych se snažila to vzít po kouskách, ale nebylo to potřeba.
Je mi však jasné, proč PJK i ty často říkáte, že z pohledu věčnosti jsme dávno v DCBR a vše je v pořádku.
Ono to tam tak opravdu je, ten vjem byl jasný - 
vy čtyři pohromadě, jedna bytost, čtyři vtělení.
Pohromadě už teď žijící v 13D, i když svým způsobem,
tam čas neexistuje.
Nechápu jak to, ale myslím, že tentokrát se nás dotkly i vaše děti, myslím, že nás chtěly vidět a nějak se podílet na našem znovuutvoření.